Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Proclení zásilky: Co musíte vědět

Naši odborníci na přepravu zboží uvádějí tipy, jak se vyhnout zpožděním při celním odbavení


Když se zboží přesouvá z jedné země do druhé, je zde jeden krok, kterému se vaše mezinárodní zásilka nemůže vyhnout – celní odbavení. Celní činnosti obvykle provádějí specializovaní odborníci, ale dobrá příprava vám může pomoci vyhnout se zbytečným prodlevám a frustraci: Odborníci na spedici uvádí několik osvědčených postupů, které můžete uplatnit, aby proces probíhal hladce.

Celní odbavení a placení cel (také označované jako „tarify“) může být složité. Ale ať už jste odesílatel nebo příjemce, je pravděpodobné, že budete zodpovědní za celní odbavení dovozu nebo vývozu zásilky. V závislosti na zvolených podmínkách Incoterms® se možná budete muset postarat o to, abyste si s vaším zahraničním obchodním partnerem co nejdříve vyjasnili, kdo se má postarat o odbavení v místě určení.

Zjistit více o podmínkách Incoterms® 

Především: Identifikace vašeho zboží


Hladké vyřizování celních činností začíná přesným popisem zboží, které zasíláte. Toho docílíte pomocí mezinárodně standardizovaného komoditního kódu, kódu Harmonizovaného systému (HS), který zajistí, aby celní orgány uplatňovaly správná cla a daně. Všimněte si, že kódy HS se v jednotlivých zemích liší, takže je důležité se ujistit, že jste produkty správně klasifikovali jak pro exportní, tak pro importní zemi.

Kódy HS pro Evropu, Severní Ameriku a Latinskou Ameriku

Položky ve vaší zásilce byly správně identifikovány – mohou však opustit zemi nebo vstoupit do místa určení? Zejména u dovozu může některé zboží podléhat určitým nařízením ministerstev a vyžadovat licence nebo jiná povolení v závislosti na své povaze – například produkty související se zdravím mohou vyžadovat licence od zdravotního úřadu. Je důležité, abyste si před importem nebo exportem zjistili konkrétní požadavky na vaši zásilku.

Podléhá mé zboží vládním nařízením? Několik příkladů

 • Zboží dvojího užití. Jde o zboží, které lze použít pro civilní i vojenské účely. Patří sem průmyslové zboží, díly pro stroje, software a technologie. Vnitrostátní orgány kontrolují vývoz, tranzit a obecně mezinárodní obchod s takovým zbožím. V některých případech může být vývoz do určitých zemí zakázán – jedná se o embargo.
 • Zemědělské produkty – V zájmu ochrany své zemědělské ekonomiky přijaly země zvláštní opatření, která omezují nebo zakazují dovoz – jde o kvóty.
 • Zboží podléhající spotřební dani – některé zboží bude zatíženo zvýšeným dovozním clem na základě jeho dovezeného množství kromě jeho hodnoty – jde o alkoholické nápoje, tabák, pohonné hmoty a minerální oleje

Váš náklad může také muset podstoupit určité procedury bez ohledu na jeho povahu. Pokud je vaše zboží pouze dočasně vyváženo nebo dováženo, například během přeshraničního stěhování do cílového místa určení, může být vyžadován tranzitní postup nebo karnet ATA, aby se zamezilo uvalení celních poplatků.

Vývoz


Se správnou dokumentací může vývozní odbavení probíhat hladce. Odesilatel sdílí nezbytnou dokumentaci (viz rozbalovací seznam níže) se zprostředkovatelem, který obratem předloží odpovídající formulář ke schválení celnímu úřadu. Celní úřad může rozhodnout o okamžitém propuštění nákladu a vydat k zásilce povolení k vývozu (např. číslo MRN v Evropě): můžete jet!

Usnadnění celního odbavení: vaše dokonalá obchodní faktura

Správně naformátovaná faktura usnadní celnímu oddělení, vašemu zahraničnímu obchodnímu partnerovi a celnímu deklarantovi kontrolu zásilky. Musí obsahovat následující:

 • HS kód pro každý artikl, jak pro importní, tak pro exportní země
 • Celkovou částku bez DPH
 • Měnu, ve které transakce probíhá
 • Číslo faktury
 • Jméno a adresu odesilatele (např. prodejce) a příjemce (kupujícího)
 • Číslo DIČ – není povinné pro odesílatele ani příjemce, ale uvedení obou může proces značně urychlit
 • Pro vývozy z/do Evropy číslo EORI (Registrace a identifikace ekonomického provozovatele), aby váš celní deklarant mohl vykonávat potřebné činnosti.
 • Uvedení celkové hmotnosti a počtu balíků, které odpovídají všem ostatním přepravním dokumentům.

Podrobnosti: další informace, které váš zprostředkovatel potřebuje

Tyto dokumenty budou nezbytné jak na místě původu, tak na místě určení, ať už je zboží odbavováno pro vývoz nebo dovoz:

 • Kontaktní jméno a číslo příjemce a odesílatele: váš zprostředkovatel bude muset kontaktovat příjemce nebo odesílatele, aby zajistil celní odbavení.
 • Balicí list: musí odpovídat všem ostatním přepravním dokumentům z hlediska celkové hmotnosti a počtu balíků.
 • Země původu: doklad o původu může být vyžadován při vývozním odbavení a je povinný pro dovoz, pokud chcete využít nižší – nebo nulová – dovozní cla.
 • Schválení dle produktu – je nutná licence? V některých případech bude náklad vyžadovat další kontrolu před uvolněním – často se tomu říká kontrola vývozu. V tom případě musíte celním orgánům země vývozu objasnit povahu a účel vašeho zboží.

 

Kontrola může probíhat fyzicky nebo se omezit na přepravní dokumenty, přičemž celní orgány použijí různé úrovně kontrolních postupů, aby se ujistily, že jde o vývoz v souladu s vnitrostátními a mezinárodními zákony a předpisy. Mohou vyžadovat prohlídku kontejneru, obsažených produktů, nebo předvedení používání produktů před umožněním vývozu.

Zde je náš profesionální tip: před vývozem se poraďte se svým celním makléřem poskytnutím vzorků dokumentace a informováním o povaze a možném použití zboží. To vašim odborníkům umožní vyhnout se zbytečným prodlevám nebo sankcím.

Dovoz


Pokud využijete služeb celního zprostředkovatele, bude proces dovozu a kontroly podobný jako při vývozním odbavení. Je důležité, abyste svůj plán doručení sdělili zprostředkovateli spolu s veškerou potřebnou dokumentací – ten díky tomu vytvoří vyhovující celní prohlášení. Klíčové dokumenty zůstávají stejné, jak je uvedeno výše, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat dovozním licencím a dokladu o původu.

Celní úřad na základě dokumentace sdílené vaším zprostředkovatelem rozhodne o propuštění zboží nebo o kontrole transakce. V druhém případě s vámi váš celní zprostředkovatel koordinuje další potřebné kroky.

Úhrada celních poplatků


Pokud dovážené obchodní zboží není osvobozeno od cla a daní, podléhá clu a daním na základě sazebního zařazení podle kódu HS. Obecně řečeno, je to deklarovaný dovozce, kdo zaplatí dovozní clo a daně.

Některé zboží se posuzuje i ve vztahu k jiným daním. To zahrnuje spotřební daně a antidumpingové poplatky, které se uplatňují na zboží, jehož cena je výrazně nižší než jeho hodnota na dovozním trhu.

Nastavení platby: váš kontrolní seznam

 • Má vaše transakce DIČ v zemi původu i v cílové zemi?
 • Přímá nebo odložená platba? Ujistěte se, že jste schopni zaplatit clo, spotřební daně, DPH buď přímo, nebo prostřednictvím odloženého účtu. Váš celní zprostředkovatel může také vynaložit a vypořádat platbu vaším jménem za malý poplatek za vyplacení.
 • Máte k dispozici správnou plnou moc? Pokud používáte celního zprostředkovatele, musíte vy a vaši obchodní partneři zařídit správné dispozice, abyste jim umožnili jednat vaším jménem.
 • Máte číslo EORI? Pokud vyvážíte z Evropy nebo do ní dovážíte, budete se muset kvalifikovat jako registrovaný hospodářský subjekt nebo využijete celního zprostředkovatele, který je oprávněným hospodářským subjektem.

Dokumentace vyplývající z procesu prověřování musí být uchovávána po stanovenou dobu, která se v jednotlivých zemích liší, ale může být až 10 let nebo déle. Pro účely auditu dodržení shody. DHL Global Forwarding nabízí archivační služby, takže dotazy celních orgánů budou zodpovězeny efektivně, bez prodlení a rizika stíhání.

Vývoz odbavený, dovoz odbavený a clo zaplaceno? Je čas, aby zásilka dorazila na místo určení. Zažijte bezproblémový dovoz nebo vývoz s DHL Global Forwarding.

Stáhnout infografiku


Dostaneme vaše zboží na trh

Máte otázky na odborníka na námořní přepravu?


Nejprve nám řekněte něco málo o svých potřebách.