Navigace a obsah
Nacházíte se v  Česká republika
nebo Vybrat jinou zemi

Nařízení IMO 2020 snižuje emise síry, nikoliv CO₂

Naši odborníci vysvětlují změny a cestu vpřed GoGreen společnosti DHL


Dne 1. ledna 2020 zavedla Mezinárodní námořní organizace (IMO) nový limit pro množství síry, které mohou lodní paliva obsahovat – což je významná změna pro námořní přepravce a celý logistický průmysl. 

Finanční dopad nařízení IMO 2020 zvýšil náklady na přepravu napříč geografickými oblastmi a mnoho ekologických přepravců je překvapeno, proč se emise oxidu uhličitého (CO₂) jejich zásilek touto změnou nesníží. 

Naši odborníci DHL Global Forwarding vysvětlují skutečný dopad nařízení IMO 2020 na životní prostředí a to, jak připravuje cestu budoucnosti logistiky.

Proč konkrétně snižovat emise síry?


Motory kontejnerových lodíemitují oxidy síry (SOx) při spalování paliva. SOx mají nejen přímý dopad na zdraví pobřežních komunit žijících v blízkosti hlavních dopravních tras, ale takézhoršují naše životní prostředí.

Pokud jde o lidské zdraví, bylo prokázáno, že SOxzvyšují pravděpodobnost kardiovaskulárních nemocí a mrtvice. Mohou také způsobovat plicní onemocnění. Počet případů rakoviny plic v pobřežních oblastech prudce stoupá a astma postihuje stále větší počet dětí. Studie z roku 2016 předložená Výboru pro ochranu mořského prostředí IMO (MEPC) odhaduje, že snížení meze emisí oxidu siřičitého by pomohlo zamezit dalším 570 000 předčasným úmrtím na celém světě mezi roky 2020 a 2025.

Síra negativně ovlivňuje i naše životní prostředí. Emitovaná síra okyseluje vodu a naše oceány, přičemž poškozuje vodní druhy a volně žijící zvířata. A jak si mraky razí cestu zpět do vnitrozemí, kyselý déšť poškozuje půdu pobřežních oblastí a způsobuje škody na plodinách a lesích prostřednictvím okyselování.

Z hodnoty 3,5 % v minulosti je nový limit obsahu síry v lodních palivech stanoven na 0,5 % a až na 0,1 %  v určených oblastech omezování emisí (ECA), jako jsou např. pobřežní oblasti USA a Kanady. To povede k poklesu celkových emisí oxidů síry z lodí o 77 % – ekvivalent ročního snížení přibližně 8,5 milionů metrických tun oxidů síry.

Tyto snahy o snížení emisí síry – na kterých se shodli hlavní aktéři světového obchodu – představují významný humanitární krok směrem k boji proti změně klimatu.

Jak námořní přepravci snižují emise síry ze svých plavidel a co omezuje pokles emisí CO₂


Námořní přepravci si mohou vybrat ze tří různých metod, jak snížit emise síry jejich kontejnerových lodí. I když každé řešení nabízí značné snížení emisí SOx, všechny přináší ústupky z hlediska emisí CO₂ nebo jiných skleníkových plynů. Zahrnují následující:

 • Využívání rafinovaných naftových paliv nebo destilátů, jako je lodní plynový olej (MGO) s obsahem síry pod 0,5 %. Toto palivo je dražší než těžký palivový olej (HFO).
 • Instalacivymývacích zařízení do lodí – v podstatě pračka, která při spalování odděluje síru od zbytku paliva.
 • Využíváníalternativních zdrojů paliva, jako je zkapalněný zemní plyn (LNG). LNG vyžaduje upravené motory, ale jeho pořízení je relativně levnější. Kvůli nebezpečné povaze plynu omezuje druhy nákladu přepravitelného na lodi.

Studie se rozcházejí ohledně skutečných environmentálních nákladů na snižování emisí síry dle nařízení IMO 2020. Každá metoda snižování síry má zřejmé nevýhody, které i když nepřevažují nad přínosy nařízení IMO 2020, odůvodňují další výzkum a tvorbu dalších pravidel.

Přechod na udržitelná paliva s DHL Global Forwarding

Díky spolupráci s důvěryhodnými partnery může DHL pomoci zákazníkům nejen snížit emise síry, ale také přispět k urychlení udržitelné výroby paliva a globální dostupnosti. Zde je příklad z námořní nákladní přepravy:

 1. DHL odhaduje emise uhlíku, které musí být sníženy.
 2. Odpovídající množství udržitelného lodního paliva se „pořizuje“ a využívá na jedné nebo několika kontejnerových lodích.
 3. Přepravci tankují udržitelné lodní palivo, ale musí jen pokrýt náklady na tradiční palivo. Cenový rozdíl mezi tradičním a udržitelným lodním palivem určuje náklady na příplatek za udržitelné palivo.
 4. Využívání přístupu jednoho ovzduší zjednodušuje výměnu paliva, protože udržitelné lodní palivo nemusí být na stejných plavidlech jako kontejner, jehož emise mají být sníženy.
I když se koncepčně jedná o velmi přímočarou situaci, každý procesní krok je třeba řídit pečlivě, aby bylo zajištěno, že snížení CO₂ bude možné ověřit a uplatnit. Přesně to DHL Global Forwarding dělá pro své zákazníky s Book and Claim (rezervujte a nárokujte) .

Paliva s nízkým obsahem síry a černý uhlík

Ne všechna paliva s nízkým obsahem síry jsou stejná. Topný olej s velmi nízkým obsahem síry (VLSFO) se získává smícháním aditiv a takzvaných aromatických sloučenin pro zvýšení jeho účinnosti a mazivosti. Tyto aromatické sloučeniny, jako je toluen nebo benzen, mohou vytvářet černý uhlík při kontaktu se vzduchem.

Černý uhlík je aerosol, který vzniká nedokonalým spalováním paliva, a  OSN jej považuje za hybný faktor oteplování klimatu; navíc je toxický pro člověka. Studie předložená IMO Německem upozorňuje, že přechod od HFO bohatého na síru na VLSFO může zvýšit emise černého uhlíku až o 85 %. Studie také poukazuje na to, že provozování lodí při nižších rychlostech může emise černého uhlíku zvyšovat.

Vymývací zařízení: Otevřená nebo uzavřená smyčka?

Aby dodržovali nařízení IMO 2020, mohou majitelé lodí instalovat vymývací zařízení na svá plavidla. Tato vymývací zařízení „umývají“ oxidy síry z motoru a výfukového systému plavidel, což umožňuje použití tradičního HFO s obsahem síry nad 0,5 %.

Tato vymývací zařízení spadají do dvou kategorií: otevřená a uzavřená smyčka. Systémy uzavřené smyčky skladují odpadní vodu na lodi a vyžadují její likvidaci ve vyhrazených přístavních zařízeních. Ovšem systémy otevřené smyčkyvypouštějí znečištěnou vodu do oceánu a potenciálně tak ohrožují faunu a flóru oceánu. Země jako Čína nyní zvažují prosazení politik, které by v budoucnu zakázaly vymývací zařízení s otevřeným okruhem na svých pobřežních oblastech.

Zkapalněný zemní plyn (LNG): Metan, další skleníkový plyn

I když používání LNG snižuje emise CO₂ plavidla, LNG se v zásadě skládá z metanu – což je technicky stále fosilní palivo a skleníkový plyn. Kromě snížení emisí CO₂ Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu doporučuje snížit emise metanu o 35 % nebo více do roku 2050 ve srovnání s úrovněmi v roce 2010 za účelem omezení globálního oteplování na 1,5 °C.

Zatímco výroba a distribuce LNG může vyvolat obavy z emisí CO₂, jeho normální spalování v lodním motoru vytváří méně emisí CO₂ než HFO. Suboptimální konstrukce motoru však umožňuje úniky, známé také jako metanový skluz – nepřetržité emise metanu do ovzduší. Takový jev zdůrazňuje význam lepšího navrhování lodí a motorů společně s pečlivým a pravidelným měřením emisí napalubě. Jde o součást cíle Počáteční strategie nařízení IMO 2050, který se zabývá body, na které upozornily výše uvedené studie – a odesílatelé mohou jednat již dnes.

Cesta společnosti DHL k ochraně životního prostředí: Biopaliva a počáteční strategie nařízení IMO 2050


Navzdory výše popsané řadě kompromisů, nařízení IMO 2020 připravuje půdu pro další celosvětové ekologické iniciativy, mnohé z nichž byly formulovány v počáteční strategii nařízení IMO 2050. Kromě toho odesílatelé mají dnes sílu snížit svůj dopad na životní prostředí – DHL Global Forwarding vede zákazníky po celém světě při používání biopaliv, životaschopné alternativy k fosilním palivům.

Biopaliva: Jednáme již dnes

Biopaliva zůstanou jednou z nejrealističtějších alternativ k tradičním palivům, ať mají vysoký nebo nízký obsah síry, po dobu následujících pěti až deseti let. Nejdůležitější je, aby byly získávány z udržitelných surovin, ale mají výhodu v tom, že jsou dnes široce komerčně dostupné. S další optimalizací dodavatelského řetězce a úsporami z rozsahu by je bylo možné v budoucnu získat za ještě nižší ceny. Při správném provedení je výroba i používání biopaliv také šetrnější k životnímu prostředí, protože paliva jsou biologicky odbouratelná a mnohem méně toxická než fosilní paliva.

Biopaliva běžně zahrnují:

 • Bionaftu: Pochází z rostlinných nebo živočišných tuků a alkoholu a obecně se používá jako přísada do motorové nafty, přičemž směs se pohybuje od 2 % (B2) do 100 % bionafty (B100). Je-li vyrobena z odpadní suroviny (nebo HVO, neboli hydrogenovaných rostlinných olejů), může být použita jako čisté palivo.
 • Bioetanol: Používá se jako přísada do tradičního benzínu a obvykle se vyrábí alkoholovou fermentací kukuřice nebo obilí. Nejznámější verzí je E10, používaná v osobních a nákladních automobilech, směs 10% etanolu a 90% benzínu.
 • Biokerosen: Také známý jako biojet, vyrábí se z rostlinných a živočišných tuků. Biojetová paliva mohou snížit emise skleníkových plynů v letectví o 50 % až 95 % ve srovnání s fosilními tryskovými palivy.

Biopaliva existují souběžně s e-palivy, což jsou syntetická paliva vyráběná z vody a oxidu uhličitého. Přečtěte si o e-palivech a dalších vylepšeních v bílé knize o udržitelném palivu ve formátu PDF (1,9 MB).

Počáteční strategie IMO2050: Plánování pro zítřek

Úsilí Mezinárodní námořní organizace nekončí u snižování emisí síry. Počáteční strategie byla naplánována až do roku 2050, tentokrát s jasným zaměřením na snižování emisí skleníkových plynů.

Jak uvádí nařízení IMO 2020, následující kroky zahrnují:

 • Snížení uhlíkové náročnosti lodí navržením lepších a energeticky účinnějších lodí a dalším zaváděním jejich indexu energetické účinnosti (EEDI).
 • Snížení emisí CO₂ nejméně o 40 % do roku 2030 a o 70 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 2008.
 • Snížení celkových ročních emisí skleníkových plynů o nejméně 50 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 2008, a to v souladu s teplotními cíli Pařížské dohody.

Přečtěte si více o strategii IMO

DHL Global Forwarding je partnerem programu The GoodShipping Program od roku 2017a nabízí jedinečné řešení lodních biopaliv přepravcům po celém světě. To je také důvod, proč dnes námořní přeprava zůstává nejekologičtějším způsobem přepravy vašeho nákladu.

Spočítejte si uhlíkovou stopu vaší zásilky na myDHLi Quote + Book

Stáhnout infografiky


Máte konkrétní problém týkající se přepravy, s kterým potřebujete pomoci?


Naši odborníci na přepravu vám rádi pomohou