DHL VIANOČNÝ DEŇ 2 OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Spôsobilosť: TÁTO BEZPLATNÁ SÚŤAŽ O CENY NIE JE OTVORENÁ PRE OBYVATEĽOV NASLEDUJÚCICH KRAJÍN A REGIÓNOV: AUSTRÁLIA, BRAZÍLIA, FRANCÚZSKO, HONGKONG, SEVERNÉ ÍRSKO, FILIPÍNY, ÍRSKA REPUBLIKA, TALIANSKO A JE OTVORENÁ IBA PRE TÝCH , KTORÍ KOMENTUJÚ NASLEDUJÚCI PRÍSPEVOK: https://www.instagram.com/p/CW5OVXKKYMd/?utm_source=ig_web_copy_link 

2. Toto je oprávnené pre všetkých, vrátane zamestnancov Deutsche Post DHL, jej dcérskych spoločností, agentúr pracujúcich v mene Deutsche Post DHL a ich rodín.  

3. Usporiadateľom je spoločnosť DHL Express Global ("DHL") so sídlom Fritz-Erler Strasse 5, Bonn 53113, Nemecko.  

4. Súhlas s podmienkami: Účasťou súhlasíte s tým, že budete plne a bezpodmienečne viazaní týmito podmienkami, a vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate požiadavky na spôsobilosť uvedené v tomto dokumente. Okrem toho súhlasíte s tým, že akceptujete konečné a záväzné rozhodnutia DHL týkajúce sa obsahu. Bezplatná súťaž o ceny (ďalej len "Súťaž") podlieha všetkým platným miestnym zákonom. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Instagram, Facebook alebo Twitter, ani s nimi nie je spojená. 

5. Súťažné obdobie: Prihlášky budú prijímané online od 29 . novembra 2021 alebo približne od 10. decembra 2021 do 10. decembra 2021. Všetky online príspevky musia byť prijaté do 23:59 GMT 10 . decembra 2021. Všetci výhercovia budú kontaktovaní do 17 . decembra 2021. 

6. DHL si vyhradzuje právo zmeniť Súťažné obdobie podľa vlastného uváženia.  

7. Ako sa zapojiť: Do súťaže je potrebné prihlásiť sa na Instagrame tak, že sa im páči a komentujete nasledujúci príspevok https://www.instagram.com/p/CW5OVXKKYMd/?utm_source=ig_web_copy_link. Účastníkom sa tento príspevok musí páčiť a  dajte nám v komentároch vedieť, aký je váš obľúbený módny doplnok! Príspevok musí spĺňať všetky podmienky súťaže,  ako je uvedené v týchto podmienkach, aby ste mali nárok na výhru. Prihlášky, ktoré nie sú úplné alebo nie sú v súlade s Podmienkami alebo špecifikáciami, môžu byť diskvalifikované podľa vlastného uváženia DHL. 

8. Vstup je voľný a pre účasť alebo výhru nie je potrebný žiadny nákup.  Nákup nezvyšuje šance na výhru. 

9. Víťazi  budú odmenení 1x sadou náramku pre ošípané a sliepky + 1x leteckým štítkom.  (ďalej len "cena")   

10. Všetky výdavky súvisiace s cenou, vrátane, bez obmedzenia, miestnych daní a/alebo dodatočných poštovného/poplatkov za doručenie, nesú výhradnú zodpovednosť výhercovia druhej ceny alebo finalisti. Nie je povolená žiadna náhrada ceny ani prevod/postúpenie ceny iným osobám ani žiadosť o peňažný ekvivalent zo strany výhercov. Prijatie Ceny predstavuje povolenie pre DHL používať  meno, podobu a vstup výhercu na účely reklamy a obchodovania bez ďalšej náhrady , pokiaľ to zákon nezakazuje.  

11. Výber a oznámenie výhercu: Výherca  bude náhodne vybraný z príspevkov organizátorov súťaže a bude informovaný súkromnou správou na Instagrame. 

12. DHL nenesie žiadnu zodpovednosť za neprijatie oznámení výhercom z dôvodu spamu, nevyžiadanej pošty alebo iných bezpečnostných nastavení výhercu alebo za poskytnutie nesprávnych alebo inak nefunkčných kontaktných údajov výhercom.  Ak vybraného výhercu nie je možné kontaktovať, je nespôsobilý, neprevezme si cenu do 15 dní od odoslania oznámenia o udelení ceny alebo včas nevráti vyplnené a vyhotovené vyhlásenie a uvoľnenia podľa potreby,  cena môže prepadnúť a môže byť vybraný náhradný výherca. 

13. Prevzatie  ceny ponúkanej v tejto súťaži výhercom je podmienené dodržiavaním všetkých zákonov, federálnych a štátnych zákonov a predpisov. AKÉKOĽVEK PORUŠENIE TÝCHTO OFICIÁLNYCH PODMIENOK KTORÝMKOĽVEK VÝHERCOM BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK DISKVALIFIKÁCIU TAKÉHOTO VÝHERCU AKO VÝHERCU SÚŤAŽE A VŠETKY VÝSADY AKO VÝHERCU BUDÚ OKAMŽITE UKONČENÉ.   

14. Práva, ktoré ste udelili: Účasťou v tejto obsahovej súťaži beriete na vedomie, že DHL Express, ktokoľvek konajúci v mene DHL alebo jej príslušných nadobúdateľov licencií, právnych nástupcov a nadobúdateľov licencie bude mať právo, ak to zákon povoľuje, bez ďalšieho upozornenia, kontrolovať alebo súhlasiť s tlačou, publikovaním, vysielaním, distribúciou a používaním na celom svete v akýchkoľvek médiách, ktoré sú teraz známe alebo neskôr natrvalo a na celom svete, váš príspevok vrátane, bez obmedzenia, príspevku a mena výhercu, portrétu, fotografie, hlasu, podobizne, podobizne alebo vyhlásení o súťaži a biografických informácií ako noviniek, reklamy alebo informácií a na obchodné, reklamné, public relations a propagačné účely bez akejkoľvek ďalšej náhrady. 

15. Podmienky: DHL si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, zmeniť alebo pozastaviť Súťaž, ak (podľa vlastného uváženia) dôjde k vírusu, chybe, neoprávnenému ľudskému zásahu, podvodu alebo iným príčinám, ktoré sú mimo jej kontroly, alebo ak by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, spravodlivosť alebo riadny priebeh Súťaže. V takom prípade môže DHL vybrať príjemcov zo všetkých oprávnených príspevkov prijatých pred a/alebo po (ak je to vhodné) opatrení podniknutých zo strany DHL. DHL si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia diskvalifikovať každého jednotlivca, ktorý manipuluje alebo sa pokúša manipulovať so vstupným procesom alebo prevádzkou Súťaže alebo webovej stránky alebo porušuje tieto Obchodné podmienky. 

DHL má právo podľa vlastného uváženia zachovať integritu Súťaže, zrušiť platnosť hlasov z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, ale nie výlučne; viacnásobné vstupy od toho istého používateľa z rôznych IP adries; viacnásobné prihlášky z toho istého počítača nad rámec povolený Podmienkami súťaže ; alebo použitie botov, makier alebo skriptov alebo iných technických prostriedkov na zadávanie. 

Akýkoľvek pokus účastníka úmyselne poškodiť akúkoľvek webovú stránku alebo narušiť legitímne fungovanie Súťaže môže byť porušením trestného a občianskeho práva a ak k takémuto pokusu dôjde , DHL si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody od ktorejkoľvek takejto osoby v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. 

16. Obmedzenie zodpovednosti: Prihlásením súhlasíte s tým, že DHL a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, reklamné a propagačné agentúry, partnerov, zástupcov, agentov, nástupcov, postupníkov, zamestnancov, úradníkov a riaditeľov zbavíte zodpovednosti za akúkoľvek zodpovednosť, chorobu, zranenie, smrť, stratu, súdny spor, nárok alebo škodu, ktorá môže vzniknúť, priamo alebo nepriamo, či už spôsobená nedbanlivosťou alebo nie, z (i) účasti takéhoto účastníka v Súťaži a/alebo jeho prijatia, vlastníctvo, používanie alebo zneužitie akejkoľvek ceny alebo akejkoľvek jej časti, (ii) technické poruchy akéhokoľvek druhu, vrátane, ale nie výlučne, nesprávneho fungovania akéhokoľvek počítača, kábla, siete, hardvéru alebo softvéru; iii) nedostupnosť alebo neprístupnosť akýchkoľvek prenosov alebo telefónnych alebo internetových služieb; (iv) neoprávnený ľudský zásah do akejkoľvek časti vstupného procesu alebo propagačnej akcie; (v) elektronická alebo ľudská chyba, ktorá sa môže vyskytnúť pri správe propagačnej akcie alebo pri spracovaní príspevkov. 

17. Spory: Tieto podmienky a akékoľvek spory vyplývajúce z nich alebo v súvislosti s nimi sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu a budú podliehať nevýhradnej jurisdikcii anglických súdov. 

18. Zásady ochrany osobných údajov: DHL sa zaväzuje chrániť súkromie účastníkov. Všetky osobné údaje poskytnuté účastníkmi budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov DHL a týmito Podmienkami. 

Informácie odoslané s príspevkom podliehajú Zásadám ochrany osobných údajov uvedeným na Webovej stránke DHL. Ak si chcete prečítať zásady ochrany osobných údajov DHL, kliknite sem: https://discover.dhl.com/privacy.  

19. Zoznam výhercov: Ak chcete získať kópiu mena výhercu alebo kópiu týchto Oficiálnych podmienok, pošlite svoju žiadosť spolu s opečiatkovanou obálkou s vlastnou adresou na adresu: DHL Express – informácie o sociálnom víťazovi fanúšikov DHL Express Global, Fritz-Erler Strasse 5, Bonn 53113, Nemecko. Žiadosti musia byť doručené najneskôr do 10 . decembra 2021.