Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

INCOTERMS® 2010 PRAVILA

Incoterms® pravila se često koriste u celom svetu u međunarodnim i domaćim ugovorima i definišu odgovornosti između kupca i prodavca u vezi sa troškovima i rizicima, kao i u vezi sa osiguranjem tereta.

Brošura ispod prikazuje uslove isporuke i odgovornosti između kupca i prodavca u vezi sa troškovima i rizicima, kao i u vezi sa osiguranjem tereta.

Pročitajte više o Incoterms® 2010 pravilima i pratite najnovije informacije koje se pružaju na zvaničnoj veb-lokaciji ICC (International Chamber of Commerce – Međunarodna privredna komora).

 

Pravila za bilo koji način transporta

 • “Ex-Works” (Franko fabrika) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada mu je stavi na raspolaganje u objektu prodavca ili na drugo naznačeno mesto (tj. radionice, fabrika, skladište itd.). Prodavac ne mora da utovari robu na dostavno vozilo, niti da ocarini robu za izvoz, gde takvo odobrenje postoji.

 • “Free Carrier” (Franko prevoznik) znači da prodavac završava isporuku kupcu isporukom robe prevozniku ili drugom licu koje je imenovao kupac u objekte prodavca ili druga naznačena mesta. Stranama se savetuje da navedu što je moguće jasnije tačku u naznačenom mestu isporuke, pošto se na toj tački rizik prenosi na kupca.

 • “Carriage Paid To” (Prevoz plaćen do) znači da prodavac završava isporuku kupcu isporukom robe prevozniku ili drugom licu koje je imenovao prodavac na dogovorenom mestu (ako je takvo mesto dogovoreno između strana) i da prodavac mora da ugovori i plati troškove prevoza robe do naznačenog odredišnog mesta.

 • “Delivered At Terminal” (Isporučeno na terminalu) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba, nakon istovara iz transportnog sredstva, stavi na raspolaganje kupcu na naznačeni terminal u naznačenoj luci ili odredišnom mestu. “Terminal” obuhvata mesto, natkriveno ili ne, kao što je kej, skladište, prostor za kontejnere ili terminal za drumski, železnički ili avio teret. Prodavac snosi sve rizike koji su uključeni u dopremu i istovar robe na naznačenom terminalu u naznačenoj luci ili odredišnom mestu.

 • “Delivered At Place” (Isporučeno na destinaciju) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi na raspolaganje kupcu po prispeću transportnog sredstva koje je spremno za istovar u naznačenom odredišnom mestu. Prodavac snosi sve rizike koji su uključeni u dopremu robe do naznačenog mesta.

 • “Delivered Duty Paid” (Isporučeno i ocarinjeno) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi na raspolaganje kupcu, sa dozvolom za uvoz, po prispeću transportnog sredstva koje je spremno za istovar u naznačenom odredišnom mestu. Prodavac snosi sve troškove i rizike koji su uključeni u dopremu robe do naznačenog mesta i ima obavezu da ocarini robu ne samo za izvoz već i za uvoz, da plati sve dažbine za izvoz i uvoz i da obavi sve carinske formalnosti.

Izvor: ICC veb-stranica.

Pročitajte celu verziju Incoterms® pravila, izdanje 2010.

“Incoterms” je zaštitni znak Međunarodne privredne komore (ICC).

 

Pravila za pomorski i rečni transport

 • “Free Alongside Ship” (Franko uz bok broda) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi uz bok plovila (npr. na kej ili baržu) naznačenog od strane kupca u naznačenoj luci isporuke. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba nađe uz bok broda i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

 • “Free on Board” (Franko brod) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu koje je odredio kupac u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba ukrca na plovilo i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

 • “Cost and Freight” (Cena sa transportom) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba ukrca na plovilo. Prodavac mora da ugovori i plati troškove i transport koji su neophodni za dopremu robe do naznačene odredišne luke.

 • “Cost Insurance and Freight” (Cena sa osiguranjem i transportom) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada je roba ukrcana na plovilo. Prodavac mora da ugovori i plati troškove i transport koji su neophodni za dopremu robe do naznačene odredišne luke.

  ‘Prodavac takođe ugovara osiguranje protiv rizika kupca od gubitka ili oštećenja robe tokom transporta. Kupac treba da ima u vidu da je prema CIF prodavac u obavezi da nabavi osiguranje samo za minimalno pokriće. Ako kupac želi veće osiguranje, treba da se o tome ili dogovori sa prodavcem što izričitije ili da sam obezbedi dodatno osiguranje za sebe.”

Izvor: ICC veb-stranica.

Pročitajte celu verziju Incoterms® pravila, izdanje 2010.

“Incoterms” je zaštitni znak Međunarodne privredne komore (ICC).

Ne vidite ono što tražite?

Kontaktirajte danas jednog od naših DHL Freight stručnjaka!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.