DHL FOR WOOCOMMERCE

Nếu bạn có cửa hàng trực tuyến trên WooCommerce hoặc bạn đang xem xét sử dụng WooCommerce cho WordPress, chúng tôi cung cấp hai tiện ích mở rộng để giúp điều phối nhu cầu vận chuyển với DHL của bạn. Một cho các dịch vụ eCommerce và một cho các dịch vụ Paket và Parcel của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra vùng phục vụ quốc gia để tìm tiện ích mở rộng phù hợp với bạn và doanh nghiệp của mình. 

Tiện ích mở rộng của chúng tôi cho phép bạn: 

  • Truy xuất các sản phẩm vận chuyển
  • In nhãn
  • Cung cấp lại thông tin theo dõi cho khách hàng của bạn

Các câu hỏi thường gặp về tiện ích mở rộng WooCommerce của chúng tôi

Danh sách Kiểm tra Triển khai

Để bắt đầu tích hợp DHL for WooCommerce với cửa hàng WooCommerce, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Kiểm tra xem có dịch vụ DHL ở quốc gia bạn gửi không (xem bên dưới)
  2. Nếu bạn chưa, hãy mở một tài khoản doanh nghiệpbằng cách liên hệ với chúng tôi về Dịch vụ DHL
  3. Yêu cầu truy cập API
  4. Tải xuống và cài đặt tiện ích mở rộng DHL phù hợp với bạn (xem bên dưới)
  5. Cấu hình tiện ích mở rộng DHL của bạn trong WooCommerce 

Vùng phục vụ Sản phẩm & Quốc gia

Tính khả dụng của các dịch vụ của chúng tôi khác nhau tùy theo quốc gia, nếu bạn đã có tài khoản DHL với một trong các bộ phận dưới đây, vui lòng kiểm tra xem các tiện ích mở rộng của chúng tôi có ở quốc gia bạn gửi hay không. Nếu bạn không có tài khoản DHL thì đại diện khách hàng của chúng tôi có thể giúp bạn chuyển đến các dịch vụ ở quốc gia của bạn.