Навигация и съдържание

Условия за доставка Incoterms®

Можем да ви помогнем да се възползвате максимално от Incoterms® 2020


Incoterms® са разработени като набор от норми за международни доставки, които гарантират безпроблемното протичане на международната търговия. Те често се използват под формата на абревиатури, като FOB или CIF, и понякога могат да доведат до недоразумения между бизнес партньорите. Следвайте насоките на нашите експерти в спедицията и се погрижете актуалните Incoterms® винаги да работят във ваша полза.

Какво всъщност обхващат Incoterms® 2020?


Incoterms® определят правата и задълженията на страните по договор за продажба по отношение на доставката на стоки от продавача до купувача. Те определят обща рамка за това как и от кого е организиран транспортът, кой носи съответните рискове и кой отговаря за сигурността на пратката и спазването на митническите изисквания.

Incoterms® винаги имат една и съща структура – трибуквен акроним и местоположение. Местоположението е важно, защото показва къде транспортните разходи се прехвърлят от продавача на купувача. Въпреки това при различните Incoterm означения местоположението може да има различно значение и да не показва къде се прехвърлят рисковете, нито да дава информация къде и от кого трябва да се осигури застраховка за транспорта.

Актуалните Incoterms® 2020 включват 11 условия. Четири от тях са специално предназначени за морски транспорт, тъй като се прилагат изключително за морски и вътрешно-териториален воден транспорт; останалите седем са приложими за товари, доставяни с всякакъв вид транспорт – включително по вода.

Основният разграничител: Споделяне на разходите за транспорт


Incoterms® се различават основно по разпределението на разходите за транспорт и организацията. Това обхваща автомобилния, морския, въздушния и ЖП транспорта, но не само: товаренето, разтоварването и опаковането на стоките също са част от уравнението.

При международната търговия разходите за транспорт естествено влияят значително върху крайната цена. Покупката на стоки при условията на EXW (Франко завода) или DPU (Доставено на уговорено място, разтоварено) ще генерира много различни разходи за вас като купувач. Същото важи и ако вие сте продавачът.

Същевременно вземането на решение коя от страните е най-добре подготвена да организира бърз, безопасен и рентабилен транспорт също може да ви помогне да си осигурите спокойствие. Ако имате съмнения, оставете експертите на спедитора да организират доставката на вашите стоки там, където са най-необходими.

Вземете оферта

Основната информация: Рискове, застраховка и цена на застраховката


Въпреки че е важно да се знае кой организира и плаща за транспорта, от ключово значение е и да е ясно кой и кога носи риска за пратката.

При някои актуални Incoterms®, като например CIP (Превоз и застраховка, платени до), купувачът може да е спокоен, че продавачът ще носи отговорност за застраховката на товара. Други Incoterms® не дават информация относно застрахователните полици и следователно те трябва да се уточнят между страните.

Освен това, въпреки че рискът и разходите за транспорт могат да се прехвърлят на едно и също място (това е така например при EXW или DPU пратки), не всички актуални Incoterms® следват това правило. CPT (Превоз, платен до) прехвърля рисковете от продавача на купувача, когато товарът бъде предаден на превозвача в държавата на произход, но транспортните разходи се поемат от продавача до посочената дестинация.

Мита и отговорности за съответствие с изискванията


Не на последно място, настоящите Incoterms® определят кой е отговорен за подаването на митническа декларация и уреждането на всички мита, както при износ, така и при внос. Съгласно тези условия товарът трябва да съответства на изискванията на всички мерки за контрол на сигурността и да премине всички проверки.

При повечето условия за доставка на Incoterms® продавачът е отговорен за експортните мита, докато купувачът е отговорен за митническото освобождаване при внос. Само при условията EXW купувачът поема отговорност както за митата за внос, така и за тези за износ, докато продавачът носи тези отговорности при условията на DDP (Доставено, мито платено).

Получавайте Logistics Insights по имейл

Абонирайте се за нашите месечни пазарни актуализации и получавайте покани за ексклузивни уебинари, на които нашите експерти по спедиция отговарят на всичките ви въпроси относно световната търговия.

Класификация на Incoterms® 2020


Съществуват разлики между всеки отделен термин, което означава, че Incoterms® могат лесно да бъдат групирани в четири категории въз основа на първата буква на акронима, което улеснява запомнянето им.

За да станете експерт по Incoterms, можете да прочетете пълното описание на всяко правило в нашия Център за помощ за условията за доставка Incoterms®

Група E – EXW

Значение съгласно Incoterms®: При EXW пратките почти всички задължения се поемат от купувача. Те се прехвърлят на получателя в момента и на мястото на изпращане на пратката.

Продавачът осигурява прехвърлянето на стоките на купувача на уговорено място.

Купувачът организира изцяло доставката от мястото на товарене, включително основния транспорт, и носи всички рискове от момента на приемане на стоката от продавача. Това включва митническото освобождаване за износ.

Група F – FCA, FAS и FOB

Значение съгласно Incoterms®: При FCA (Франко превозвач), FAS (Франко протежение на кораба) и FOB (Свободно на борда) основният транспорт не се плаща от продавача, а стоките се прехвърлят на място, уговорено от страните в държавата на продавача.

Продавачът отговаря за митническото освобождаване на пратката за износ. Той доставя пратката до уговореното място за изпращане.

Купувачът отговаря за сключването на договора за основния превоз, за избора на превозвач или спедитор и следи разходите за транспорт. Той отговаря за митата за внос.

Група C – CPT, CIP, CFR и CIF

Значение съгласно Incoterms®: При CPT, CIP, CFR (Стойност и навло)& и CIF (Стойност, застраховка и навло) основният превоз се заплаща от продавача, но рисковете се прехвърлят, когато стоките бъдат предадени на първия превозвач. Две от тези условия задължават продавача да застрахова стоките в полза на купувача.

Продавачът отговаря за сключването на основния договор за превоз, за избора на превозвач или спедитор и следи разходите за транспорт. Той организира доставката на стоките до мястото на товарене за основния превоз, където рисковете се прехвърлят на купувача. Той отговаря за митническото освобождаване за износ.

Купувачът носи риска при повреда или загуба на товара по време на основния превоз. Също така разчита на продавача да предостави правилната информация на основния превозвач. Той отговаря за митническото освобождаване за внос.

Група D – DPU, DAP, DDP

Значение съгласно Incoterms®: Така наречената група за "пълна доставка" включва DPU (Доставено на уговорено място, разтоварено), DAP (Доставено на уговорено място) и DDP. Повечето разходи и задължения се поемат от продавача и се прехвърлят на купувача при получаването на стоките в държавата на дестинацията.

Продавачът отговаря за сключването на основния договор за превоз, за избора на превозвач или спедитор и следи разходите за транспорт. Той организира доставката на стоките до мястото на товарене за основния превоз, където рисковете се прехвърлят на купувача. Той отговаря и за митническото освобождаване за износ, а също и за вноса при DDP.

Купувачът отговаря за разтоварването на стоките в точката на прехвърляне на товара (освен при DPU).

Най-популярните Incoterms® през 2020


Правилата на Incoterms® определят разпределението на разходите за доставка и кога рисковете от загуба или повреда на стоките поради инцидент се прехвърлят от купувача на продавача. Те посочват кога се счита, че доставчикът е изпълнил задълженията си за доставка.

DHL Global Forwarding установи, че следните Incoterms® са най-често използваните досега през 2020 г. при морски транспорт на товари:

  1. FOB (Свободно на борда)
  2. EXW (Франко завода)
  3. FCA (Франко превозвач)
  4. CFR &(Стойност и навло)
  5. CIF &(Стойност, застраховка и навло)

Вижте точните определения за всеки термин в нашия Център за помощ за условията за доставка Incoterms.

Но как да изберем правилния Incoterm®? Въпреки че процесът на вземане на решения може да бъде сложен и често е обвързан с обичайните практики за даден отрасъл или конкретен партньор, ние се опитахме да категоризираме и опростим как предпочитаното от вас разпределение на разходите и отговорностите може да се превърне в конкретни условия на Incoterm®.

Въпроси, които да зададете на себе си и вашия бизнес партньор


Започваме с лесните: Правилният вид транспорт

FAS (Франко протежение на кораба), FOB, CFR и CIF са предназначени за превоз по море или водни пътища. Ако тези условия са договорени, продавачът е длъжен да представи товарителница/коносамент или друг документ за морски транспорт при доставка.

Логично е те да не се използват, ако вашата пратка няма да се транспортира на баржа или кораб по време на международния етап. Другите Incoterms® могат да се използват за морски, въздушен и железопътен транспорт.

Правилата Incoterms, специфични за превоз по море и водни пътища, обикновено предполагат, че морският превозвач е трета страна. В случай на чартър на кораб страната (купувач или продавач), наемаща кораба, ще се счита за превозвач. Основното, което трябва да бъде уточнено между страните, е отговорността за натоварването и разтоварването на товара от кораба.

Мислете стратегически: Най-подходящият за задачата

Основният етап на транспортиране и превозът по вътрешните водни пътища включват не само времето, през което вашият контейнер или палети са на кораба или камиона: те включват също така и проследяването на товаро-разтоварния процес и целостта на товара по време на цялото пътуване.

Нека разгледаме конкретен пример за доставка на малотрайни стоки. Ако продавачът притежава част от необходимото оборудване и/или има достъп до експерти, които могат да транспортират подобни стоки на дълги разстояния (специално обучени служители, хладилни контейнери…), а купувачът – не, би било разумно отговорността за управлението на транспорта да се възложи на продавача съгласно DAP (Доставено на уговорено място).

Най-общо казано, изборът между условията на група F, C или D може да бъде направен въз основа на способността на продавача или купувача да сключи най-изгодния договор за превоз. В някои държави продавачът или купувачът може да са задължени по закон да използват национална корабна линия.

И накрая, кой има най-добра възможност да наблюдава и контролира разходите за забавяне, задържане и съхранение? Позволете на вашия спедитор да ви даде контрол над веригата на доставките. 

Запознайте се с нашите разяснения относно денгуба

Не само формалност: Застраховка и мита

Застраховайте вашите стоки. Като купувач, ако искате ясно да посочите в договора, че вашият доставчик отговаря за застраховането на стоките, подкрепете трансакцията със съответните Incoterms® за товара: изберете CIF или CIP (Превоз и застраховка, платени). Посочете директно в договора кои рискове трябва да покрива застраховката.

При международната търговия митата за износ обикновено се поемат от продавача, а митата за внос се поемат от купувача. Освобождаването на стоките за внос или износ включва също така разрешителни и лицензи, необходими за регулаторното съответствие на вашата пратка.

Следователно в определени случаи може да предпочетете да позволите на купувача да поеме отговорността за този процес както при внос, така и при износ, което е разрешено съгласно условията EXW.

Ако предпочитате продавачът да се погрижи за тези формалности в двата края на пътуването, изберете Incoterm® DDP (Доставено, мито платено).

Избрахте ли идеалния Incoterm за вашата пратка? Не забравяйте да посочите, че използвате издание 2020.

Три съвета как да се възползвате от предимствата на Incoterms® 2020


1. Документирайте своите решения за избор на Incoterms®

Знанието е най-добрият ви съюзник – уверете се, че познавате Incoterms®, за да изберете най-подходящите условия. 

Вижте центъра за помощ за Incoterms®

Оставяйки теоретичните знания на заден план, трябва да си зададете няколко въпроса, преди да вземете решение. Коя от страните е по-вероятно да вземе правилните решения? Кой е най-добрият начин да се транспортира конкретният товар? Необходима ли е застраховка (установихме, че обикновено е нужна)?

2. Бъдете конкретни при избора си на Incoterms®

Правилното място
За да сте сигурни, че се прилага правилният Incoterm, той трябва да бъде ясно посочен във вашия договор за продажба, използвайки следната структура:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]напр. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Incoterm условието е валидно само след като страните по договора определят град или пристанище. Посочете това местоположение възможно най-точно.

Правилната версия
Все още могат да се използват
Incoterms® 2010, Incoterms® 2000 и дори по-стари версии на Incoterms®. Следователно, когато се определят условията за доставка, трябва да се посочи коя версия на Incoterms® се използва.

3. Не забравяйте какво НЕ покриват Incoterms®

Incoterms® само посочват как транспортните разходи и рисковете се разпределят между продавача и купувача, както е посочено по-горе.

Правилата на Incoterms® не посочват цената, която трябва да бъде платена за стоките, нито метода на плащане.

Също така те не уреждат прехвърлянето на собствеността на стоките или разпореждането с нея в случай на нарушение на договора. Тези въпроси обикновено се определят изрично в договора за покупко-продажба или от приложимите закони. Освен това страните са задължени да спазват стриктно местното законодателство – то може да има превес пред който и да било аспект на договора за покупко-продажба, включително и избраните условия на доставка съгласно Incoterms®.

Три грешки, които да избягвате при избора на Incoterm®


1. Несъответствие между условията за доставка в документите ви

Фактурата за вашата пратка ще се използва като основа за определяне на нейната митническа стойност.

В резултат на това, ако в договора ви е посочено, че транспортът е договорен с условия EXW, фактура, в която се споменава доставка CIP, ще повдигне въпроси и потенциално ще забави освобождаването на вашия товар. Това е важно, ако във вашия договор не е посочено, че във фактурата могат да бъдат определени други условия за доставка или цена на стоките.

2. Погрешни схващания между страните относно правата и задълженията за избраните условия на доставка съгласно Incoterm®

Правилата на Incoterms са създадени, за да осигурят обща референтна рамка за международни доставки и по този начин да улеснят глобалната търговия. Сега, когато вече важи новата версия, допълнителните усилия, вложени в комуникацията за определяне на конкретните условия на доставка съгласно Incoterms® ще бъдат възнаградени! EXW и FCA са чудесен пример.

Съгласно условията на FCA продавачът прехвърля стоките на превозвача или друго лице, посочено от купувача, директно в помещенията на продавача на друго уговорено място. В изданието от 2020 г. на правилата Incoterms® се определя, че купувачът трябва да информира продавача за периода от време или точната дата, на която превозвачът (или друга определена страна) трябва да вземе стоките.

За разлика от EXW, въпреки че условията на пръв поглед са подобни, FCA не установява задължението на продавача да уведоми купувача за готовността на стоките за доставка – оплакванията от купувача по този въпрос биха били неоснователни. Не рискувайте, уведомете клиента!

3. Избор на грешен вид транспорт съгласно условията на CIF или CIP

Съгласно условията на CIP продавачът трябва да сключи договор за превоз и да поеме разходите, свързани с доставката на пратката до дестинацията – независимо от избрания вид транспорт.

Основата на CIF предполага задължението на продавача да сключи споразумение и да заплати всички разходи и навло, необходими за доставка на стоките до определеното морско или речно пристанище на дестинация. Ако продажбата е сключена при условия CIF, доставката на стоки с автомобилен транспорт може да се признае за неправилно изпълнение на задължението за доставка.

Изтегляне на информационни графики


Може също да се интересувате от


Искате ли да прочетете още истории за спедиция?


Всеки месец получавайте в пощенската си кутия най-новата информация за въздушните, морските и железопътните спедиторски услуги, както и редовни покани за нашите уебинари.