Навигация и съдържание

Речник на товарните превози


Основна информация за товарните превози


Товарителници/Коносаменти (BOL)

Товарителниците/коносаментите (BOL) са официални документи, които се издават на изпращача от превозвача като потвърждение за приемането на товара и са доказателство за сключения договор за превоз между двете страни. Те също така играят ролята на доказателство за собственост и реализират прехвърлянето на собствеността върху стоките на купувача при тяхното получаване.

Освен това товарителниците/коносаментите предоставят на превозвача и шофьорите цялата необходима информация за обработка на пратката и могат да се използват за целите на застраховането и митническото освобождаване. Като общ превозвач, който не оперира с кораби (NVOCC), DHL Global Forwarding може да издава собствени товарителници/коносаменти, наречени вътрешни товарителници/коносаменти.

 

Консолидиране на купувачи

Консолидирането на купувачите представлява обединяване на поръчки от множество доставчици от една или няколко държави в контейнери с пълно натоварване (FCL), които се доставят директно до дестинацията, вместо да се управляват отделни пратки с непълно натоварване на контейнер (LCL). Целта е да се намалят разходите за спедиция чрез увеличаване на степента на запълване на контейнерите. Запознайте се с нашите услуги

CMR

CMR е акроним на френски на конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Заедно с други правни разпоредби, отнасящи се до сухопътния транспорт на товари, дава възможност за изготвяне на стандартна товарителница за автомобилен превоз на товари, наречена CRM товарителница, която се използва в повечето европейски държави.

Получател

Получателят е купувачът на вашата пратка. Често това е същото лице, което получава стоките (наричан още получател), но не винаги.

Транспорт между трети страни (Cross Trade)

Транспортът на товари се определя като транспорт между трети страни, когато стоките се превозват от отправната им точка до дестинацията, без да навлизат в държавата, в която е регистриран изпращачът.

FCL (Пълно натоварване на контейнер)

Превозът на вашите стоки чрез морска пратка с пълно натоварване на контейнер (FCL) означава, че в контейнера – независимо от неговия тип или размер – се транспортира само вашият товар. Това е надежден, гъвкав и рентабилен начин за транспортиране на вашите стоки от врата до врата. Различните видове оборудване и допълнителни услуги позволяват FCL пратките да се адаптират спрямо конкретните изисквания за вашия товар. Научете повече за нашите FCL услуги

Вътрешна въздушна товарителница (HAWB)

Вътрешната въздушна товарителница (HAWB) е транспортен документ за въздушни пратки, който се издава и подписва от спедитора при получаване на пратката. Тя определя правилата и условията за превоз на стоките.

Incoterms®

Incoterms® определят правата и задълженията на страните по отношение на доставката на стоки от продавача на купувача. Те осигуряват обща рамка, която позволява да се разбере как и от кой се организира транспортът, кой поема свързаните с него рискове и кой отговаря за сигурността на пратката и за спазването на митническите изисквания. Наименованията винаги имат еднаква структура – трибуквено съкращение и име на място. Научете повече за Incoterms®

LCL

Транспортирането на вашите стоки като морска пратка с непълно натоварване на контейнер (LCL) означава, че вашият товар ще бъде консолидиран с други поръчки от различни изпращачи и/или получатели в един контейнер. Ако пратката не изисква цял контейнер или транзитно време за въздушен транспорт, това намалява както вашите логистични разходи, така и въглеродните емисии.

DHL се ангажира да заеме водеща позиция в прехода към чист и устойчив морски транспорт: от 1 януари 2021 г. неутрализираме въглеродните емисии от всички пратки за морски транспорт при непълно натоварване на контейнер (LCL) чрез устойчиви корабни биогорива. Научете повече за нашите LCL услуги

Фактуриране на трета страна

Фактурирането на трета страна възниква, когато разходите за доставка се плащат от лице, различно от изпращача и получателя на търговска пратка.

Получавайте Logistics Insights по имейл

Абонирайте се за нашите месечни пазарни актуализации и получавайте покани за ексклузивни уебинари, на които нашите експерти по спедиция отговарят на всичките ви въпроси относно световната търговия.

Митници – речник на товарните превози


Митническо освобождаване

Митническото освобождаване е процедура за получаване на официално разрешение за внасяне на стоки в (внос) или изнасяне на стоки от (износ) дадена държава. Обикновено изисква транспортен документ, като товарителница/коносамент, фактура и опаковъчен лист. Митническите власти могат да изискат допълнителни документи, напр. сертификат за произход или доказателство за преференциален произход. Научете повече за нашите митнически услуги

Мита

Митата или митата за внос са данъци, които се плащат при внасяне на дадена стока в някоя държава. Освен ако не са изключение, всички внасяни търговски стоки подлежат на обмитяване и данъчно облагане според тарифата, приложима съгласно хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (HS). Някои стоки също така се оценяват във връзка с други данъци – включително акцизи или антидъмпингови мита.

Хармонизирани системи за описание и кодиране на стоките (HS)

Хармонизираната система е международно призната система за класифициране на продукти. Участващите страни класифицират търгуваните стоки въз основа на общ набор от определения за митнически цели.

 

Фокус върху устойчивостта


От докладите ни до нашия речник, ние обясняваме ключови съображения за намаляване на въздействието на вашите доставки върху околната среда