Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Informačné služby DHL


 

Podmienky používania služby DHL Finder

Právo na používanie - Deutsche Post AG vám udeľuje nevýhradné, odvolateľné, neprenosné a nesublicencovateľné právo, časovo obmedzené na dobu používania, na používanie informácií dostupných v DHL Finder výlučne na individuálne vyhľadávanie na súkromné účely. Akékoľvek komerčné použitie si vyžaduje písomný súhlas spoločnosti Deutsche Post AG. Komerčné použitie sa okrem iného predpokladá, ak sa v priebehu 24 hodín uskutoční viac ako 200 individuálnych dopytov.

Bezplatná služba - spoločnosť - Deutsche Post AG v súčasnosti poskytuje službu DHL Finder bezplatne. Vyhradzujeme si však právo spoplatniť používanie služby v budúcnosti.

Naše právo na pozastavenie - Používanie služby DHL Finder môžeme s okamžitou platnosťou na základe oznámenia pozastaviť alebo zablokovať, ak zistíme, že došlo k závažnému porušeniu povinností v súvislosti s týmito Podmienkami služby alebo k bezpečnostnému incidentu, alebo ak pozastavenie alebo obmedzenie vyžaduje zákon, súdny príkaz alebo žiadosť štátneho orgánu.

Úprava, obmedzenie, ukončenie - Podľa vlastného uváženia môžeme bezplatnú ponuku DHL Finder a váš prístup k nej a jej používanie kedykoľvek upraviť, obmedziť alebo ukončiť.

Záruka a zodpovednosť - Bezplatné ponuky sa poskytujú "tak, ako sú" a bez akýchkoľvek záruk. V súvislosti s našimi bezplatnými ponukami neposkytujeme podporu ani nesľubujeme žiadnu dostupnosť. Za škody alebo iné nároky vyplývajúce z vášho používania bezplatnej ponuky alebo v súvislosti s ním sme zodpovední len v prípadoch zlého úmyslu, úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti. Naša zodpovednosť za škody a iné nároky založené na ľahkej nedbanlivosti je úplne vylúčená.

Platforma na riešenie sporov - Komisia EÚ poskytuje platformu na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak majú možnosť prvotne riešiť spory v súvislosti s používaním online služieb bez toho, aby sa museli obrátiť na súd.

Všeobecná informačná povinnosť v súlade s § 36 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov - Deutsche Post AG a DHL Paket GmbH sú povinné zúčastniť sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou. Odosielatelia, ktorí zasielajú poštové zásielky ako spotrebitelia podľa našich štandardných obchodných podmienok (VOP), a ich príjemcovia, ak sú tiež spotrebiteľmi, sa môžu obrátiť na spotrebiteľskú rozhodcovskú komisiu, aby riešila spory týkajúce sa práv a povinností v prípade straty, krádeže alebo poškodenia poštových zásielok alebo porušenia ich vlastných práv, na ktoré majú nárok na základe právnej úpravy podľa § 18 nemeckého poštového zákona (PostG), ak sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s Deutsche Post AG alebo DHL Paket GmbH.

Komponenty softvéru s otvoreným zdrojovým kódom - Táto webová stránka a služba DHL Finder môžu obsahovať komponenty, ktoré podliehajú vlastným licenčným podmienkam softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. Pre komponent "js-joda software" platia licenčné podmienky dostupné pod číslom js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub .