Περιήγηση και Περιεχόμενο

Γλωσσάρι αποστολής φορτίων και δεμάτων


Βασικές πληροφορίες για την αποστολή φορτίων και δεμάτων


Φορτωτική (BOL)

Η φορτωτική (BOL) είναι ένα νομικό έγγραφο που εκδίδεται στον αποστολέα από τον μεταφορέα, ως αναγνωριστικό για την παραλαβή του φορτίου. Επίσης αποτελεί απόδειξη της σύμβασης μεταφοράς μεταξύ των δύο μερών. Λειτουργεί επίσης ως τίτλος ιδιοκτησίας και υλοποιεί τη μεταφορά της ιδιοκτησίας των αγαθών στον αγοραστή, πριν από την παραλαβή.

Επίσης, η φορτωτική παρέχει στον μεταφορέα και στους οδηγούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία της αποστολής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ασφάλισης και εκτελωνισμού. Ως NVOCC, η DHL Global Forwarding μπορεί να εκδώσει τις δικές της φορτωτικές, οι οποίες ονομάζονται φορτωτικές εκδοθείσες από πράκτορα διαμετακόμισης.

 

Ενοποίηση αγοραστών

Η ενοποίηση αγοραστών σημαίνει ομαδοποίηση παραγγελιών από πολλαπλούς αποστολείς σε μία ή πολλές χώρες σε αποκλειστικές αποστολές Ελεύθερο στο Μεταφορέα (FCL), οι οποίες παραδίδονται απευθείας στον προορισμό τους, αντί να τελούν υπό διαχείριση σε πλαίσιο μεμονωμένων αποστολών με Λιγότερο από φορτίο εμπορευματοκιβωτίου (LCL). Είναι σχεδιασμένη για τη μείωση του κόστους αποστολών, αυξάνοντας τον συντελεστή φόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων. Εξερευνήστε την υπηρεσία μας

CMR

Το CMR είναι ακρωνύμιο, για τον γαλλικό τίτλο της σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Μαζί με άλλες νομικές διατάξεις για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων, το CMR έδωσε τον ορισμό στην τυπική φορτωτική για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, η οποία αναφέρεται ως φορτωτική CMR και χρησιμοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Παραλήπτης

Ο παραλήπτης είναι ο αγοραστής της αποστολής σας. Συχνά, αλλά όχι απαραίτητα, είναι το ίδιο άτομο που θα παραλάβει τα αγαθά σας.

Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ τρίτων κρατών

Η μεταφορά φορτίων ορίζεται ως «Διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ τρίτων κρατών», όταν τα αγαθά μεταφέρονται από το σημείο προέλευσης στον προορισμό χωρίς να εισέρχονται στη χώρα εγγραφής του αποστολέα.

Ελεύθερο στο Μεταφορέα (FCL)

Η μεταφορά των αγαθών σας με αποστολή Ελεύθερο στο Μεταφορέα (FCL) σημαίνει πως το εμπορευματοκιβώτιο, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μέγεθός του, θα μεταφέρει το φορτίο σας αποκλειστικά. Αποτελεί έναν αξιόπιστο, ευέλικτο και οικονομικό τρόπο μεταφοράς των αγαθών σας από πόρτα σε πόρτα. Χάρη στη διαθεσιμότητα πολλών ειδών εξοπλισμού και πρόσθετων υπηρεσιών, οι αποστολές FCL μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του φορτίου σας. Μάθετε για τις υπηρεσίες μας FCL

Αεροπορική φορτωτική εκδοθείσα από πράκτορα διαμετακόμισης (HAWB)

Η αεροπορική φορτωτική εκδοθείσα από πράκτορα διαμετακόμισης (HAWB) είναι ένα έγγραφο μεταφοράς για αεροπορικές μεταφορές που εκδίδεται και υπογράφεται από τη μεταφορική εταιρεία κατά την παραλαβή της αποστολής. Καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά των αγαθών.

Incoterms®

Οι όροι Incoterms® καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκάστοτε μερών όσον αφορά την παράδοση αγαθών από τον πωλητή στον αγοραστή. Παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο για να κατανοούμε πώς και από ποιους οργανώνεται η μεταφορά, ποιοι διατρέχουν τους εγγενείς κινδύνους και ποιοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της αποστολής και τη συμμόρφωση με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Η ονομασία τους ακολουθεί πάντα την ίδια δομή – ένα ακρωνύμιο τριών γραμμάτων και ένα όνομα τοποθεσίας. Μάθετε περισσότερα για τους όρους Incoterms®

LCL

Η μεταφορά των αγαθών σας με θαλάσσια αποστολή Λιγότερο από φορτίο εμπορευματοκιβωτίου (LCL) σημαίνει πως το φορτίο σας θα ομαδοποιηθεί με άλλες παραγγελίες από διαφορετικούς αποστολείς ή/και παραλήπτες σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Αν η αποστολή σας δεν χρειάζεται ένα ολόκληρο εμπορευματοκιβώτιο ή τον χρόνο μεταφοράς μιας αεροπορικής αποστολής, οι αποστολές LCL προσφέρουν χαμηλότερα κόστη logistics και εκπομπές άνθρακα.

Η DHL δεσμεύεται να μεταβεί σε καθαρές και βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές: Από την 1η Ιανουαρίου του 2021, εξουδετερώνουμε τις εκπομπές άνθρακα όλων των θαλάσσιων αποστολών με Λιγότερο από φορτίο εμπορευματοκιβωτίου (LCL) με βιώσιμα θαλάσσια βιοκαύσιμα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας LCL

Τριτομερής τιμολόγηση

Η τριτομερής τιμολόγηση προκύπτει όταν τα κόστη αποστολής πληρώνονται από ένα μέρος που δεν είναι ούτε ο αποστολέας ούτε ο παραλήπτης μιας εμπορικής αποστολής.

Τελωνείο – Γλωσσάρι αποστολών


Εκτελωνισμός

Ο εκτελωνισμός είναι η διαδικασία λήψης επίσημης άδειας για την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών προς ή από μια χώρα. Γενικότερα, ένα έγγραφο μεταφοράς, όπως μια φορτωτική, ένα τιμολόγιο και μια λίστα συσκευασίας. Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον έγγραφα, όπως για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό προέλευσης ή ένα πιστοποιητικό προτιμήσεως. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Υπηρεσίες τελωνειακών διαδικασιών

Τελωνειακοί δασμοί

Οι τελωνειακοί δασμοί ή δασμοί εισαγωγής είναι φόροι που εφαρμόζονται στα αγαθά που εισάγονται σε μία χώρα. Εκτός από τα εκπιπτόμενα αγαθά, όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς και φόρους βάσει της κατηγοριοποίησής τους στο Εναρμονισμένο σύστημα ορισμού και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ). Ορισμένα αγαθά εκτιμώνται και σε σχέση με άλλους φόρους - συμπεριλαμβανομένων των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων αντιντάμπινγκ.

Εναρμονισμένο σύστημα ορισμού και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (ΕΣ)

Το Εναρμονισμένο σύστημα είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων. Οι χώρες που συμμετέχουν κατηγοριοποιούν τα εμπορεύσιμα αγαθά βάσει ενός κοινού συνόλου ορισμών για τις τελωνειακές διαδικασίες.

 

Εστίαση στη βιωσιμότητα


Από τις λευκές βίβλους μας μέχρι το γλωσσάρι μας, αναλύουμε βασικά ζητήματα όσον αφορά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αποστολής σας