Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Uslovi poslovanja


Na ovoj stranici ćete pronaći standardnu verziju Uslova i odredbi poslovanja DHL internet stranice. Imajte na umu da se u određenim zemljama mogu primeniti drugačiji uslovi i odredbe.
Uslovi korišćenja DHL internet stranice su sledeći:

Autorska prava
Autorska prava na ovu publikaciju su u vlasništvu DHL International GmbH.

Ovlašćenje za reprodukciju
Bilo koja osoba može reprodukovati bilo koji deo materijala sa ovih internet stranica pod sledećim uslovima:

  • Materijal se može koristiti samo u informativne i nekomercijalne svrhe.
  • Ne može se menjati na bilo koji način.
  • Ne vrši se neovlašćeno kopiranje bilo kog zaštitnog znaka DHL-a.
  • Svaka kopija bilo kog dela materijala mora da sadrži sledeće obaveštenje o autorskim pravima:
    Autorska prava © DHL International GmbH. Sva prava zadržana.

DHL zaštitni znakovi
'DHL', 'DHL Worldwide Express', 'DHL Express', 'DHL eCommerce', 'DHL Freight', 'DHL Supply Chain', 'DHL Global Forwarding', 'DHL Europlus', 'Jumbo Box', 'DHL Economy Select', 'DHL Jetline', 'DHL Sprintline', 'DHL Secureline', 'DHL Express Easy', 'DHL Easy Shop', 'DHL Connect', 'EasyShip' su zaštitni znaci DHL International GmbH ili bilo koja druga kompanija DHL grupe, registrovana u najmanje jednoj nadležnosti. Nijedna licenca za korišćenje bilo kog od ovih zaštitnih znakova nije data ili podrazumevana. Ovi zaštitni znaci se ne mogu kopirati, preuzimati, reprodukovati, koristiti, modifikovati ili distribuirati na bilo koji način (osim kao sastavni deo ovlašćene kopije materijala koji se pojavljuje na ovim internet stranicama, kao što je izloženo u prethodnom paragrafu odeljka) bez prethodnog pismenog odobrenja.

Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena
Svi ostali zaštitni znaci ili zaštitni nazivi na koje se odnosi ovaj materijal vlasništvo su njihovih vlasnika.

Vaši komentari
DHL želi vaše povratne informacije i ceni vaše ideje i sugestije, ali ne može pojedinačno da odgovori na svaki komentar. DHL će biti slobodan da koristi i postupa u skladu sa bilo kojim podacima koje predate.

Korišćenje interaktivnih funkcija na ovoj internet lokaciji
Radi vaše udobnosti, DHL može da pruži interaktivne funkcije na ovoj internet lokaciji, kao što su pristup praćenju i komentari korisnika. Ovlašćeni ste da koristite ove funkcije isključivo u navedene svrhe i ni u koje druge.

Tačnost ove internet lokacije
Ove internet stranice mogu da sadrže nenamerne netačnosti ili štamparske greške. One će biti ispravljene diskretno, kako budu uočene. Informacije na ovim internet stranicama se redovno ažuriraju, ali mogu nastati ili se pojaviti netačnosti tamo gde se promene javljaju između ažuriranja. Internet se održava nezavisno na više lokacija širom sveta i neke informacije kojima se pristupa putem ovih internet stranica mogu da potiču izvan DHL-a. DHL isključuje bilo kakvu obavezu ili odgovornost za ovaj sadržaj.

Virusi
DHL čini sve razumne pokušaje da viruse isključi sa ovih internet stranica, ali ne može osigurati to izuzeće i ne preuzima odgovornost za viruse. Molimo vas da preduzmete sve odgovarajuće mere zaštite pre preuzimanja informacija sa ovih internet stranica.

Izjava o garancijama
Usluge, sadržaj i informacije na ovoj internet lokaciji pružaju se na osnovi "kao što je". DHL, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, odriče se svih garancija, bilo da su izričite, podrazumevane, zakonske ili na neki drugi način, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije prodajnosti, nekršenja prava trećih lica i pogodnosti za određenu namenu. DHL, poslovnice i licencirani agenti ne daju izjave ili garancije u vezi sa tačnošću, kompletnošću, sigurnošću ili vremenskom okviru usluga, sadržaja ili informacija koje se pružaju na ili putem DHL-ove internet stranice ili sistema. Nijedna informacija dobijena putem DHL sistema ili internet stranice neće stvoriti garanciju koju DHL nije izričito naveo u ovim uslovima.

Neke nadležnosti ne dozvoljavaju ograničenja podrazumevanih garancija, tako da se ograničenja i izuzeća u ovom odeljku možda neće odnositi na vas. Ako poslujete kao potrošač, ove odredbe ne utiču na vaša zakonska prava kojih se ne možete odreći, ako postoje. Slažete se i prihvatate da su ograničenja i izuzeća od odgovornosti i garancije navedeni u ovim uslovima i odredbama pošteni i razumni.

Ograničenje odgovornosti
U meri dopuštenoj zakonom, DHL, njegove podružnice ili davaoci licence ili bilo koja treća strana pomenuta na internet lokaciji DHL-a ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu slučajnu, indirektnu, uzročnu, kaznenu i posledičnu štetu, izgubljenu dobit ili štetu nastalu usled izgubljenih podataka ili prekid poslovanja koji je rezultat upotrebe ili nemogućnosti korišćenja DHL-ove internet stranice i DHL-ovih sistema, usluga, sadržaja ili informacija zasnovanih na garanciji, ugovoru, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji i da li je DHL obavešten ili ne mogućnost takve štete. Bez ograničavanja prethodnog, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, slažete se da ni u kom slučaju DHL neće snositi ukupnu odgovornost za bilo kakvu štetu (direktnu ili na bilo koji drugi način) ili gubitak bez obzira na oblik tužbe ili zahteva, bilo u ugovoru, deliktu ili na drugi način, prelaze 100,00 EUR. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, pravni lekovi navedeni u ovim uslovima i odredbama su isključivi i ograničeni su na one koji su izričito predviđeni ovim uslovima.

Proizvodi i usluge
Ako se pismeno ne dogovori drugačije, transportni proizvodi i usluge pomenuti na ovim internet stranicama podležu DHL-ovim Uslovima i odredbama prevoza. Budući da se oni mogu razlikovati u zavisnosti od lokacije zemlje porekla pošiljke, obratite se najbližem DHL servisnom centru da biste dobili kopiju lokalnih uslova i odredbi. Nisu svi DHL-ovi proizvodi i usluge dostupni u svakoj zemlji.

Otkrivanje informacija
Sve informacije koje su DHL-u pružili posetioci ovih internet stranica smatraju se poverljivim i DHL ih neće otkriti trećim licima, osim ako to nije potrebno za pružanje usluga.