OPASNA ROBA I ZABRANJENI PREDMETI

DHL Freight je dokazani prevoznik opasne robe i može da pruži rešenja za transport opasne robe drumom i železnicom.

Transport opasne robe je regulisan međunarodnim i državnim propisima u skladu sa datim načinom transporta. Svrha ovih propisa je sprečavanje nesrećnih slučajeva ljudi i imovine, kao i nanošenja štete životnoj sredini. Propisi obuhvataju pitanja kao što su zahtevi za pakovanje, maksimalna količina koja sme da se transportuje i vrsta robe koja sme ili ne sme da se transportuje u istoj transportnoj jedinici.

Da bi se obezbedila doslednost između ovih propisa, utvrđeni su mehanizmi za harmonizaciju kriterijuma za klasifikaciju opasnosti i alatke za saopštavanje opasnosti, kao i svi uslovi transporta za sve vidove transporta.

Više informacija o klasifikaciji opasne robe možete naći na UNECE veb-stranicinedefinisano.

Opasna roba koja se transportuje drumom

DHL Freight transportuje opasnu robu drumom u skladu sa državnim i međunarodnim propisima ADR (Evropski ugovor po pitanju međunarodnog prevoza opasne robe drumom). Oni važe u svim zemljama koje su usvojile ADR konvenciju u svojim zakonima. Pored toga, EU direktive u vezi sa transportom opasne robe se takođe primenjuju u Evropi.

Ugovor obnavlja svake 2 godine UNECE (Ekonomska komisija OUN za Evropu).

 • Međunarodni transport opasne robe drumom je predmet Međunarodnog ADR ugovora. ADR = Evropski ugovor u vezi sa međunarodnim prevozom opasne robe drumom.

  Za zemlje koje su morem odvojene od kontinentalnog dela Evrope takođe se primenjuje IMDG kodeks u vezi sa međunarodnim pomorskim transportom. 

  Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods – Međunarodni pomorski transport opasne robe) prihvaćen je kao međunarodna smernica za bezbedan transport ili otpremu opasne robe ili opasnih materijala preko vode na plovilima. Da biste dobili više informacija o IMDG, posetite IMO – International Maritime Organization (Međunarodna pomorska organizacija).

  Međunarodni železnički transport opasne robe je predmet međunarodnog propisa RID (međunarodni prevoz opasne robe železnicom). Da biste dobili više informacija, posetite OTIF – Međuvladinu organizaciju za međunarodni prevoz železnicom.OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni prevoz železnicom

 • Sledeći dokumenti su potrebni za transport opasne robe:

  • Multimodalni obrazac za opasnu robu, potreban za pomorski transport (za zemlje odvojene morem od kontinentalnog dela Evrope)
  • Tovarni list (CMR) koji navodi odgovarajuću ADR klasifikaciju na lokalnom zvaničnom jeziku, kao i na engleskom, nemačkom ili francuskom
 • Obavezno po redosledu:

  • UN broj (UN + četvorocifreni broj koji identifikuje opasne supstance i artikle u kontekstu međunarodnog transporta)
  • Tehnički naziv (u skladu sa trenutnim ADR/RID/IMDG specifikacijama)
  • ADR/RID/IMDG brojevi za nalepnice za opasne materijale
  • Grupno pakovanje, ako je primenljivo
  • Kod ograničenja za tunele (za ADR/RID)

  Nije obavezno po redosledu:

  • Bruto težina/litri
  • Neto težina/litri
  • Informacije o robi u ograničenim ili prihvatljivim količinama, ako je primenljivo
  • Broj i specifična vrsta pakovanja
  • Ime i adresa primaoca
  • Ime i adresa pošiljaoca
  • Tačka paljenja u celzijusima (samo IMDG)

  Informacije o opasnoj robi moraju da budu odštampane na jednom obrascu transportnog naloga, kao i na CMR-u.

  Podaci i dokumenti potrebni za transport opasne robe treba da se uruče DHL Freight u trenutku kreiranja naloga za transport.

  DHL Freight obezbeđuje da sva transportna oprema ima dokumente i sertifikate koje propisuje zakon, što obuhvata i “Pisana uputstva u skladu sa ADR” za vozača, na odgovarajućim jezicima.

  Transport opasne robe uvek zahteva posebne pripreme, zbog čega raspored transporta mora zasebno da se dogovori.

Izuzeci robe za DHL Freight

Imajte u vidu da DHL Freight ne transportuje sledeće vrste robe kroz svoju mrežu:

 • Oružje i municija
 • Opasna roba:

      -

Klasa 1 (eksplozivi sa izuzetkom UN kodova 0323, 0432, 0454 i UN kod 0014 kada su u pitanju kertridži za alate)

      -

Klasa 2.3 (otrovni gasovi)

      -

Klasa 4.1 (nestabilne supstance koje zahtevaju kontrolisanu temperaturu UN kodovi od 3231 do 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 i UN 3368)

      -

Klasa 5.2 (organski peroksidi koji zahtevaju kontrolisanu temperaturu UN kodovi od 3111 do 3120)

      -

Klasa 6.1 (otrovne supstance Grupa pakovanja 1)

      -

Klasa 6.2 (biološki opasne supstance)

      -

Klasa 7 (radioaktivne supstance)

      -

Klasa 9 (UN kodovi 2212, 2590, 2315, 3151, 3152)i litijum-jon baterije i litijum metal baterije (UN 3480, 3481, 3090 i 3091) koje su oštećene ili neispravne kako je definisano u Posebnoj odredbi 376, i vozila na baterije (UN 3171) čije su baterije oštećene ili neispravne kako je definisano u Posebnoj odredbi 376. Izuzeci su mogući samo za pomenute baterije i vozila na baterije. Ovo zahteva pismeno odobrenje od strane DHL Freight-a pre početka poslovanja.

 • Otpad, žive biljke, domaće životinje, divlje životinje, kvarljiva roba
 • Novac, plemeniti metali, nakit, drago kamenje, umetnička dela, antikviteti, čekovi, kreditne kartice spremne za upotrebu, novčići, fiskalne markice, važeće telefonske kartice
 • Sva sredstva plaćanja, hartije (papiri) od vrednosti, dragocenosti, dokumenti, kućne stvari, rasut materijal
 • Gotovi duvanski proizvodi (cigarete, cigare itd.)

Doplate za opasnu robu

Prevoz opasne robe zahteva dodatne mere, kao što su oznake na transportnim jedinicama, deklaracije za državna tela i špeditere, rukovanje dokumentima itd. Opasna roba je predmet lokalnih i/ili državnih DGR taksi koje se naplaćuju zasebno. Prevoz opasne robe uvek podleže dodatnim troškovima.

Da biste saznali više o lokalnim cenama i propisima u vezi sa transportom opasne robe, stupite u kontakt sa DHL Freight korisničkom službom.

Korisni linkovi:

Ne vidite ono što tražite?

Kontaktirajte danas jednog od naših DHL Freight stručnjaka!

Freight Connections

Istražite najnovije tekstove vezane za DHL drumski transport i carinjenje.