Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Informačné služby DHL


Podmienky používania služby DHL ServicePoint Finder


Právo na používanie - Deutsche Post AG vám udeľuje nevýhradné, odvolateľné, neprenosné a nesublicencovateľné právo, časovo obmedzené na dobu používania, na používanie informácií dostupných v DHL Finder výlučne na individuálne vyhľadávanie na súkromné účely. Akékoľvek komerčné použitie si vyžaduje písomný súhlas spoločnosti Deutsche Post AG. Komerčné použitie sa okrem iného predpokladá, ak sa v priebehu 24 hodín uskutoční viac ako 200 individuálnych dopytov.

Bezplatná služba - spoločnosť - Deutsche Post AG v súčasnosti poskytuje službu DHL Finder bezplatne. Vyhradzujeme si však právo spoplatniť používanie služby v budúcnosti.

Naše právo na pozastavenie - Používanie služby DHL Finder môžeme s okamžitou platnosťou na základe oznámenia pozastaviť alebo zablokovať, ak zistíme, že došlo k závažnému porušeniu povinností v súvislosti s týmito Podmienkami služby alebo k bezpečnostnému incidentu, alebo ak pozastavenie alebo obmedzenie vyžaduje zákon, súdny príkaz alebo žiadosť štátneho orgánu.

Úprava, obmedzenie, ukončenie - Podľa vlastného uváženia môžeme bezplatnú ponuku DHL Finder a váš prístup k nej a jej používanie kedykoľvek upraviť, obmedziť alebo ukončiť.

Záruka a zodpovednosť - Bezplatné ponuky sa poskytujú "tak, ako sú" a bez akýchkoľvek záruk. V súvislosti s našimi bezplatnými ponukami neposkytujeme podporu ani nesľubujeme žiadnu dostupnosť. Za škody alebo iné nároky vyplývajúce z vášho používania bezplatnej ponuky alebo v súvislosti s ním sme zodpovední len v prípadoch zlého úmyslu, úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti. Naša zodpovednosť za škody a iné nároky založené na ľahkej nedbanlivosti je úplne vylúčená.

Platforma na riešenie sporov - Komisia EÚ poskytuje platformu na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak majú možnosť prvotne riešiť spory v súvislosti s používaním online služieb bez toho, aby sa museli obrátiť na súd.

Všeobecná informačná povinnosť v súlade s § 36 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov - Deutsche Post AG a DHL Paket GmbH sú povinné zúčastniť sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou. Odosielatelia, ktorí zasielajú poštové zásielky ako spotrebitelia podľa našich štandardných obchodných podmienok (VOP), a ich príjemcovia, ak sú tiež spotrebiteľmi, sa môžu obrátiť na spotrebiteľskú rozhodcovskú komisiu, aby riešila spory týkajúce sa práv a povinností v prípade straty, krádeže alebo poškodenia poštových zásielok alebo porušenia ich vlastných práv, na ktoré majú nárok na základe právnej úpravy podľa § 18 nemeckého poštového zákona (PostG), ak sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s Deutsche Post AG alebo DHL Paket GmbH.

Komponenty softvéru s otvoreným zdrojovým kódom - Táto webová stránka a služba DHL Finder môžu obsahovať komponenty, ktoré podliehajú vlastným licenčným podmienkam softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. Pre komponent "js-joda software" platia licenčné podmienky dostupné pod číslom js-joda/LICENSE at master · js-joda/js-joda · GitHub.