Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Opasna roba i zabranjeni predmeti


DHL Freight je dokazani prevoznik opasne robe i može da pruži rešenja za transport opasne robe drumom i železnicom.

Transport opasne robe je regulisan međunarodnim i državnim propisima u skladu sa datim načinom transporta. Svrha ovih propisa je sprečavanje nesrećnih slučajeva ljudi i imovine, kao i nanošenja štete životnoj sredini. Propisi obuhvataju pitanja kao što su zahtevi za pakovanje, maksimalna količina koja sme da se transportuje i vrsta robe koja sme ili ne sme da se transportuje u istoj transportnoj jedinici.

Da bi se obezbedila doslednost između ovih propisa, utvrđeni su mehanizmi za harmonizaciju kriterijuma za klasifikaciju opasnosti i alatke za saopštavanje opasnosti, kao i svi uslovi transporta za sve vidove transporta.

Više informacija o klasifikaciji opasne robe možete naći na UNECE veb-stranici.

Opasna roba koja se transportuje drumom


DHL Freight transportuje opasnu robu drumom u skladu sa državnim i međunarodnim propisima ADR (Evropski ugovor po pitanju međunarodnog prevoza opasne robe drumom). Oni važe u svim zemljama koje su usvojile ADR konvenciju u svojim zakonima. Pored toga, EU direktive u vezi sa transportom opasne robe se takođe primenjuju u Evropi.

Ugovor obnavlja svake 2 godine UNECE (Ekonomska komisija OUN za Evropu).

Propisi

Međunarodni transport opasne robe drumom je predmet Međunarodnog ADR ugovora. ADR = Evropski ugovor u vezi sa međunarodnim prevozom opasne robe drumom.

Za zemlje koje su morem odvojene od kontinentalnog dela Evrope takođe se primenjuje IMDG kodeks u vezi sa međunarodnim pomorskim transportom.

Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods – Međunarodni pomorski transport opasne robe) prihvaćen je kao međunarodna smernica za bezbedan transport ili otpremu opasne robe ili opasnih materijala preko vode na plovilima. Da biste dobili više informacija o IMDG, posetite IMO – International Maritime Organization (Međunarodna pomorska organizacija).

Međunarodni železnički transport opasne robe je predmet međunarodnog propisa RID (međunarodni prevoz opasne robe železnicom). Da biste dobili više informacija, posetite OTIF – Međuvladinu organizaciju za međunarodni prevoz železnicom. OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni prevoz železnicom.

Potrebni dokumenti

Sledeći dokumenti su potrebni za transport opasne robe:

 • Multimodalni obrazac za opasnu robu, potreban za pomorski transport (za zemlje odvojene morem od kontinentalnog dela Evrope)
 • Tovarni list (CMR) koji navodi odgovarajuću ADR klasifikaciju na lokalnom zvaničnom jeziku, kao i na engleskom, nemačkom ili francuskom

Obavezne informacije o opasnoj robi

Obavezno po redosledu:

 • UN broj (UN + četvorocifreni broj koji identifikuje opasne supstance i artikle u kontekstu međunarodnog transporta)
 • Tehnički naziv (u skladu sa trenutnim ADR/RID/IMDG specifikacijama)
 • ADR/RID/IMDG brojevi za nalepnice za opasne materijale
 • Grupno pakovanje, ako je primenljivo
 • Kod ograničenja za tunele (za ADR/RID)

Nije obavezno po redosledu:
 • Bruto težina/litri
 • Neto težina/litri
 • Informacije o robi u ograničenim ili prihvatljivim količinama, ako je primenljivo
 • Broj i specifična vrsta pakovanja
 • Ime i adresa primaoca
 • Ime i adresa pošiljaoca
 • Tačka paljenja u celzijusima (samo IMDG)
 • Informacije o opasnoj robi moraju da budu odštampane na jednom obrascu transportnog naloga, kao i na CMR-u.

Podaci i dokumenti potrebni za transport opasne robe treba da se uruče DHL Freight u trenutku kreiranja naloga za transport.

DHL Freight obezbeđuje da sva transportna oprema ima dokumente i sertifikate koje propisuje zakon, što obuhvata i “Pisana uputstva u skladu sa ADR” za vozača, na odgovarajućim jezicima.

Transport opasne robe uvek zahteva posebne pripreme, zbog čega raspored transporta mora zasebno da se dogovori.

Izuzeci robe za DHL Freight


Imajte u vidu da DHL Freight ne transportuje sledeće vrste robe kroz svoju mrežu. Za više detalja o tome šta je isključeno, pogledajte odeljak 1 i odeljak 7 naših Uslova i odredaba DHL Freight.

Doplate za opasnu robu


Prevoz opasne robe zahteva dodatne mere, kao što su oznake na transportnim jedinicama, deklaracije za državna tela i špeditere, rukovanje dokumentima itd. Opasna roba je predmet lokalnih i/ili državnih DGR taksi koje se naplaćuju zasebno. Prevoz opasne robe uvek podleže dodatnim troškovima.

Da biste saznali više o lokalnim cenama i propisima u vezi sa transportom opasne robe, stupite u kontakt sa DHL Freight odeljenjem za rad sa klijentima.

Korisni linkovi
zaposleni-razgovaraju

Da li imate konkretan izazov za otpremu sa kojim biste želeli pomoć?


Naši stručnjaci su spremni da pomognu