FARLIGT GODS OCH FÖRBJUDNA ARTIKLAR

DHL Freight är en etablerad transportör av farligt gods som kan erbjuda lösningar för sådana transporter via väg eller järnväg.

Transporter av farligt gods regleras av internationella och nationella bestämmelser för respektive transportsätt. Syftet med dessa bestämmelser är att förhindra olyckor samt skador på person, egendom och miljö. Regleringarna gäller områden som förpackningar, maximal vikt som kan transporteras samt vilka typer av gods som får transporteras i samma enhet.

Det finns mekanismer för harmonisering av klassificeringskriterierna, kommunikationsverktygen samt för transportförhållandena gällande farligt gods för respektive transportsätt, och syftet är att göra de olika bestämmelserna konsekventa.

Mer information om klassificering av farligt gods finns på UNECE:s webbplats.

Vägtransport av farligt gods

DHL Freight transporterar farligt gods på väg i enlighet med det nationella och internationella ADR-avtalet (det europeiska avtalet om internationella vägtransporter av farligt gods). De här reglerna gäller inom alla länder som har tagit upp ADR-konventionen i sin lagstiftning. Dessutom gäller EU:s direktiv om transporter av farligt gods i Europa.

Avtalet förnyas vartannat år av UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

 • Internationella vägtransporter av farligt gods faller under det internationella ADR-avtalet. ADR = det europeiska avtalet om internationella vägtransporter av farligt gods.

  För länder som har hav mellan sig och den europeiska kontinenten gäller även IMDG-koden om internationell sjötransport. 

  IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) godkänns som internationell riktlinje angående säkra transporter eller sändningar av farligt gods via fartyg på vatten. Mer information om IMDG finns hos IMO – Internationella sjöfartsorganisationen.

  Internationella transporter av farligt gods via järnväg faller under det internationella RID-avtalet (Mellanstatlig organisation för internationell järnvägstransport). Mer information finns hos OTIF –  Mellanstatlig organisation för internationell järnvägstransport.OTIF – Mellanstatlig organisation för internationell järnvägstransport

 • Följande dokument behövs vid transport av farligt gods:

  • Formuläret Multimodal Dangerous Goods (multimodalt farligt gods), krävs vid sjötransport (länder som åtskiljs av hav från den europeiska kontinenten)
  • Fraktsedel (CMR) med lämplig ADR-klassificering på det lokala språket och på antingen engelska, tyska eller franska
 • Krav att det följs i följd:

  • UN-nummer (UN + fyrsiffrigt nummer som identifierar farliga substanser och artiklar i samband med internationell transport)
  • Tekniskt namn (enligt aktuell ADR/RID/IMDG-specifikation)
  • ADR/RID/IMDG-nummer
  • Packningsgrupp i förekommande fall
  • Tunnelbegränsningskod (för ADR/RID)

  Måste inte stå i ordning:

  • Bruttovikt/liter
  • Nettovikt/liter
  • Information om varor i begränsade eller avvikande kvantiteter i förekommande fall
  • Antal och typ av kollin
  • Mottagarens namn och adress
  • Avsändarens namn och adress
  • Flampunkt i Celsius (endast IMDG)

  Informationen om farligt gods måste vara tryckt på transportdokumentet och på CMR.

  Information och dokument kring transporter av farligt gods måste skickas till DHL Freight vid beställningen.

  DHL Freight ser till att all transportutrustning tillhandahålls tillsammans med de transportörens obligatoriska dokumenten och certifikaten, inklusive förarens ”skriftliga instruktioner enligt ADR”, på de språk som behövs.

  Vid transporter av farligt gods krävs alltid särskilda arrangemang, och det är därför som transportschemat måste avtalas separat.

Undantaget gods för DHL Freight EuroConnect

Observera att DHL Freight inte transporterar följande typer av gods i sitt nätverk:

 • Vapen och ammunition
 • Farligt gods

      -

Klass 1 (sprängmedel förutom UN-koderna   0323, 0432 och 0454)

      -

Klass 2.3 (giftiga gaser)

      -

Klass 4.1 (självreaktiva substanser som behöver en kontrollerad temperatur, UN-koder 3231 till 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 och UN 3368)

      -

Klass 5.2 (organiska peroxider som behöver en kontrollerad temperatur, UN-koderna 3111 till 3120)

      -

Klass 6.1 (giftiga ämnen i paketeringsgrupp 1)

      -

Klass 6.2 (smittförande ämnen)

      -

Klass 7 (radioaktiva ämnen)

      -

Klass 9 (UN-koderna 2212, 2590, 2315, 3151 och 3152) och litiumjonbatterier och litiumbatterier primära (UN 3480, 3481, 3090 och 3091) som är skadade eller defekta enlighet med SP 376 och batteridrivna fordon (UN 3171) som har skadade eller defekta batterier enlighet med SP 376. Undantag från att köra skadade batterier och batteridrivna fordon som beskrivs i SP376, är möjliga endast efter ett skriftligt godkännande från DHL Undantag för detta är möjlig men först efter ett godkänande från DHL Freight, med skrivet undantag.

 • Avfall, levande botaniskt material, boskap, djur, färskvaror
 • Kontanter, ädelmetaller, smycken, ädelstenar, konstverk, antikviteter, checkar, användningsklara kreditkort, mynt, frimärken, giltiga telefonkort
 • Betalningsmedel, värdepapper (garantier), värdesaker, dokument, bohag, bulkmaterial
 • Cigaretter, cigarrer och andra färdiga tobaksprodukter

Tilläggsavgifter för farligt gods

Vid transport av farligt gods krävs extra åtgärder som uppmärkning av transportenheter, deklarationer till myndigheter och transportörsföretag, hantering av dokument osv. För farligt gods tas extra lokala och/eller nationella DGR-avgifter ut och dessa faktureras separat. För transporter av farligt gods tillkommer alltid extra avgifter.

Om du vill veta mer om vilka lokala kostnader och regelverk som tillkommer vid transporter av farligt gods kan du fråga DHL Freights kundservice.

Användbara länkar:

Hittar du inte det du söker?

Kontakta en av våra DHL Freight-experter i dag!

Freight Connections

Upptäck de lösningar DHL kan skapa åt dig ...

Registrera dig för vårt nyhetsbrev