Navigasjon og innhold
Du er i  Norge
eller Velg et annet land

Farlig gods og forbudte artikler


DHL Freight er en etablert befrakter av farlig gods og kan tilby løsninger for transport av farlig gods via vei og jernbane.

Transport av farlig gods reguleres av internasjonale og nasjonale bestemmelser for ulike transportløsninger. Formålet med disse bestemmelsene er å forhindre ulykker som rammer mennesker og eiendom samt miljøskader. Bestemmelsene omfatter ting som krav til emballering, maksimal mengde som kan fraktes, og hvilke artikler som kan eller ikke kan fraktes i samme transportenhet.

For å sikre samsvar mellom disse bestemmelsene har vi innført mekanismer for harmonisering av fareklassifiseringskriterier og farekommunikasjonsmetoder samt transportvilkår for alle transportmetoder.

Du finner mer informasjon om klassifisering av farlig gods på UNECEs nettsted.

Veitransport av farlig gods


DHL Freight frakter farlig gods på vei i samsvar med nasjonale og internasjonale ADR-bestemmelser (europeisk konvensjon om internasjonal frakt av farlig gods på vei). Disse gjelder i alle land som har innført ADR-konvensjonen. I tillegg gjelder EU-direktiver om transport av farlig gods også i Europa.

Avtalen fornyes hvert 2. år av UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Bestemmelser

Farlig gods som transporteres internasjonalt via landtransport, er underlagt Internasjonal ADR. ADR = europeisk konvensjon om internasjonal frakt av farlig gods på vei.

For land som ikke henger sammen med Fastlands-Europa, gjelder også IMDG-koden om internasjonal sjøtransport.

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) er godkjent som en internasjonal retningslinje for trygg transport eller frakt av farlig gods og farlige materialer med sjøgående fartøy. For mer informasjon om IMDG kan du gå til IMO – Den internasjonale skipsfartorganisasjonen.

Internasjonal frakt av farlig gods med jernbane er underlagt RID-bestemmelser (International Carriage of Dangerous Goods by Rail). For mer informasjon kan du gå til OTIF – Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail. OTIF – Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail.

Nøvendige dokumenter

Følgende dokumenter kreves for transport av farlig gods:

 • Skjema for flermodalt farlig gods, kreves for sjøtransport (land som ikke henger sammen med fastlandseuropa)
 • Fraktbrev (CMR) som oppgir riktig ADR-klassifisering på det lokale språket og enten engelsk, tysk eller fransk

Obligatorisk informasjon om farlig gods

Kreves i rekkefølge:

 • UN-nummer (UN + firesifret nummer som identifiserer farlige stoffer og artikler i internasjonal transport)
 • Teknisk navn (i henhold til gjeldende ADR/RID/IMDG-spesifikasjoner)
 • ADR/RID/IMDG-numre på fareetikett
 • Emballasjegruppe, hvis aktuelt
 • Tunnelbegrensningskode (for ADR/RID)

Kreves ikke i rekkefølge:
 • Bruttovekt/liter
 • Nettovekt/liter
 • Informasjon om artikler i begrensede eller unntatte mengder, hvis aktuelt
 • Antall og spesifikk type av pakker
 • Mottakers navn og adresse
 • Avsenders navn og adresse
 • Flammepunkt i Celsius (kun IMDG)
 • Informasjon om farlig gods skal være skrevet på et transportordreskjema og CMR.

Informasjon og dokumenter som kreves for transport av farlig gods, skal leveres til DHL Freight på bestillingstidspunktet.

DHL Freight sørger for at alt transportutstyr leveres med lovpålagt dokumentasjon og sertifikater, inkludert «Skriftlige instruksjoner i henhold til ADR» på de nødvendige språkene.

Transport av farlig gods krever alltid spesialordninger, noe som er grunnen til at transportplanen skal avtales separat.

Utelukkede artikler for DHL Freight


Vær oppmerksom på at DHL Freight ikke transporterer følgende typer artikler i nettverket sitt: Hvis du vil ha mer informasjon om hva som er utelukket, kan du se del 1 og 7 i DHL Freights vilkår og betingelser.

Tilleggsgebyrer for farlig gods


Transport av farlig gods krever tilleggstiltak, som merking av transportenheter, deklarasjoner til myndigheter og fraktselskaper, håndtering av dokumenter osv. Farlig gods er gjenstand for lokale og/eller nasjonale DGR-gebyrer som debiteres separat. Ved transport av farlig gods påløper alltid tilleggsgebyrer.

Lær mer om informasjon om lokale kostnader og bestemmelser knyttet til transport av farlig gods, ved å ta kontakt med DHL Freights kundeservice.

Nyttige lenker
ansatte-har-en-samtale

Har du en spesifikk fraktutfordring du ønsker hjelp med?


Våre eksperter er klar til å hjelpe