Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

OPASNA ROBA I ZABRANJENI PREDMETI

DHL Freight je dokazani prevoznik opasne robe i može da pruži rešenja za transport opasne robe drumom i železnicom.

Transport opasne robe je regulisan međunarodnim i državnim propisima u skladu sa datim načinom transporta. Svrha ovih propisa je sprečavanje nesrećnih slučajeva ljudi i imovine, kao i nanošenja štete životnoj sredini. Propisi obuhvataju pitanja kao što su zahtevi za pakovanje, maksimalna količina koja sme da se transportuje i vrsta robe koja sme ili ne sme da se transportuje u istoj transportnoj jedinici.

Da bi se obezbedila doslednost između ovih propisa, utvrđeni su mehanizmi za harmonizaciju kriterijuma za klasifikaciju opasnosti i alatke za saopštavanje opasnosti, kao i svi uslovi transporta za sve vidove transporta.

Više informacija o klasifikaciji opasne robe možete naći na UNECE veb-stranicinedefinisano.

Opasna roba koja se transportuje drumom

DHL Freight transportuje opasnu robu drumom u skladu sa državnim i međunarodnim propisima ADR (Evropski ugovor po pitanju međunarodnog prevoza opasne robe drumom). Oni važe u svim zemljama koje su usvojile ADR konvenciju u svojim zakonima. Pored toga, EU direktive u vezi sa transportom opasne robe se takođe primenjuju u Evropi.

Ugovor obnavlja svake 2 godine UNECE (Ekonomska komisija OUN za Evropu).

 • Međunarodni transport opasne robe drumom je predmet Međunarodnog ADR ugovora. ADR = Evropski ugovor u vezi sa međunarodnim prevozom opasne robe drumom.

  Za zemlje koje su morem odvojene od kontinentalnog dela Evrope takođe se primenjuje IMDG kodeks u vezi sa međunarodnim pomorskim transportom. 

  Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods – Međunarodni pomorski transport opasne robe) prihvaćen je kao međunarodna smernica za bezbedan transport ili otpremu opasne robe ili opasnih materijala preko vode na plovilima. Da biste dobili više informacija o IMDG, posetite IMO – International Maritime Organization (Međunarodna pomorska organizacija).

  Međunarodni železnički transport opasne robe je predmet međunarodnog propisa RID (međunarodni prevoz opasne robe železnicom). Da biste dobili više informacija, posetite OTIF – Međuvladinu organizaciju za međunarodni prevoz železnicom.OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni prevoz železnicom

 • Sledeći dokumenti su potrebni za transport opasne robe:

  • Multimodalni obrazac za opasnu robu, potreban za pomorski transport (za zemlje odvojene morem od kontinentalnog dela Evrope)
  • Tovarni list (CMR) koji navodi odgovarajuću ADR klasifikaciju na lokalnom zvaničnom jeziku, kao i na engleskom, nemačkom ili francuskom
 • Obavezno po redosledu:

  • UN broj (UN + četvorocifreni broj koji identifikuje opasne supstance i artikle u kontekstu međunarodnog transporta)
  • Tehnički naziv (u skladu sa trenutnim ADR/RID/IMDG specifikacijama)
  • ADR/RID/IMDG brojevi za nalepnice za opasne materijale
  • Grupno pakovanje, ako je primenljivo
  • Kod ograničenja za tunele (za ADR/RID)

  Nije obavezno po redosledu:

  • Bruto težina/litri
  • Neto težina/litri
  • Informacije o robi u ograničenim ili prihvatljivim količinama, ako je primenljivo
  • Broj i specifična vrsta pakovanja
  • Ime i adresa primaoca
  • Ime i adresa pošiljaoca
  • Tačka paljenja u celzijusima (samo IMDG)

  Informacije o opasnoj robi moraju da budu odštampane na jednom obrascu transportnog naloga, kao i na CMR-u.

  Podaci i dokumenti potrebni za transport opasne robe treba da se uruče DHL Freight u trenutku kreiranja naloga za transport.

  DHL Freight obezbeđuje da sva transportna oprema ima dokumente i sertifikate koje propisuje zakon, što obuhvata i “Pisana uputstva u skladu sa ADR” za vozača, na odgovarajućim jezicima.

  Transport opasne robe uvek zahteva posebne pripreme, zbog čega raspored transporta mora zasebno da se dogovori.

Izuzeci robe za DHL Freight

Imajte na umu da DHL Freight ne prevozi sve vrste robe kroz svoju mrežu.

Pogledajte uslove i odredbe DHL-a za transport

Zabranjena roba (1)

Opasne materije (7)

Doplate za opasnu robu

Prevoz opasne robe zahteva dodatne mere, kao što su oznake na transportnim jedinicama, deklaracije za državna tela i špeditere, rukovanje dokumentima itd. Opasna roba je predmet lokalnih i/ili državnih DGR taksi koje se naplaćuju zasebno. Prevoz opasne robe uvek podleže dodatnim troškovima.

Da biste saznali više o lokalnim cenama i propisima u vezi sa transportom opasne robe, stupite u kontakt sa DHL Freight korisničkom službom.

Korisni linkovi:

Ne vidite ono što tražite?

Kontaktirajte danas jednog od naših DHL Freight stručnjaka!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.