Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Farligt gods och förbjudna artiklar


DHL Freight är en etablerad transportör av farligt gods, och erbjuder sådana anpassade lösningar för inrikes och utrikes transporter. 

Transporter av farligt gods regleras av internationella och nationella bestämmelser för respektive transportsätt. Syftet med dessa bestämmelser är att förhindra olyckor samt skador på person, egendom och miljö. 

DHL följer respektive regelverk för farligt gods, ADR för vägtransport, IMDG-koden för sjötransport och RID för järnvägstransporter. 

DHL har vissa egna restriktioner och begränsningar, se respektive produktvillkor. Det åligger avsändaren att följa restriktionerna och reglerna för transport av farligt gods samt att förse DHL med rätt dokumentation och uppgifter. 

Vid internationella transporter från Sverige som innefattar sjötransport ska också IMDG-koden följas.

Vägtransport av farligt gods


DHL Freight transporterar farligt gods på väg i enlighet med det nationella och internationella ADR-avtalet (det europeiska avtalet om internationella vägtransporter av farligt gods). Dessa regler gäller inom alla länder som har tagit upp ADR-konventionen i sin lagstiftning. Dessutom gäller EU:s direktiv om transporter av farligt gods i Europa.

Avtalet förnyas vartannat år av UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

DHL Freight ser till att all transportutrustning tillhandahålls, inklusive förarens ”skriftliga instruktioner enligt ADR”, på de språk som behövs. Vid transporter av farligt gods krävs alltid särskilda arrangemang, och det är därför som transportschemat måste avtalas separat.

Avsändarens ansvar


När det kommer till transport av farligt gods har avsändaren vissa skyldigheter som är reglerade både i gällande regelverk och i lagen.

  • För avsändare av fullvärdigt farligt gods krävs enligt lag att du har en säkerhetsrådgivare kopplad till din verksamhet. Säkerhetsrådgivaren kan vara intern eller extern men ska vara registrerad för avsändaren hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  • Under alla förutsättningar ska alla som kommer i kontakt med farligt gods hos avsändaren vara utbildade enligt ADR/IMDG-koden kapitel 1.3.

  • Att skapa rätt dokument enligt de regelverk som används för transporten. 

  • För vägtransport (ADR) krävs en godkänd godsdeklaration med rätt information på rätt sätt och på rätt språk enligt internationella och nationella regler.

  • För sjötransport (IMDG-koden) krävs en godkänd godsdeklaration med rätt information på rätt sätt, skriven på en ”Multimodal” Farligt gods-formulär på engelska.

  • Att godset är rätt klassificerat (man måste ha kunskap om vad man skickar).

  • Att godset är förpackat i godkänt emballage samt är märkt och etiketterat enligt gällande regelverk. 

Undantaget gods för DHL Freight


Observera att DHL Freight inte transporterar alla typer av gods i sitt nätverk. För mer detaljer om vad som är exkluderat, vänligen se sektion 1 och sektion 7 i våra DHL Freight Allmänna Produktvillkor.

Restriktioner farligt gods för respektive transporttjänst


Du hittar restriktioner i Allmänna produktvillkor eller specifika produktvillkor för respektive produkt.

Inrikes produkter 
DHL Pall, DHL Stycke, DHL Parti, DHL Paket, DHL Home Delivery, DHL Service Point 
Svenska Dokument | Engelska Dokument

Utrikes produkter 
DHL Freight Euroconnect, DHL Freight EuroConnect Plus, DHL Freight Eurapid och DHL Freight EuroLine 
Svenska Dokument | Engelska Dokument

DHL Parcel Connect PLUS, DHL Paket Export 
Svenska Dokument | Engelska Dokument

Tilläggsavgifter för farligt gods


Vid transport av farligt gods krävs extra åtgärder som uppmärkning av transportgods, deklarationer till myndigheter och transportörsföretag, hantering av dokument osv. För farligt gods tas extra lokala och/eller nationella DGR-avgifter ut och faktureras separat. För transporter av farligt gods tillkommer alltid extra tilläggsavgifter.

Om du vill veta mer om vilka lokala kostnader och regelverk som tillkommer vid transporter av farligt gods är du välkommen att prata med DHL Freights kundtjänst.

Användbara länkar
anställda-samtalar

Har du en specifik fraktutmaning du skulle vilja ha hjälp med?


Våra experter står redo