DHL Express "World Art Day Competition" na Instagrame (podmienky)

1. Spôsobilosť: Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek starší ako 18 rokov, okrem zamestnancov DHL a jej pridružených spoločností.

2.  Súťaž organizuje a cenu ponúka spoločnosť DHL Express Global ("DHL") so sídlom Fritz-Erler Strasse 5, Bonn 53113, Nemecko.

3. Inštrukcie, ako sa prihlásiť, sú uvedené na stránke DHL Express na Instagrame.  Účasťou v Súťaži súhlasíte s týmito podmienkami, ako aj s podmienkami uvedenými na stránke DHL Express na Instagrame (spoločne "Podmienky").

4 Prihlásením sa súhlasíte s tým, že budete plne a bezpodmienečne viazaní týmito podmienkami a vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate požiadavky oprávnenosti. Okrem toho súhlasíte s tým, že akceptujete rozhodnutie DHL ako konečné a záväzné.  Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Instagram, ani s ňou nie je spojená.

5. Súťažné obdobie : Prihlášky budú prijímané od 19. apríla 2023 do 23:59 GMT 5. mája 2023.

6 . Príspevky musia byť obrázky alebo video. Ak sa používa jazyk, musí to byť angličtina.  Počet vstupov nie je obmedzený. Budete dodržiavať pravidlá platné pre príspevky na Instagrame, ako je uvedené tu https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav ako aj pokyny pre komunitu Instagramu. 

7 . Prihlášky môžu obsahovať prvky DHL uvedené na instagramovej stránke DHL Express. Logo DHL je jedným z takýchto prvkov, a preto DHL udeľuje každému účastníkovi nevýhradnú, nesublicencovateľnú a neprenosnú licenciu na používanie loga DHL výlučne na účely jeho začlenenia do vyhovujúceho záznamu. Žiadne iné použitie loga DHL nie je povolené.  

8 . DHL zváži všetky prihlášky. DHL vyberie výhercu podľa vlastného uváženia a kontaktuje výhercu prostredníctvom priamych správ na Instagrame. 

9 . DHL vyhlási výhercu 12. mája. Výhercovi budú ponúknuté 2 vstupenky na vystúpenie podľa vlastného výberu z výberu navrhnutého DHL na mieste konania AEG. Cenou sú len vstupenky na predstavenie. Cesta na miesto konania a ubytovanie nie sú zahrnuté.     Výherca bude mať 5 dní na to, aby oznámil DHL, či prijíma cenu, a ak áno, aký výkon si vybral.

10 . DHL nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že výherca nedostane oznámenia kvôli spamu, nevyžiadanej pošte alebo iným bezpečnostným nastaveniam výhercu alebo za poskytnutie nesprávnych alebo inak nefunkčných kontaktných údajov výhercom. Ak vybraného výhercu nie je možné kontaktovať, je nespôsobilý, neprevezme si cenu do 5 dní od odoslania oznámenia o udelení ceny alebo včas nevráti vyplnené a vyhotovené vyhlásenie a uvoľnenia podľa potreby, cena môže prepadnúť a vybrať náhradného výhercu.

11. Vami udelené práva: Účasťou v Súťaži potvrdzujete, že DHL Express bude mať právo opätovne zverejniť Váš príspevok na Instagrame alebo ho zahrnúť do videokompilácie príspevkov, vrátane Vášho mena a odkazu na Vašu stránku na Instagrame.

12 . DHL si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť Súťaž, ak (podľa vlastného uváženia) vírus, chyba, neoprávnený ľudský zásah, podvod alebo iné príčiny mimo jej kontroly poškodia alebo ovplyvnia správu, bezpečnosť, spravodlivosť alebo riadny priebeh Súťaže. V takom prípade môže DHL vybrať výhercu zo všetkých oprávnených príspevkov prijatých pred a/alebo po (ak je to vhodné) opatrení zo strany DHL. DHL si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia diskvalifikovať každého jednotlivca, ktorý manipuluje alebo sa pokúša manipulovať so vstupným procesom alebo priebehom Súťaže alebo porušuje Podmienky.

13. Obmedzenie zodpovednosti: Prihlásením súhlasíte s tým, že DHL a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, reklamné a propagačné agentúry, partnerov, zástupcov, agentov, nástupcov, postupníkov, zamestnancov, úradníkov a riaditeľov zbavíte zodpovednosti za akúkoľvek zodpovednosť, chorobu, zranenie, smrť, stratu, súdny spor, nárok alebo škodu, ktorá môže vzniknúť, priamo alebo nepriamo, či už spôsobená nedbanlivosťou alebo nie, z vašej účasti v súťaži.

14. Spory: Tieto podmienky a akékoľvek spory vyplývajúce z nich alebo v súvislosti s nimi sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Nemecka a budú podliehať nevýhradnej jurisdikcii súdov v Bonne.

15. Zásady ochrany osobných údajov: DHL sa zaväzuje chrániť súkromie účastníkov. Všetky osobné údaje poskytnuté účastníkom budú použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov DHL a týmito Podmienkami. Ak si chcete prečítať Zásady ochrany osobných údajov DHL, kliknite sem: https://discover.dhl.com/privacy.

16. Tieto podmienky sú k dispozícii na stránke DHL Express na Instagrame.