Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

 

 

INCOTERMS® 2020 PRAVILA

Incoterms® pravila se često koriste u celom svetu u međunarodnim i domaćim ugovorima i definišu odgovornosti između kupca i prodavca u vezi sa troškovima i rizicima, kao i u vezi sa osiguranjem tereta.

Postoje dve ključne izmene u Incoterms® 2020 pravilima u poređenju sa izdanjem 2010:

 • DAT (Delivered at Terminal) preimenovan je u Delivered at Place Unloaded (DPU)
 • FCA (Free Carrier) sada omogućava da se teretnice izdaju nakon utovara

Ostale izmene uključuju:

 • CIF (Cost, Insurance and Freight) i CIP (Carriage and Insurance Paid To) imaju nove aranžmane osiguranja, ali nivo osiguranja je i dalje stvar dogovora između kupca i prodavca.
 • Preciznije je navedena raspodela troškova između kupca i prodavca - u jednom članu su navedeni svi troškovi za koje je odgovoran kupac odnosno prodavac.
 • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid) sada uzimaju u obzir kupca i prodavca koji organizuju sopstveni prevoz, umesto da koriste treću stranu.
 • Bezbednosne obaveze sada su više istaknute.
 • Objašnjenja za korisnike (Explanatory Notes for Users) za svaki Incoterm® zamenila su uputstva za 2010. godinu (2010 edition’s Guidance Notes) i dizajnirana su tako da korisnicima budu lakša.
 • CIP sada kao obavezno pokriće osigurava ICC A ili ekvivalent tome. U okviru Incoterms® 2010 bio je to ICC C. Potrebno pokriće osiguranja prema CIF-u ostaje.

 

Pravila za bilo koji način transporta

 • Ex WORKS (EXW) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada mu je stavi na raspolaganje u objektu prodavca ili na drugo naznačeno mesto (radionice, fabrika, skladište itd.). Prodavac ne mora da utovari robu na dostavno vozilo, niti da uradi izvozno carinjenje, ukoliko je primenljivo.

 • FREE CARRIER (FCA) znači da prodavac isporučuje robu kupcu na jedan od dva navedena načina:

  • Prvi, kada je navedeno mesto prostorija prodavca, roba se smatra dostavljenom kada se utovari u prevozno sredstvo koje organizuje kupac.  
  • Drugi, kada je navedeno mesto negde drugde, roba se smatra dostavljenom kada, ukrcana na prevozno sredstvo prodavca, dođe do navedenog drugog mesta, bude spremna za istovar sa prevoznog sredstva prodavca i stavi na raspolaganje prevozniku ili drugoj osobi koju je nominovao kupac. 

  Bez obzira koji je način izabran kao mesto isporuke, na tom mestu rizik prelazi sa prodavca na kupca i u tom trenutku troškovi se generišu na račun kupca.

 • CARRIAGE PAID TO (CPT) znači da prodavac isporučuje robu (i prebacuje rizik) kupcu predajući je prevozniku kojeg je ugovorio prodavac ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.  To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca predajući je prevozniku koji je ugovoren od strane prodavca ili nabavlja robu koja je tako već isporučena.  Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.  To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

 • DELIVERED AT PLACE (DAP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do definisanog odredišta ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto.

 • DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba istovarena i stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno.  Prodavac snosi sve rizike koji se odnose na isporuku i istovar robe na mesto odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto.  DPU je jedino pravilo Incoterms-a koje zahteva od prodavca da istovari robu na odredištu. Prodavac bi stoga trebalo da organizuje istovar na naznačenom mestu.  Ako stranke nameravaju da prodavac ne snosi rizik i troškove istovara, treba izbegavati DPU pravilo i umesto njega koristiti DAP.

 • DELIVERED DUTY PAID (DDP) znači da prodavac završava isporuku kada se roba stavi na raspolaganje kupcu, uvozno ocarinjena, po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do mesta odredišta ili do dogovorenog mesta u oviru mesta odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto.

 

 

Pravila za pomorski i rečni transport

 • FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi uz bok plovila (npr. na kej ili baržu) naznačenog od strane kupca u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba nađe uz bok broda i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

 • FREE ON BOARD (FOB) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu koje je odredio kupac u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba ukrca na plovilo i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

 • COST AND FREIGHT (CFR) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.  U CFR-u, prodavac ne duguje kupcu da osigura transport. Kupcu bi se, dakle, savetovalo da obezbedi pokriće za sebe.

 • COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.

 

 

Pročitajte više o Incoterms® pravilima sa zvanične internet stranice International Chamber of Commerce (ICC - Međunarodne privredne komore), gde možete i naručiti publikaciju „Incoterms® 2020“.
Prijavite se za onlajn trening o Incoterms® 2020 pravilima na icc.academy.

 

 

Ne vidite ono što tražite?

Kontaktirajte danas jednog od naših DHL Freight stručnjaka!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.