Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

FARLIGT GODS OCH FÖRBJUDNA ARTIKLAR

DHL Freight är en etablerad transportör av farligt gods som kan erbjuda lösningar för sådana transporter nationellt och internationellt. 

Transporter av farligt gods regleras av internationella och nationella bestämmelser för respektive transportsätt. Syftet med dessa bestämmelser är att förhindra olyckor samt skador på person, egendom och miljö.

DHL följer respektive regelverk för farligt gods, ADR för vägtransport, IMDG-koden för sjötransport och RID för järnvägstransporter.

DHL har vissa egna restriktioner och begränsningar, se respektive produktvillkor. Det åligger avsändaren att följa restriktionerna och reglerna för transport av farligt gods samt att förse DHL med rätt dokumentation och uppgifter.

Vid internationella transporter från Sverige som innefattar sjötransport ska också IMDG-koden följas.

Farligt godsrestriktioner för respektive transporttjänst

Inrikes
DHL Pall
DHL Stycke
DHL Parti
DHL Paket
DHL Home Delivery
DHL Service Point

Läs mer

Utrikes
DHL Freight EuroConnect
DHL Freight Euroconnect Plus
DHL Freight Eurapid

Läs mer

DHL Paket Export
DHL Parcel Connect

Läs mer


Vägtransport av farligt gods

DHL Freight transporterar farligt gods på väg i enlighet med det nationella och internationella ADR-avtalet (det europeiska avtalet om internationella vägtransporter av farligt gods). De här reglerna gäller inom alla länder som har gjort ADR-konventionen till lag. In addition, the EU directive on the transport of dangerous goods in Europe applies.

Avtalet förnyas vartannat år av UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

DHL Freight ser till att all transportutrustning tillhandahålls, inklusive förarens ”skriftliga instruktioner enligt ADR”, på de språk som behövs. Vid transporter av farligt gods krävs alltid särskilda arrangemang, och det är därför som transportschemat måste avtalas separat.


Avsändarens ansvar vid transport av farligt gods

  • Avsändaren har vissa skyldigheter som är reglerade både i regelverken och i lagen.
  • För avsändare av fullvärdigt farligt gods krävs enligt lagen att man har ensäkerhetsrådgivare kopplad till sin verksamhet. Säkerhetsrådgivaren kan vara intern eller extern men ska vara registrerad för avsändaren hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Under alla förutsättningar ska alla som kommer i kontakt med farligt gods hos avsändaren vara utbildad enligt ADR/IMDG-koden kapitel 1.3.
  • Att skapa rätt dokument enligt de regelverk som används för transporten

För vägtransport (ADR)  krävs en godkänd godsdeklaration med rätt information på rätt sätt och på rätt språk enligt internationella eller nationella regler.

För sjötransport (IMDG-koden)  krävs en godkänd godsdeklaration med rätt information på rätt sätt, skriven på en ”Multimodal Dangerous Gods Form” på engelska.

  • Att godset är rätt klassificerat (man måste ha kunskap om sitt farliga gods enligt regelverken).
  • Att godset är förpackat i godkänt emballage samt är märkt och etiketterat enligt regelverken.

Undantaget gods för DHL Freight EuroConnect

Vänligen notera att DHL Freight inte transporterar all typ av gods i vårt nätverk.

Se allmänna uppdragsvillkor för DHL Freight

Otillåtet gods (1)

Farligt gods (7)


Tilläggsavgifter för farligt gods

Vid transport av farligt gods krävs extra åtgärder som uppmärkning av transportenheter, hantering och förmedling av deklarationer till myndigheter och transportörsföretag. För farligt godstransporter tillkommer alltid lokala och/eller nationella farligt godsavgifter ut och dessa faktureras separat. För transporter av farligt gods tillkommer alltid extra avgifter. 

Om du vill veta mer om vilka lokala kostnader och regelverk som tillkommer vid transporter av farligt gods kan du fråga DHL Freights kundservice. 

Användbara länkar:

Hittar du inte det du söker?

Kontakta en av våra DHL Freight-experter i dag!

Transportanslutningar

Upptäck de senaste berättelserna från DHLs vägtransport- och tullexperter.