Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Förklaring av varuförsäkring

Ta reda på varför du som avsändare behöver en varuförsäkring och hur du minskar din risk


En kemisk brand på lastfartyget MV Express Pearl utanför Colombo i Sri Lanka i maj 2021 var en påminnelse om att värdefull last kan gå förlorad och skadas under transport. Det händer också att gods blir stulet under transport.

Vad skulle kunna gå fel?


I maj 2021 blev vi påminda om att last kan gå oåterkalleligen förlorad och skadas under transporten. Det kom rapporter varje timme från Sri Lanka om den kemiska brand som rasade på fraktfartyget MV Express Pearl utanför huvudstaden Colombos största hamn. Besättningen räddades av Sri Lankas flotta, men fartyget och dess lastcontainrar ådrog sig enorma skador.

Olyckor till havs

Olyckor till havs är sällsynta, men när de sker är de ofta uppseendeväckande. En av de värre inträffade 2013 när MOL Comfort bröts i två delar och 4 300 containrar sjönk till botten av Indiska oceanen. Lyckligtvis överlevde hela besättningen som snabbt lämnade skeppet och satte sig i säkerhet.

Enligt en undersökning utförd av World Shipping Council (WSC) år 2017 är cirka 6 000 containerfartyg verksamma på världens hav och vattenleder vid varje enskild tidpunkt. Volymen på den lasten uppgår till cirka 90 % av all global handel.

Flygolyckor

Statistiskt sett är flyget det säkraste sättet att resa på, men även inom flygfrakten händer det att lasten skadas och går förlorad. En uppmärksammad olycka inträffade 2010 när Lufthansa-planet 8640 kraschlandade på flygplatsen i Riyad i Saudiarabien. I kraschen rev planet upp landningsbanan och en brand ödelade flygplanets mittsektion. Piloten och andrepiloten lyckades evakuera, men ådrog sig skador.

Förluster vid vägtransport

Trafikolyckor står för en stor andel av den last som går förlorad varje år. Dessutom sker det allt fler stölder av last och de sker vid rastplatser, uppställningsplatser och parkeringsplatser. Det sker även inbrott på lastbilsterminaler. Det händer att hela lastbilar och flak kapas under pistolhot och att det görs inbrott i lastbilar medan föraren tar rast. Livsmedel, drycker, alkohol, tobak, bildelar och elektronik är det som stjäls oftast.

Tågolyckor är relativt få och sällsynta, men i mars 2021 inträffade till exempel ett flertal urspårningar. Fler än 40 godsvagnar med blandad last som även innehöll farligt material kraschade i Mojaveöknen i södra Kalifornien. 20 godsvagnar spårade ur i Sibirien i Ryssland och ytterligare 20 spårade ur i Plymouth i Minnesota, lyckligtvis utan skador. Bara några veckor senare kolliderade två godståg i Tjeckien.

Gods kan även gå förlorat när det lagras. Den katastrofala lagerexplosionen i Beiruts hamn år 2020 resulterade i egendomsskador till ett värde av runt 15 miljarder USD. I den tragiska olyckan miste fler än 200 personer livet och 7 500 personer skadades.

Hur stor är förlusten?


Förlusterna av containergods kan variera stort mellan olika år. År 2020, när den totala sjötrafiken var betydligt lägre på grund av covid-19-pandemin, gick närmare 2 000 containrar förlorade i en enskild olycka i december. Olyckan drabbade containerfartyget ONE Apus 1 600 nautiska mil nordväst om Hawaii.

När det gäller godsstöld beräknas kostnaden uppgå till tiotals miljarder USD globalt varje år. År 2015 bedömde British Standards Institute att godsstölderna globalt kostade 22,6 miljarder USD och på senare tid visar analyser på att problemet enbart i USA uppgår till mellan 15 och 30 miljarder USD.

I EMEA fördubblades antalet godsstölder mellan år 2018 och år 2019 (med en ökning från 3 981 till 8 548 incidenter) och det genomsnittliga värdet för gods som stals vid ”större godsincidenter” uppgick till 641 200 USD, enligt Transport Asset Protection Association. Vid två separata incidenter stals bildelar till ett värde som översteg 2 miljoner USD från lastbilar i Rumänien och Tyskland. Den mest spektakulära stölden var när smycken och ädelmetaller till ett värde på närmare 21 miljoner USD stals från en anläggning i Sydafrika.

Vad mer kan hända?


Vid sidan av de olyckor och brott som drabbar fartyg, flyg och landgående transporter och som uppmärksammas i media sker det mängder av små och mindre uppseendeväckande förluster. Även om åtgärder alltid ska vidtas för att skydda sändningarna mot förlust är risken för att gods skadas eller förloras under transport mycket högre än risken för exempelvis brand i bostadshus.

Om en container eller fraktbehållare tappas eller skadas kan det orsaka fysiska godsskador. En annan risk är skador ifrån väta som vanligen orsakas av fukt, kondens, regn och havsvatten. Gods kan också skadas av kontaminering och angrepp och färskvaror kan drabbas av temperaturrelaterade skador. En annan risk är stölder som sker när någon tar tillfället i akt.

Några orsaker till att gods går förlorat på det här sättet kan vara felaktigt eller otillräckligt emballage till skydd för lasten, att fel typ av container används, felaktiga inställningar för temperatur och fukt i en temperaturkontrollerad container, överbelastning och ojämn viktfördelning samt felaktig märkning – särskilt av farligt gods – vilket leder till felaktig lastning och till säkerhets- och översiktsbrister.

Med alla de här riskerna i åtanke finns det goda argument för att teckna en bra varuförsäkring istället för att förlita sig på internationella fraktbestämmelser när det gäller att få ersättning.

Hur kan du minska risken?


Vi har identifierat några transportrelaterade katastrofer och andra, mer vanligt förekommande typer av händelser som leder till att gods går förlorat som sker dagligen runt om i världen. Skador på och förlust av gods orsakas vanligen av försummelse, bristande kunskap, lathet och genvägar för att spara pengar. Oförsiktighet, bristande uppmärksamhet av detaljerna, otillräckliga förpackningar och opportunistiska brottslingar skapar alltid risker för avsändaren. Nu ska vi titta närmare på den enorma ekonomiska risken med att förlita sig på internationella transportbestämmelser när det gäller att få ersättning, istället för att teckna en bra varuförsäkring.

Många hanteringsställen

Faktum är att alla de här sakerna kan inträffa när en internationell sändning går via flera hanteringsställen. Under en enda transport kan flera inblandade personer komma i kontakt med, eller hantera, sändningen.

Här ingår bland annat leverantörer och entreprenörer som lastar godset och logistikleverantörer som levererar gods till logistikcenter och vidare till hamnar och flygterminaler. Här ingår också hamn- och flygplatsarbetare som förflyttar godset inom hamnen eller flygplatsen och upp på fartyg och flygplan. Lasten måste också kontrolleras och behandlas av tulltjänstemän och förflyttas genom tullager. När godset slutligen når destinationslandet måste det ofta transporteras med lastbil till mottagaren.

Skadeersättning

Även om det finns internationella regler för ersättning när sändningar går förlorade eller skadas, är ersättningen betydligt lägre än godsets värde. Det beror på att ersättningen från en fraktansvarsförsäkring vanligen baseras på godsets vikt och inte på dess värde. Dessutom måste godsets ägare bevisa att transportören varit försumlig – ett kontradiktoriskt förfarande som kan ta månader och alltid utesluter ansvar för alla typer av naturkatastrof eller ”Force majeure” som transportören inte kan hållas ansvarig för.

Skillnaden kan vara enorm


För att förklara varför du som avsändare behöver en varuförsäkring ska vi titta på skillnaden i ersättning utan försäkring (enligt internationella bestämmelser gällande ansvar vid transport och baserat på godsets vikt) och ersättning med försäkring (baserad på godsets fullständiga värde). Beräkningen av ersättning ser olika ut beroende på transportsättet. Därför ger vi två exempel här. Det ena gäller flygfrakt och det andra sjötransport.

Sjötransport

I det första exemplet transporteras två fräsmaskiner som tillsammans har en vikt på 2 850 kg via sjötransport och går förlorade under transporten. Om transportören befinns vara ansvarig och anspråket gäller transportansvar får avsändaren tillbaka 7 980 USD i ersättning enligt Haag-Visbyreglerna, som utgår ifrån godsets vikt, vilket är betydligt lägre än maskinernas faktiska värde. Med en varuförsäkring får avsändaren istället hela värdet för båda maskinerna i ersättning och verksamheten drabbas inte av någon ekonomisk förlust. Det är stor skillnad: 7 980 USD mot 70 000.

Flygfrakt

I vårt andra exempel går en sändning av lyxväskor och accessoarer helt förlorad när de sänds via flygfrakt. För den här sändningen är godsets värde högt, men vikten är relativt låg – varorna är värda 120 000 USD och sändningen väger totalt 1 560 kg. Även i det här fallet befinns transportören vara ansvarig och anspråket omfattas av transportansvar, men den här gången enligt Montrealkonventionen. Utan försäkring skulle avsändaren bara får en ersättning på 34 320 USD, men med en varuförsäkring skulle ersättningen uppgå till 120 000 USD.

Oönskade distraktioner

Om du inte har en varuförsäkring kan det vara en tidskrävande uppgift att få ersättning som drar uppmärksamheten från leveransteamets andra viktiga uppgifter och det utan några garantier på någon faktisk utbetalning. Därför är det vettigt att åtminstone överväga att försäkra varorna innan du transporterar dem, hur okomplicerad transporten än kan verka.

Köpa rätt varuförsäkring

Precis som med alla andra försäkringar är det viktigt att din varuförsäkring uppfyller just din verksamhets behov eftersom skillnaden mellan en bra och en dålig försäkring kan stå verksamheten dyrt.

Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra fraktexperter står redo