Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Ordlista för godssändning


Grundläggande information om godssändning


Fraktsedel

En fraktsedel är ett juridiskt dokument som utfärdas åt avsändaren av transportören som en bekräftelse på att denna mottagit godset och som bevis på fraktavtalet mellan de båda parterna. Den fungerar också som ett ägarbevis och när den överlämnas till köparen övergår äganderätten för varorna till köparen.

Dessutom innehåller fraktsedeln all information som transportören och förarna behöver för att hantera sändningen och den kan användas för försäkringsändamål och tulldeklaration. Som NVOCC-transportör kan DHL Global Forwarding utfärda sina egna fraktsedlar, så kallade House Bills of Lading.

 

Konsolidering

Konsolidering består av att order från flera avsändare i ett eller flera länder samlas i särskilt avsedda FCL-containrar som levereras direkt till destinationen, istället för att skickas som flera olika styckegodssändningar. Tjänsten är utformad för att sänka sändningskostnaden genom att öka containerns lastningsfaktor. Utforska tjänsten

CMR

CMR är akronymen för det franska namnet på konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg. Ihop med andra rättsliga bestämmelser för vägtransport har den möjliggjort framtagandet av en standardfraktsedel för vägtransport, en så kallad CMR-fraktsedel, som används i de flesta europeiska länder.

Mottagare

Mottagaren är köparen av din sändning. Det är ofta samma person som den som tar emot varorna, men måste inte vara det.

Cross Trade

Godstransporten definieras som Cross Trade när godset transporteras från avsändarplatsen till destinationen utan att passera det land i vilket avsändaren är registrerad.

FCL (Full Container Load)

När du sänder gods som en FCL-sändning via sjötransport innebär det att containern – oberoende av typ eller storlek – enbart används för transport av ditt gods. Det är ett tillförlitligt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt att transportera gods från dörr till dörr. Det finns ett flertal olika typer av utrustning och tillvalstjänster, vilket gör att FCL-sändningen kan anpassas exakt för din last. Mer information om våra FCL-tjänster

Flygfraktsedel (House Airway Bill eller HAWB)

En flygfraktsedel (HAWB) är ett transportdokument för flygsändningar som utfärdas och signeras av transportören vid sändningsmottagande. I den anges villkoren för transporten av godset.

Incoterms®

Incoterms® anger parternas rättigheter och skyldigheter när det gäller leverans av varor från säljare till köpare. De tillhandahåller ett gemensamt ramverk för hur transporten ska organiseras och av vem, vem som innehar ansvaret för riskerna den omfattas av och vem som ansvarar för sändningens säkerhet och efterlevnad av tullföreskrifterna. Strukturen för namngivning är alltid densamma – en akronym bestående av tre bokstäver följt av namnet på en plats. Lär dig mer om Incoterms®

LCL eller styckegods

När du sänder varor med styckegodssändning via sjötransport innebär det att dina varor konsolideras med order från olika avsändare och/eller mottagare i en och samma container. När det inte behövs en hel container eller flygfrakt för sändningen ger den här typen av transport lägre logistikkostnad och minskade koldioxidutsläpp.

DHL har åtagit sig att leda övergången till rena och hållbara sjötransporter. Sedan den 1 januari 2021 neutraliserar vi koldioxidutsläppen för alla styckegodssändningar via sjötransport med hållbara marina biobränslen. Läs mer om våra styckegodstjänster

Fakturering via tredje part

Fakturering via tredje part sker när sändningskostnaden hanteras av en person som varken är avsändare eller mottagare av en kommersiell sändning.

Tull – sändningsordlista


Tulldeklarering

Tulldeklarering är processen för att få officiellt tillstånd att föra in (import) eller föra ut (export) varor från ett land. I allmänhet ett transportdokument som en fraktsedel, faktura och packlista. Tullmyndigheter kan kräva ytterligare dokument, till exempel ursprungscertifikat och intyg om förmånsberättigande ursprung. Läs mer om tulltjänster

Tullavgifter

Tull eller importavgifter är skatt på varor som förs in i ett land. Såvida de inte omfattas av undantag omfattas alla importerade handelsvaror av tull och skatt baserad på taxan för dem enligt HS-systemet. Vissa varor bedöms också i relation till annan skatt, bland annat punktskatt och antidumpningstullar.

Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS)

Det harmoniserade systemet är ett internationellt erkänt system för klassificering av produkter. Deltagande länder klassificerar handelsvaror utifrån en gemensam uppsättning definitioner för tulländamål.

 

Fokus på hållbarhet


Från våra whitepaper till vår ordbok – vi förklarar viktiga överväganden när det gäller att minska dina leveransers miljöpåverkan