Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Podmienky používania


Na tejto stránke nájdete štandardnú verziu Podmienok pre používanie webovej stránky DHL. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých krajinách sa môžu uplatňovať iné podmienky.
Podmienky používania webovej stránky DHL sú nasledovné:

Autorské právo
Autorské právo k tejto publikácii patrí spoločnosti DHL International GmbH.

Oprávnenie reprodukcie
Akákoľvek osoba môže reprodukovať akúkoľvek časť materiálu nachádzajúceho sa na týchto webových stránkach za týchto podmienok:

  • Materiál možno používať výlučne na informačné a nekomerčné účely.
  • Možno ho akýmkoľvek spôsobom meniť.
  • Nesmie sa vyhotovovať neoprávnená kópia akejkoľvek ochrannej známky DHL.
  • Akákoľvek kópia akejkoľvek časti materiálu musí zahŕňať túto informáciu o autorskom práve:
    Copyright © DHL International GmbH. Všetky práva vyhradené.Ochranné

Ochranné známky DHL
„DHL“, „DHL Worldwide Express“, „DHL Express“, „DHL eCommerce“, „DHL Freight“, „DHL Supply Chain“, „DHL Global Forwarding“, „DHL Europlus“, „Jumbo Box“, „DHL Economy Select“, „DHL Jetline“, „DHL Sprintline“, „DHL Secureline“, „DHL Express Easy“, „DHL Easy Shop“, „DHL Connect“, „EasyShip“ sú ochrannými známkami DHL International GmbH alebo akejkoľvek inej spoločnosti skupiny DHL, ktoré sú registrované najmenej v jednej jurisdikcii. Neudeľuje sa, a to ani implicitne, žiadna licencia na používanie týchto ochranných známok. Tieto ochranné známky sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať, sťahovať, reprodukovať, používať, meniť alebo rozširovať žiadnym spôsobom (iba ako neoddeliteľná súčasť legitímnej kópie materiálu, ktorý sa nachádza na týchto webových stránkach, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku).

Ostatné ochranné známky a obchodné mená
Všetky ostatné ochranné známky alebo obchodné mená uvedené v týchto materiáloch sú vo vlastníctve ich príslušných vlastníkov.

Vaše pripomienky
DHL chce od Vás spätnú väzbu a oceňuje Vaše nápady a návrhy, nedokáže však jednotlivo odpovedať na každú pripomienku. DHL bude môcť voľne používať akékoľvek informácie, ktoré predložíte, a konať na ich základe.

Používanie interaktívnych prvkov na tejto stránke
Pre Vaše pohodlie môže DHL na tejto stránke poskytnúť interaktívne prvky, ako napríklad prístup k sledovaniu zásielok a pripomienky používateľov. Tieto prvky môžete používať výlučne na uvedené účely a na žiadne iné účely.

Presnosť tejto stránky
Tieto webové stránky môžu obsahovať neúmyselné nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto sa opravia podľa voľného uváženia DHL podľa toho, ako sa zistia. Informácie na týchto webových stránkach sa pravidelne aktualizujú, môžu však na nich zostať alebo sa objaviť nepresnosti v prípade, že k zmenám dôjde medzi aktualizáciami. Údržba internetu sa zabezpečuje nezávisle na viacerých stránkach na celom svete a niektoré z informácií, ktoré sa získali prostredníctvom týchto webových stránok, môžu pochádzať z miesta mimo DHL. DHL vylučuje akúkoľvek povinnosť vo vzťahu k takémuto obsahu alebo zodpovednosť za neho.

Vírusy
DHL vynakladá všetko primerané úsilie s cieľom vylúčiť vírusy z týchto webových stránok, nemôže však zabezpečiť toto vylúčenie a za vírusy nepreberá žiadnu zodpovednosť. Prijmite prosím všetky primerané ochranné opatrenia pred tým, ako si z tejto stránky stiahnete informácie.

Vylúčenie záruk
Služby, obsah a informácie na tejto webovej stránky sa poskytujú tak, "ako sú". DHL v najširšom možnom rozsahu prípustnom podľa zákona vylučuje všetky záruky bez ohľadu na to, či sú výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, vrátane, bez obmedzenia, implicitných záruk obchodovateľnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na konkrétny účel. DHL, s ním prepojené spoločnosti a subjekty, ktoré mu poskytli licenciu, neposkytujú žiadne vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti, bezpečnosti alebo včasnosti služieb, obsahu alebo informácií poskytnutých na webovej stránke alebo systémoch DHL alebo prostredníctvom nich. Žiadne informácie získané prostredníctvom systémov alebo webovej stránky DHL nezakladajú akúkoľvek záruku, ktorú by DHL výslovne neuvádzalo v týchto podmienkach.

V niektorých jurisdikciách sa nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk; v tom prípade sa na Vás obmedzenia a vylúčenia uvedené v tomto odseku neuplatňujú. V prípade, že konáte ako zákazník, týmito ustanoveniami nie sú dotknuté Vaše prípadné zákonné práva, ktorých sa nemožno vzdať. Súhlasíte a beriete na vedomie, že obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti a záruky stanovené v týchto podmienkach sú spravodlivé a primerané.

Obmedzenie zodpovednosti
V rozsahu prípustnom podľa zákona DHL, s ním prepojené spoločnosti alebo subjekty, ktoré mu poskytli licenciu, alebo akékoľvek tretie strany uvedené na webovej stránke DHL, v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek náhodné, nepriame, s trestnou funkciou a následné škody, ušlý zisk alebo škody v dôsledku straty údajov alebo prerušenia obchodnej činnosti, ktoré vyplývajú z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky DHL alebo systémov, služieb, obsahu alebo informácií DHL bez ohľadu na to, či vznikli na základe záruky, zmluvy, občianskoprávneho deliktu alebo podľa akéhokoľvek iného právneho konceptu a bez ohľadu na to, či bolo DHL informované o možnosti vzniku takýchto škôd. Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, v rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov súhlasíte, že celková zodpovednosť DHL za akékoľvek škody (priame alebo iné) alebo straty, bez ohľadu na druh žaloby alebo nároku a bez ohľadu na to, či vznikli na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu alebo inak, v žiadnom prípade nepresiahne sumu 100,00 EUR. V rozsahu prípustnom podľa zákona Vaše prostriedky nápravy uvedené v týchto podmienkach sú výlučné a obmedzené na to, čo sa výlučne stanovuje v týchto podmienkach.

Produkty a služby
Ibaže sa písomne dohodlo inak, na prepravné produkty a služby uvedené na týchto webových stránkach sa vzťahujú Prepravné podmienky DHL. Keďže tieto sa môžu líšiť v závislosti od miestakrajiny pôvodu zásielky, kontaktujte prosím najbližšie servisné stredisko DHL s cieľom získať vyhotovenie týchto miestnych podmienok. Nie všetky produkty a služby DHL môžu byť dostupné v každej krajine.

Poskytnutie informácií
Všetky informácie, ktoré DHL poskytli návštevníci týchto webových stránok, sa považujú za dôverné, a DHL ich neposkytne žiadnej tretej strane s výnimkou prípadu, že sa tak bude vyžadovať na účely poskytovania služieb.