Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

 

 

Rozsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Deutsche Post AG a jej dcérske spoločnosti pôsobiace pod značkou DHL (ďalej len „DHL“) teší, že ste navštívili naše webové stránky a zaujímate sa o našu spoločnosť, produkty a služby. Je dôležité, aby sme chránili vaše osobné údaje počas manipulácie v priebehu celého obchodného procesu. 

V nasledujúcom texte vysvetľujeme, aké informácie zhromažďuje spoločnosť DHL pri návšteve našich webových stránok a ako sa tieto informácie používajú.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetkých používateľov našich služieb, webstránok, aplikácií, funkcií a ďalších služieb kdekoľvek na svete, pokiaľ sa na ne nevzťahuje samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka nasledujúcich kategórií osôb:

 • Odosielatelia: odosielatelia vrátane ich zamestnancov, prípadne osoby, ktoré odosielajú zásielku
 • Príjemcovia zásielky: akékoľvek osoby, ktoré prijímajú zásielku
 • Osoby preukazujúce záujem o nás a naše služby
 • Obchodní partneri: obchodní partneri vrátane ich zamestnancov
 • Uchádzači o zamestnanie: osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u nás

 

Všetky vyššie uvedené osoby sa označujú ako „ty“ alebo „tvoj“.

 

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Toto zahŕňa informácie, ako je vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nemôžu byť spojené s vašou skutočnou identitou - napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky - sa nepovažujú za osobné údaje.

 • Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov vykonávané spoločnosťou:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Str. 20
  53113 Bonn
  Nemecko


  Zodpovedná osoba alebo prevádzkovateľ, kontaktné údaje:

  Deutsche Post AG
  Globálna ochrana údajov
  53250 Bonn

  Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na správcu pre ochranu údajov.

  V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov v súvislosti s našou webstránkou alebo tam ponúkaných služieb sa obráťte na oddelenie ochrany údajov:


Typy údajov, ktoré spracovávame

Vaše osobné údaje spracovávame len, ak je to potrebné na konkrétny a povolený účel. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Informácie, vďaka ktorým vás môžeme kontaktovať, napr. keď použijete niektorú z našich služieb. 

Napríklad: vaše meno, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa

PROFILOVÉ ÚDAJE

Informácie vo vašom profile DHL, napr. na nastavenie vašich doručovacích preferencií.

Napríklad: vaše doručovacie preferencie, objednávka

DORUČOVACIE ÚDAJE

Informácie umožňujúce vyzdvihnutie a doručenie vašej zásielky, napr. stav vašej zásielky.

Napríklad: vaša adresa, doručovacie dokumenty, č. zásielky.

ÚDAJE Z PRIESKUMU

Informácie, ktoré ste poskytli niektorému z našich zamestnancov, prípadne ktoré ste vyplnili v rámci online prieskumu, napr. pri hovore s naším oddelením colných služieb.

Napríklad: vaše meno, e-mail, telefónne číslo


Aké sú ciele a právny základ spracovania osobných údajov?

 • Spoločnosť DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov našich webových stránok. Pri návšteve našich webstránok zhromažďujeme nasledujúce údaje: IP adresa, hostiteľské meno použitého počítača, webstránka, z ktorej ste mali prístup k tejto webstránke, zoznam stránok, ktoré ste navštívili v rámci našich všetkých výskytov na internete, dátum a trvanie vašej návštevy, oznámenie, či bola vaša návšteva úspešná, objem prenesených údajov, informácie týkajúce sa identifikačných údajov o type použitého prehliadača a operačného systému.  Počas vašej návštevy webstránky je potrebné dočasné uloženie týchto údajov, aby bolo možné doručiť vám túto webstránku. Na zaistenie funkčnosti webstránky a zabezpečenie našich IT systémov musíme uskutočňovať ďalšie ukladanie v protokolových súboroch. Právnym základom na spracovanie uvedených kategórií údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vzhľadom na uvedené účely, najmä na zaručenie bezpečnosti a plynulé nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.

  Dodatočné osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. pri vyplňovaní on-line kontaktného formulára ako súčasti registrácie, prieskumu, súťaže alebo žiadosti o informácie

  Tieto údaje sa odstránia hneď, ako nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromažďované. V prípade tejto webstránky to nastane, keď sa ukončí relácia. Protokolové súbory (prístupové protokoly) sa uchovávajú, aby správcovia mali priamy a výhradný prístup na dobu 24 hodín. Po tejto dobe budú k dispozícii len nepriamo prostredníctvom obnovy z obnovovacích pások a po 30 dňoch sa natrvalo odstránia.

  Pokiaľ máte vo svojom prehliadači povolené funkcie geografickej lokalizácie, resp. vo vašom operačnom systéme, použijeme tieto údaje na to, aby sme vám ponúkali služby založené na polohe. (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky). Právnym základom pre geolokalizáciu je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. (a) nariadenia GDPR aktiváciou príslušnej funkcie. Tieto údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. Ak túto funkciu zakážete, vaše údaje budú vymazané včas.

 • Táto webstránka používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „technológie“), ktoré nám napríklad umožňujú stanoviť, ako často sú navštevované naše internetové stránky, počet návštevníkov, konfigurovať naše ponuky pre maximálne pohodlie a efektivitu a s cieľom podporiť naše marketingové snahy.

  Pri vstupe na našu webstránku vás bude naše Centrum preferencií ochrany osobných údajov informovať, že sú nastavené technicky dôležité súbory cookie a okrem toho, že sa vyžaduje váš súhlas s používaním určitých technológií, ako sú analytické súbory cookie alebo podobné technológie.

  Spracovanie údajov prostredníctvom technicky potrebných súborov cookie sa zakladá na našom legitímnom záujme v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na zabezpečenie toho, aby ste našu webstránku mohli používať čo najlepšie, zaistenie, že naša webstránka funguje správne a zaručenie pohodlného a neprerušovaného zážitku pre používateľa. Tieto druhy súborov cookie sa ukladajú výhradne počas trvania vašej návštevy na našej webstránke. Po zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia.

  Okrem toho vás bude  Centrum preferencií ochrany osobných údajov  informovať, že na ukladanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane navštevujú niektorú z našich internetových stránok, používame aj ďalšie technológie  (výkonové, funkčné alebo analytické technológie). Účelom používania súborov týchto technológií je ponúknuť vám optimálne usmernenie pre používateľov, ako aj "rozpoznať" vás, a tým prezentovať (pokiaľ možno) diverzifikované internetové stránky a nový obsah počas opakovaného používania. Tieto technológie budú spracúvané len na základe vášho predtým udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

  Ďalšie informácie vrátane možnosti odvolania daného súhlasu nájdete v časti Centrum preferencií ochrany osobných údajov .

  Napriek informáciám v Centre preferencií a iba v prípade, že ste udelili súhlas s používaním súborov cookie a ďalších technológií popísaných vyššie, ich taktiež používame na nižšie uvedené účely.

 • 1. Úvod

  Deutsche Post AG (ďalej len „spoločnosť DHL“) teší, že ste navštívili naše sociálne siete a zaujímate sa o našu spoločnosť a naše produkty a služby. V nasledujúcom texte by sme vás radi informovali o určitých otázkach súvisiacich s ochranou údajov pri návšteve našich sociálnych médií.

  • Naša sociálne médiá sprístupňujú príslušní prevádzkovatelia platformy sociálnych médií v súlade s príslušnými podmienkami používania. Za technickú prevádzku tohto profilu je zodpovedný výlučne príslušný prevádzkovateľ platformy.
  • Spoločnosť DHL je výhradne zodpovedná za obsah, ktorý spoločnosť DHL zverejňuje na tejto stránke (napríklad informácie o našej spoločnosti, produktoch, službách, zákazníckych súťažiach, kampaniach) a za našu interakciu s návštevníkmi nášho profilu.
  • Prevádzkovatelia platformy sociálnych médií prevádzkujú celú IT infraštruktúru platforiem. Používateľom sprístupňujú svoje zásady ochrany osobných údajov a majú svoj vlastný samostatný vzťah s registrovanými používateľmi platformy. Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií sú výlučne zodpovední za všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov, vrátane vášho používateľského profilu, ku ktorým nemáme prístup.
  • Nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií, ktorí ich zhromažďujú. Okrem toho nemáme žiadne informácie o tom, v akom rozsahu, na aké účely a ako dlho prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií uchovávajú osobné údaje a eventuálne ich analyzujú, odkazujú na ne alebo ich prenášajú tretím stranám.
  • Upozorňujeme, že vaše osobné údaje môžu byť za určitých okolností spracovávané aj mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru. To by mohlo viesť k rizikám ochrany údajov pre používateľov, pretože v takýchto prípadoch nie je možné zaručiť primeranú úroveň ochrany údajov a možnosť uplatniť práva dotknutej osoby je obmedzená.
  • Informácie o činnostiach spojených so spracúvaním údajov a o tom, ako môžete uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľom platforiem sociálnych médií nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov a zásadách používania súborov „cookie“ pre platformy sociálnych médií.

   Facebook

   Instagram

   X

   LinkedIn

   YouTube

   TikTok

  • Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť DHL priamo – inými slovami, bez zapojenia platforiem sociálnych médií – použite kontaktnú službu na našej webovej stránke.

  2. Kontaktovanie kontrolóra údajov a úradníka pre ochranu údajov

  Spoločnosť DHL je kontrolórom údajov, ktoré zverejňuje, a tiež spracúvania údajov, ktoré spadá do jej oblasti zodpovednosti za nasledujúce sociálne médiá:

  V rozsahu, v ktorom ide o spracúvanie osobných údajov v rámci prehľadov stránok, sú za spracúvanie údajov spoločne s nami zodpovední nasledujúci prevádzkovatelia platforiem. Spoločné spracovanie údajov je založené na dohode medzi spoločnými kontrolórmi podľa článku 26 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

  3. Účel a právny základ pre spracovanie údajov

  3.1. Spracovanie údajov v súvislosti s našou prítomnosťou na sociálnych médiách

  Sociálne médiá využívame na to, aby sme vás informovali napríklad o našej spoločnosti, produktoch, službách, kampaniach a zákazníckych súťažiach a aby sme s vami komunikovali o rôznych témach a odpovedali na vaše otázky. Spracovanie údajov realizované v tejto súvislosti sa vykonáva na ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem spočíva v práci a komunikácii s verejnosťou.

  Prevádzkovateľ platformy sociálnych médií zverejňuje informácie, ktoré nám poskytnete na našom profile, ako napríklad komentáre, označenia Páči sa mi to, obrázky a videá, pričom tieto informácie spracovávame výhradne na vyššie uvedené účely. Vyhradzujeme si právo vymazať nezákonný obsah, ak je to nevyhnutné. Týka sa to napríklad príspevkov, ktoré predstavujú porušenie zákona alebo sú nezákonné, nenávistné komentáre, sugestívne komentáre (výslovne sexuálny obsah) alebo prílohy (ako sú obrázky alebo videá), ktoré porušujú autorské práva, práva na súkromie, trestné právo alebo Etické pravidlá spoločnosti Deutsche Post AG.

  Údaje sa zhromažďujú aj na účely usporiadania a vyhodnotenia zákazníckych súťaží. Podrobnosti, ako napríklad aké údaje sa spracúvajú a účel spracúvania, nájdete v oznámeniach o ochrane osobných údajov a podmienkach príslušnej súťaže.

  Ak si s nami chcete vymeniť osobné údaje, odporúčame vám kontaktovať naše oddelenie služieb zákazníkom

  {ut}3.2. Spracovanie údajov prehľadov stránok na štatistické účely

  Prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií z Facebooku, Instagramu a LinkedIn nám poskytujú prehľad stránok, za ktoré sme spoločne zodpovední spolu s prevádzkovateľmi platforiem. Prehľady stránok sú anonymné štatistiky, ktoré sa generujú v dôsledku určitých udalostí a sú sledované platformami sociálnych médií prostredníctvom súborov „cookie“ a podobných technológií, keď používateľ, ako ste vy, interaguje s naším profilom na sociálnej sieti. Prehľady stránok, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, môžeme použiť na to, aby sme zistili, ktorý obsah vyhľadáva určitá skupina jednotlivcov. To nám umožňuje optimalizovať našu prítomnosť na sociálnych sieťach. To z našej strany predstavuje oprávnený záujem o spracovanie, ku ktorému dochádza. Právnym základom spracovania údajov súvisiacich s prehľadmi stránok je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Chceli by sme zdôrazniť, že spracovanie údajov môže prebiehať aj nezávisle od toho, či ste prihlásený alebo registrovaný na platforme sociálnych médií. Nedokážeme ovplyvniť používanie súborov „cookie“ a podobných technológií na platforme sociálnych médií a v tejto súvislosti vás odkazujeme na vašu možnosť ako používateľa zmeniť svoje nastavenia týkajúce sa súvisiaceho spracovania údajov prostredníctvom príslušného bannera cookie na platforme sociálnych médií (udelenie alebo neudelenie súhlasu). 

  3.3. Monitorovanie sociálnych médií

  Monitorovanie sociálnych médií používame na to, aby sme získali predstavu o tom, ako sú vnímané naše podnikanie, naše produkty a naše služby a na základe toho identifikujeme potenciál na zlepšenie. To zahŕňa analýzu príspevkov na platforme sociálnych médií na základe použitých odkazov na kanály a relevantných odkazov hashtag. Na tento účel budú použité len tie príspevky, ktorým povolíte úplný verejný prístup. Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci monitorovania sociálnych médií je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pretože máme oprávnený záujem identifikovať vo voľne dostupných vyhláseniach možné nedostatky v našich produktoch alebo službách a primerane na to reagovať. 

  4. Práva dotknutej osoby

  Svoje práva, ako je uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, môžete uplatniť pomocou nášho kontaktného formulára.

  Ak si chcete uplatniť svoje práva voči prevádzkovateľom platforiem sociálnych médií ako dotknutá osoba, využite možnosti kontaktovania, ktoré poskytujú prevádzkovatelia platforiem na platformách sociálnych médií. Ak dostaneme požiadavku, ktorá patrí do oblasti zodpovednosti platforiem sociálnych médií, postúpime im ju na ďalšie spracovanie.

  5. Doba uchovávania

  Doba, počas ktorej sú vaše údaje uchovávané, bude závisieť od konkrétneho kontextu spracovania a bude vychádzať z parametrov stanovených zákonom o ochrane údajov. Všetky verejné príspevky na našich profiloch zostanú v našich profiloch neobmedzene dlho, pokiaľ ich nevymažeme na základe aktualizácie pôvodného príspevku, porušenia zákona alebo porušenia našich smerníc. Svoje príspevky, komentáre a podobne môžete samozrejme kedykoľvek vymazať sami alebo uplatniť svoje právo na to, aby sme ich vymazali my.

  V prípade vymazania vašich údajov prevádzkovateľmi platformy sociálnych médií na to nemáme žiadny vplyv, a preto vás odkazujeme na zásady ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa platformy.

 • Vďaka integrácii funkcie Mapy Google do vyhľadávača DHL vám ponúkame vylepšenú funkčnosť tejto webstránky. Pomocou vyhľadávača DHL môžete vyhľadávať naše pobočky, balíkomaty a miesta na vyzdvihnutie balíkov, ktoré sa zobrazia na mape funkcie Mapy Google. Používanie funkcie Mapy Google môže znamenať prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických. Európsky súdny dvor nepovažuje úroveň ochrany údajov v USA za adekvátnu. Konkrétne existuje riziko, že vaše údaje budú podliehať prístupu zo strany amerických úradov na účely kontroly a monitorovania a že nebudú k dispozícii žiadne právne opravné prostriedky. K takémuto prenosu údajov nedôjde bez predchádzajúcej vedomosti alebo dohody. Pred aktiváciou funkcie Mapy Google a prenosom údajov do USA vás požiadame o výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm a) a čl. 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nemáme žiadny vplyv. Odkazujeme na Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google. O váš súhlas budete opätovne požiadaní pri každej návšteve webstránky. Informácie o prevádzkach spoločnosti DHL môžete samozrejme získať aj bez funkcie Mapy Google. 

Vykonanie zmluvy

Osobné údaje su z predzmluvných a zmluvných dôvodov nevyhnutné, aby sme mohli poskytovať dohodnuté služby a aby sme plnili povinnosti vyplývajúce zo zmluvných dohôd uzavretých s vami.

Na stránke dhl.com ponúkame nasledovné služby:

 1. Požiadajte o cenovú ponuku
 2. DHL pre podniky
 3. Sledovanie zásielky
 4. Zaslať teraz
 5. Zákaznícky servis
 • Aby sme sa vám mohli ozvať späť cez e-mail alebo telefón a doručiť vám ponuku, môžete použiť niektorú z našich služieb Požiadajte o cenovú ponuku . V závislosti od krajiny, v ktorej bývate, a s cieľom zabezpečiť vám ten správny odborný tím alebo nástroj v rámci spoločnosti DHL, spýtame sa vás, či chcete poslať balíky alebo dokumenty, použiť nákladnú prepravu alebo medzinárodnú obchodnú poštu a či ste firemný alebo súkromný zákazník. 

  Na základe týchto informácií bude vaša požiadavka presmerovaná na naše obchodné jednotky  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] a okamžite dostanete produktovú kartu s cenou a ďalšími podrobnosťami od obchodnej jednotky, prípadne jednotiek, ktorá ponúkne najlepší produkt na vašu požiadavku. Môže sa tiež stať, že si vyžiadame nasledujúce údaje: odosielaciu a prijímaciu krajinu vrátane mesta a PSČ (potrebujeme približné miesto odoslania a prijatia zásielky, aby sme vám mohli zaslať čo najpresnejšiu cenovú ponuku) a hmotnosť a rozmery zásielky. V zvislosti od vašej požiadavky sa vás môžeme spýtať na množstvo, či zásielka obsahuje dokumenty alebo nebezpečný tovar alebo či je možné zásielku uložiť na paletu, prípadne stohovať. Tieto informácie tiež prepošleme niektorej z našich obchodných jednotiek  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  a vy okamžite dostanete produktovú kartu s cenou a ďalšími podrobnosťami týkajúcimi sa vašej zásielky a prípadnými dodatkami.

  Po kliknutí na tlačidlo „continue to booking“ (pokračovať na rezerváciu) budete presmerovaní na rezervačný systém príslušnej obchodnej jednotky [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Z tohto dôvodu na stránke dhl.com viac-menej nezhromažďujeme ani inak nespracovávame vaše osobné údaje pre službu Získajte cenovú ponuku. Ak sa však údaje napriek tomu považujú za osobné, ako napríklad mesto a PSČ, právnym základom pre túto činnosť predstavuje prebiehajúca zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) a legitímny záujem poskytnúť našu ponuku čo najpresnejšie (čl. 6 ods. 1 pís. f) nariadenia GDPR).

  Za predpokladu, že sa nemusia dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné doby uchovávania, vašu požiadavku uložíme na maximálne 30 dní na obchodnej jednotke, ktorá vypracovala konečnú cenovú ponuku, na dôkaz správneho spracovania a na účely ďalšej optimalizácie služieb. Ak ste použili bezpečnú doručovaciu službu a sami ste údaje neodstránili skôr, na stránke dhl.com sa príslušné údaje uchovávajú maximálne 30 dní.

 • Ak využívate službu DHL for Business , požiadame vás o doručovaciu cieľovú adresu, možstvo a frekvenciu zásielok. V závislosti od týchto informácií a vašich doručovacích potrieb požiadavku odošleme našim obchodným jednotkám [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  a určíme tú jednotku, ktorej služby budú najviac vyhovovať vašim požiadavkám. S cieľom čo najrýchlejšieho kontaktovania vás tiež požiadame o názov spoločnosti, vaše meno, sídlo spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto údaje tiež prepošleme príslušnej obchodnej jednotke a sú potrebné pre postupy na základe vašej požiadavky ešte pred uzavretím zmluvy a/alebo na vykonanie zmluvy. Právnym základom pre tento postup je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Za predpokladu, že sa nemusia dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné doby uchovávania, vašu požiadavku uložíme na maximálne 30 dní na obchodnej jednotke, ktorá vypracovala konečnú cenovú ponuku, na dôkaz správneho spracovania a na účely ďalšej optimalizácie služieb.

 • Službu Sledovanie zásielky môžete sledovať zásielky adresované vám alebo zásielky, ktoré ste odoslali, a taktiež prezerať očakávaný čas doručenia. Za týmto účelom sú informácie o sledovaní posielané príslušnej obchodnej jednotke (DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain), ktorá zistí stav zásielky. Od príslušnej obchodnej jednotky tiež dostanete všetky dôležité podrobnosti o vašej zásielke. Okrem toho môžu odosielateľ alebo príjemca získať ďalšie informácie o príslušnej zásielke e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Na tieto účely sa môže uložiť e-mailová adresa alebo mobilné telefónne číslo príjemcu upozornenia a aktivovať sa zasielanie upozornení. V tomto kontexte sa osoba zadávajúca údaje musí uistiť, že príjemca upozornení súhlasí so spracovaním e-mailovej adresy, mobilného telefónneho čísla a upozornení.

  V rámci sledovania zásielky sa spracovávajú nasledovné údaje: číslo zásielky, meno a adresa odosielateľa, meno a adresa príjemcu, e-mailová adresa odosielateľa/príjemcu, ak bola zadaná, meno a adresa druhého príjemcu, ak bola zadaná, zákaznícke údaje o odosielateľovi, názov produktu alebo služby, história zásielky, podpis príjemcu, potvrdenie, že bol overený minimálny vek (nad 16/nad 18).

  Údaje sa spracovávajú na účely plnenia zmluvy na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

  Na zvýšenie pohodlia používateľa sa pri používaní sledovania zásielok DHL vo vyhľadávacom poli zásielky automaticky vygeneruje zoznam posledných vyhľadávaných čísel zásielok: Vďaka tejto funkcii nemusíte opakovane zadávať číslo zásielky, keď budete chcieť skontrolovať stav zásielky. V tomto kontexte môžete jednotlivé zásielky pomenovať podľa svojich preferencií („Názov zásielky“). Na tieto účely aplikácia ukladá zoznam posledných vyhľadávaní zásielok v rámci súboru cookie. 

 • Naša služba Zaslať teraz vás presmeruje na rôzne zákaznícke portály našich obchodných jednotiek [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] (napr. MyDHL+, webový portál DHL eCommerce, my DHLi alebo DHL Interactive). Môžete tiež pokračovať ako hosť a budete presmerovaní na našu obchodnú jednotku, ktorá najviac vyhovuje vašim doručovacím potrebám. V každom prípade, v tomto štádiu nebudeme spracovávať vaše osobné údaje. To isté platí aj v prípade, že chcete naplánovať opakované doručenie. Po pár otázkach ohľadne vašej zásielky budete presmerovaní na naše rôzne zákaznícke portály , kde si budete môcť podrobnejšie dohodnúť opakované doručenie.

 • V prípade otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. V závislosti na príslušnej obchodnej jednotke budete buď priamo presmerovaní na webstránku danej obchodnej jednotky, alebo vás požiadame, aby ste vyplnili náš kontaktný formulár, v ktorom budete žiadať nasledovné kategórie údajov a následne ich prepošlete príslušnej zodpovednej obchodnej jednotke: vaše zákaznícke referenčné číslo, vaše meno, názov vašej spoločnosti, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, krajina/región a sektor, v ktorom pracujete. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, keďže toto spracovanie sa vykonáva na účely prípravy alebo plnenia zmluvy. Navyše tieto údaje poskytujete na účely kontaktovania, takže váš súhlas predstavuje ďalší právny základ (čl. 6 ods. 1 pís. a) nariadenia GDPR).

  Okrem toho máte možnosť udeliť súhlas s reklamnými e-mailmi týkajúcimi sa našich služieb. Na tieto účely vaše kontaktné údaje tiež preposielame našim obchodným jednotkám (DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL Freight,  DHL eCommerceDHL Paket) . Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov týkajúcich sa konkrétnych služieb a produktov nájdete na zákazníckom portáli príslušnej divízie a/alebo v príslušnom miestnom vyhlásení o ochrane osobných údajov.


Spracovanie na reklamné účely

Pri návšteve našej webstránky vám ponúkame široké spektrum informácií o spoločnosti DHL, o našich produktoch, službách a podujatiach. Konkrétne môžete získať informácie o nasledovnom:

 1. Podujatia a webináre
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Informačné bulletiny
 • Ak sa chcete zúčastniť na niektorom z našich podujatí a/alebo webinárov, budete presmerovaní na príslušnú registračnú stránku. Tam v zásade zhromažďujeme nasledovné osobné údaje: vaše meno, vaša e-mailová adresa a kto je váš hlavný kontakt v DHL. V závislosti od príslušného sektoru vás tiež môžeme požiadať o názov spoločnosti, vaše zaradenie a či ste v minulosti spolupracovali so spoločnosťou DHL. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, keďže toto spracovanie sa vykonáva na účely plnenia zmluvy (účasť na podujatí).

 • Ak si prihlásite odber služby DHL Spotlight , aby ste ako prví vedeli o nových článkoch, budeme zhromažďovať len vašu e-mailovú adresu a nebude použitá na žiadne iné účely. Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti mailu Spotlight. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s akoukoľvek účinnosťou pomocou vašej kontaktnej adresy. Ak zrušíte odber služby Spotlight alebo odvoláte svoj súhlas, príslušné údaje sa odstránia alebo zablokujú zo zoznamu adries a nebudú sa na tieto účely ďalej spracovávať.

  Bez ohľadu na vyššie uvedené informácie, ak ste súčasným zákazníkom spoločnosti DHL, vaše poštové údaje (napr. meno, adresa) budú spracované, aby sme vás mohli kontaktovať a poskytnúť vám najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Okrem existujúceho súhlasu na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR spracujeme vašu e-mailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť vám informácie o vlastných a podobných produktoch spoločnosti DHL. Právnym základom pre vyššie uvedené spracovanie na účely zasielanie noviniek o našich a podobných produktoch je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Spracovanie údajov zákazníkov na účely vlastného priameho marketingu sa považuje za vykonané za legitímnym záujmom. Máte právo kedykoľvek namietať proti uvedenému spracovaniu. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás jednoducho pomocou kontaktných údajov uvedených pod "Kto je zodpovedný".

 • Ak sa zaregistrujete na odoberanie niektorého z našich informačných bulletinov, môžeme na tento účel použiť vašu e-mailovú adresu. Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v dolnej časti bulletinu. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať s akoukoľvek účinnosťou pomocou vašej kontaktnej adresy. Ak sa odhlásite z našej e-mailovej komunikácie alebo zrušíte svoj súhlas, príslušné údaje sa odstránia alebo zablokujú zo zoznamu adries a nebudú sa na tieto účely ďalej spracovávať.
  Zahrnutie vašej e-mailovej adresy do zoznamu blokovaných e-mailov sa uskutoční s cieľom chrániť legitímne záujmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v tom, aby sme vám v budúcnosti neposielali žiadne informácie e-mailom.

Uchovávanie údajov a tretie strany

 • Kariérne príležitosti v rámci skupiny DHL sú rovnako rozmanité ako naše tímy po celom svete. S počtom viac než 600 000 zamestnancov vo viac ako 220 krajinách a územiach spájame ľudí a zlepšujeme ich životy. Ak by ste chceli podať žiadosť o jedno z našich otvorených pracovných miest, tu nájdete viac informácií, a to aj o ochrane údajov.

 • Vaše údaje budeme uchovávať po dobu potrebnú na naplnenie našich účelov, vykonanie našich zmlúv a splnenie akýchkoľvek právnych záväzkov. Doba uchovávania sa môže v rôznych krajinách líšiť v závislosti od platných právnych predpisov danej krajiny.

  Neustále sa usilujeme minimalizovať dobu uchovávania údajov v situáciách, kedy nám to účel, právne predpisy alebo zmluvy umožňujú. Údaje zhromažďované na základe vášho súhlasu budeme uchovávať, kým svoj súhlas neodvoláte.

 • Spoločnosť DHL nezdieľa, nepredáva, neodovzdáva ani iným spôsobom nezverejňuje vaše osobné údaje tretím stranám a nebude to robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ nie je potrebné na účely zmluvy, alebo ak ste na to výslovne nesúhlasili. Napríklad, pri objednávaní produktov môže byť nevyhnutné poskytnúť vaše údaje o adresách a objednávkach našim dodávateľom. Ďalšie informácie o ochrane údajov týkajúcich sa konkrétnych služieb a produktov nájdete na príslušnom  zákazníckom portáli.

  V kontexte spracovania údajov popísaného v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a príslušného právneho základu však spoločnosť DHL prenesie vaše údaje na nasledujúce kategórie príjemcov:

  • Spoločnosti skupiny DHL: prenos je potrebný v rámci skupiny DHL, jej právnických osôb a zdieľaných servisných centier na poskytovanie a zlepšovanie našich produktov a služieb (napr. našich služieb Získajte cenovú ponuku alebo Časté zásielky). K prenosom možno tiež dochádzať s cieľom spravovať náš vzťah s vami, identifikovať vás, odpovedať na vaše požiadavky a dodržiavať vaše práva na ochranu osobných údajov.
  • Treťostranoví obchodní partneri: Prenos na treťostranových obchodných partnerov je obmedzený na rozsah vyžadovaný platnými právnymi predpismi a/alebo na účely naplnenia zmluvných záväzkov.
  • Treťostranoví sprostredkovatelia: ktorí sú pri spracovaní údajov zmluvne viazaní zachovávať prísnu dôvernosť podľa čl. 28 nariadenia GDPR. Spoločnosť DHL zostáva zodpovedná za ochranu vašich osobných údajov za takýchto okolností. Obchodní partneri dodržiavajú pokyny DHL, čo zaručuje technické a organizačné opatrenia, ako aj kontroly a kontroly.
  • Verejné orgány: prenos sa vyžaduje na základe platných právnych predpisov (napr. na naplnenie právneho záväzku počas spracovania zásielky).

  Vaše údaje sú prenášané mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) len do ďalších spoločností skupiny DHL, treťostranovým obchodným partnerom alebo verejným orgánom v prípade, že je to povolené príslušným zákonom na ochranu osobných údajov. V takýchto prípadoch zaistíme, aby sa pri prenose vašich údajov používali primerané ochranné opatrenia (napr. naše záväzné firemné pravidlá, štandardné zmluvné klauzuly).


Aké sú práva na používanie údajov mojej osoby?

Máte nasledovné práva:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, aké osobné údaje sú uložené.

Môžete požiadať o opravu, odstránenie alebo zablokovanie Vašich osobných údajov za predpokladu, že tieto opatrenia sú povolené zákonom a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.

Môžete požiadať o prijímanie osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.

Môžete podať sťažnosť na dozornom úrade. 

 • Svoje informácie môžete získať, ak sa obrátite na oddelenie ochrany osobných údajov tu:

 • Právo na námietku platí pre každé spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.


Čo sa týka zabezpečenia dát.

Spoločnosť berie zabezpečenie vašich osobných údajov veľmi vážne. Z dôvodu bezpečnosti vašich údajov sme implementovali rôzne stratégie, kontrolné mechanizmy, zásady a opatrenia. Naše bezpečnostné opatrenia podrobujeme prísnej kontrole. Používame bezpečnostné opatrenia, ako sú brány firewall, systémy na zisťovanie neoprávnených vniknutí do siete a monitorovanie aplikácií. Tam, kde je to vhodné, vaše údaje počas ukladania a prenosu zabezpečujeme pomocou pseudonymizácie a šifrovacích techník. Napríklad vaše dáta sú uložené v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné pre verejnosť. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje šifrované technológiou Secure Socket Layer (SSL) počas prenosu. Znamená to, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi DHL, ak váš prehliadač podporuje protokol SSL. Zabezpečujeme, aby sa v našich budovách a certifikovaných dátových centrách používali prísne kontrolné mechanizmy pre fyzický prístup.

Ako súčasť našej bezpečnostnej stratégie sme nastavili audítorské programy, aby sa zaistilo, že naše systémy a služby spĺňajú zásady zabezpečenia údajov skupiny DHL a tiež normu ISO 27001.

Okrem toho zavádzame množstvo opatrení na zníženie rizika, ako napr. (okrem iného) pravidelné školenie našich zamestnancov a organizovanie cvičení na simuláciu incidentov naším Centrom na ochranu proti kybernetickým hrozbám.

Ak by ste chceli kontaktovať spoločnosť DHL prostredníctvom e-mailu alebo kontaktných formulárov, chceli by sme zdôrazniť, že dôvernosť zaslaných informácií nie je zaručená. Obsah (e-mailových) správ si môžu prečítať tretie strany. Preto vám odporúčame, aby ste nám poslali dôverné informácie len poštou.

 • Ďalšie informácie o ochrane údajov týkajúcich sa konkrétnych služieb a produktov nájdete na príslušnom zákazníckom portáli.

 • Zásady ochrany osobných údajov skupiny DHL Group upravuje štandardy pre spracovanie údajov pre celú skupinu s osobitným dôrazom na tzv. transfery tretích krajín, ktoré znamenajú prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o "Zásady ochrany osobných údajov skupiny DHL Group", stiahnite si nasledovný dokument:

  Zásady ochrany osobných údajov skupiny DHL Group

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov alebo zmluvné podmienky divízie


Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje oznámenie o ochrane osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Prosím kontrolujte situáciu, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Používaním webových stránok spoločnosti DHL súhlasíte s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované dňa:

03/06/2023