Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

Policy för skydd och hantering av personuppgifter

DHL Paket Sverige, en division inom DHL Frakt (Sverige) AB (nedan kallat DHL) tackar för ditt besök på denna webbplats och för visat intresse av vårt företag, våra produkter och tjänster. För oss är det är väldigt viktigt att vi kan skydda dina personuppgifter under hela affärsprocessen.

De nationella lagstadgade kraven på skydd och hantering av personuppgifter kan emellertid variera från land till land. Om du besöker DHL:s webbplatser i olika länder kommer uppgifterna om dataskydd därför att vara anpassade till respektive land.

I det följande förklarar vi vilken information vi samlar in när du besöker vår webbplats, hur denna information behandlas och för vilka specifika ändamål vi samlar in personuppgifter.

Allmän information

 • Med personuppgifter avses all slags information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (registrerad), varvid en identifierbar person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller nätidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Hit hör sådana uppgifter som namn, adress och telefonnummer och födelsedatum. Information som inte kan kopplas direkt till din egentliga identitet ingår inte, t.ex. vilka webbplatser som är mest populära eller antalet personer som besöker en webbplats.

 • Denna information om skydd av personuppgifter gäller för databehandling som utförs av:

  Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter

  DHL Paket Sverige, en division inom DHL Frakt (Sverige) AB (dotterbolag, om tillämpligt) är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i allmänna databeskyddsförordningen (GDPR)

  Björnstigen 85
  170 73 Solna
  Sverige

  Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Du kan också vända dig till DHL-gruppen för skydd av personuppgifter, som hjälper till vid begäran om information, tar emot förslag och hanterar klagomål.

  Dataskyddsombudets namn och kontaktuppgiffter:

  Deutsche Post AG
  Gabriela Krader, LL.M
  53250 Bonn
  Tyskland
  datenschutz@dpdhl.com

 • Vi behandlar dina personuppgifter exempelvis för att kunna

  • fullfölja det avtal som vi ingått med dig eller en avsändare
  • göra det så bekvämt och enkelt som möjligt för dig när du besöker vår webbplats
  • skicka dig vårt nyhetsbrev, om du har prenumererat på det
  • skicka riktade annonser till dig eller visa sådana, om det är tillåtet
  • ta kreditupplysningar vid behov
  • hantera dina förfrågningar via vår kundservice
  • fullgöra våra skyldigheter i enlighet med lagstadgade krav
  • uppfylla våra säkerhetskrav (t.ex. för att uppdaga brott)
  • sammanställa statistik
  • utföra kvalitetssäkring, processoptimering och planeringssäkerhet

  Du kan läsa mer om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden nedan under respektive produkt.

 • Bortsett från rätten till tillgång har du följande rättigheter:

  • Du kan begära information om vilka personuppgifter som sparas.
  • Du kan begära att vi korrigerar, raderar eller blockerar dina personuppgifter, förutsatt att dessa åtgärder är tillåtna enligt lag och stämmer överens med gällande avtalsvillkor.
  • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat i ett i strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Du har rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Här hittar du behörig tillsynsmyndighet.

  Rätt till invändning

  Rätten till invändning gäller för all behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

  Vill du utöva din rätt till invändning är det bara att ta kontakt med oss på någon av de kontaktadresser som står under rubriken Vem är ansvarig?.

 • Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. I vissa fall måste vi behålla uppgifterna längre enligt lag. Finns det inga lagliga krav på lagringstiden för personuppgifter sparas uppgifterna i avtals- och faktureringssyfte och som bevis på att avtalet har fullföljts på ett korrekt sätt tills det ändamål för vilket de anförtrotts oss är uppfyllt. Därefter raderas de.

 • DPDHL: s policy för personuppgifter reglerar den koncernövergripande standarden för databehandling med särskilt fokus på så kallade överföringar till tredje land, dvs. överföring av personuppgifter till länder utanför EU som inte har samma nivå på skyddet av personuppgifter som krävs inom EU. Vill du läsa mer om DPDHL:s policy för personuppgifter hittar du utförligare information på följande länk:

  DPDHL Policy för skydd och hantering av personuppgifter (sammanfattning)

När du besöker vår webbplats

 • DHL värnar om våra webbplatsbesökares privatliv. När du besöker vår webbplats sparar våra webbservrar i anslutnings-, konfigurerings- och säkerhetssyfte temporärt dels sådana uppgifter som har med uppkopplingen för den dator att göra som du använder för att besöka vår webbplats, dels sparas en lista över de sidor du besöker på vår webbplats, datumet och tiden för ditt besök, IP-adressen till din dator, identifieringsuppgifterna för webbläsartypen, din dators operativsystem samt den webbplats som du besöker oss ifrån. Ytterligare personuppgifter, t.ex. ditt namn, telefonnummer, din adress eller e-postadress, samlas inte in, om du inte lämnar dessa uppgifter frivilligt, t.ex. när du fyller i ett kontaktformulär på webben i samband med en kundenkät, tävling, avtals- eller informationsförfrågan.

  Den rättsliga grunden för behandlingen av ovannämnda uppgiftskategorier utgörs av artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Med hänsyn till ovan nämnda ändamål, inte minst då för att garantera säkerhet och en smidig anslutning, har vi ett legitimt intresse att behandla dessa uppgifter.

  Dessutom använder vi kakor (cookies), spårningsverktyg och riktade åtgärder. För mer information om detta, klicka på länken Närvaro på nätet och webbplatsoptimering.

  Om du har aktiverat geografiska lokaliseringsfunktioner i din webbläsare eller i datorns operativsystem, kommer vi endast att använda oss av dessa uppgifter för att erbjuda dig platsbaserade tjänster (till exempel information om närmaste filial, paketstation etc.) och inte för något annat syfte. Om du avaktiverar dessa funktioner, raderas dina personuppgifter omedelbart.

 • Av avtalsenliga skäl behöver vi också personuppgifter så att vi kan tillhandahålla våra tjänster och fullfölja våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Dessa uppgifter används t.ex. för att fullfölja ett avtal (en försändelse), hantera kunduppgifter, betalningar och, i förekommande fall, bedöma kreditvärdigheten. Vissa uppgifter om försändelser levereras även till myndigheterna i transit- eller destinationslandet för tull- och skatteintyg eller för säkerhetskontroll beroende på vad som krävs enligt landets lagstiftning. Informationen som tillhandahålls ska vanligtvis innehålla avsändarens namn och adress, mottagarens namn och adress, varubeskrivning, antal gods, vikt och försändelsens värde.

  Den rättsliga grunden är vanligtvis artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eftersom uppgiftsbehandlingen utförs för att fullfölja ett avtal, i vilket du är part.

  Ytterligare information om skydd av personuppgifter vad gäller specifika tjänster och produkter finns i avsnittet Produkter och tjänster.

 • Om du redan är kund hos DHL kommer dina adresseringsuppgifter (t.ex. namn och adress) att behandlas för att vi ska kunna kontakta dig och informera dig om våra erbjudanden, nya produkter och tjänster. Förutom att det krävs ditt samtycke behandlar vi din e-postadress uteslutande för att ge dig information om DHL:s egna och liknande produkter.

  Rättslig grund för ovannämnda behandling utgörs av artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Att behandla kunduppgifter för att skicka ut direktreklam i eget syfte betraktas som ett berättigat intresse.

  Du har rätt att när som helst komma med invändningar mot nämnda behandling Vill du utöva din rätt till invändning är det bara att ta kontakt med oss på någon av de kontaktadresser som står under rubriken Vem är ansvarig?.

  Om du registrerar dig för att prenumerera på ett av våra nyhetsbrev har vi rätt att använda din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på motsvarande länk längst ned i nyhetsbrevet.

  Om du lämnar in en invändning eller avslutar prenumerationen på vårt nyhetsbrev kommer motsvarande uppgifter att blockeras och raderas och inte längre behandlas för sådana ändamål.

 • DHL kommer varken nu eller i framtiden att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte krävs enligt lagstiftningen eller för avtalets skull eller om du inte uttryckligen har tillåtit det. Det kan till exempel bli nödvändigt att vidarebefordra din adress och dina orderuppgifter till våra underleverantörer när du beställer produkter. Ytterligare information om skydd av personuppgifter vad gäller specifika tjänster och produkter återfinns i avsnittet Produkter och tjänster.

  Externa personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är avtalsenligt skyldiga att upprätthålla strikta sekretessregler enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). DHL behåller ansvaret för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter under sådana omständigheter. Peronuppgiftsbiträdena följer DHL: s instruktioner, vilket säkerställs genom tekniska och organisatoriska åtgärder samt med kontroller och granskningar.

 • Vi använder oss av spårningsprogram för att registrera antalet besökare på vår webbplats och hur ofta de besöker oss. Vi använder inte denna programvara för att samla individuella personuppgifter eller enskilda IP-adresser. Uppgifterna används endast i anonym och summerad form för statistiska ändamål och för att utveckla webbplatsen.

 • En kaka är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Med hjälp av kakor kan vi spara speciell information som har med dig och din dator att göra när du besöker någon av våra webbplatser. Med hjälp av kakor kan vi ta reda på hur ofta vi får besök på våra webbsidor samt hur många som besöker oss. Med hjälp av kakorna kan vi konfigurera våra erbjudanden så att det blir så bekvämt och effektivt som möjligt för dig.

  På grundval av artikel 6.1 f i allmänna dataskyddsförordningen använder vi oss av sessionskakor för att optimera vår webbplats och garantera en bekväm och ostörd användarupplevelse. Dessa kakor sparas uteslutande under den tid du besöker vår webbplats. De raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

  Dessutom använder vi beständiga kakor för att spara information om besökare som besöker webbplatsen flera gånger. Syftet med att använda kakor är att kunna ge dig en bättre upplevelse av besöket på vår webbplats. Samtidigt ger det oss en möjlighet att känna igen dig och bättre förstå hur du använder webbplatsen så att vi kan vidareutveckla den och göra den så mångskiftande som möjligt varje gång du besöker den. Vår webbplats innehåller en banner som talar om att om du fortsätter att navigera på webbplatsen betyder detta i princip att du lämnar ditt samtycke till att kakor sparas på din dator. Rättslig grund för behandling av personuppgifter med hjälp av kakor för analysändamål är artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen. Du har naturligtvis rätt att invända mot detta och välja bort det (se Hur ska man hantera kakor?).

  Generellt sett skapar vi ingen individuell profil för dina webbaktiviteter. Innehållet i en beständig kaka är begränsat till ett identifikationsnummer. Namn, e-postadress, IP-adress etc. sparas inte på de flesta av våra webbplatser. Det finns emellertid några få undantag som du hittar i tabellen nedan.

  Det finns två undantag:

  1) MediaMinds spårningskakor. De beständiga spårningskakorna sparar din IP-adress och använder den för att leverera geografisk platsinformation för att hjälpa DHL att övervaka och hantera reklamkampanjer. Kakorna är helt krypterade och samlar inte in några andra personligt identifierbara uppgifter. Därför kan inte IP-adressen kopplas till dina personuppgifter och delas inte heller med tredje part. IP-adressen sparas på ett säkert sätt och används endast konfidentiellt av DHL internt för att tillhandahålla sammanställda rapporter. Kakorna raderas efter 30 dagar.

  Du kan läsa mer om MediaMinds spårningskakor i DHL-tabellen nedan.

  För att slippa bli spårad av MediaMind på alla webbplatser du besöker kan du välja bordet detta en gång för alla genom att klicka på länken MediaMind Opt-Out nedan:

  MediaMind Opt-Out

  Om du tidigare har valt bort spårningsfunktionen och vill ändra din inställning, kan du klicka på länken MediaMind Opt-In nedan:

  MediaMind Opt-In

  2) Google Analytics och dess kakor. Det kan finnas ett fåtal länder som använder kakor för Google Analytics i mindre skala för specifika lokala ändamål. Dessa kakor använder din IP-adress som ett igenkänningstecken, men identifierar dig inte som enskild person. Informationen samlas med andra ord in anonymt. Kakorna samlar in information om hur du som besökare använder våra lokala webbplatser för att sedan sammanställa rapporter med vars hjälp vi kan förbättra de lokala webbplatserna.

  Du kan läsa mer om Google Analytics i tabellen nedan.

  Vill du slippa att bli spårad av Google Analytics på alla webbplatser du besöker, kan du välja bort detta en gång för alla genom att besöka

  Google Analytics Opt-out Browser Add-on

  DHL:s tabell med kakor och olika kategorier

  Tabellen nedan innehåller uppgifter om alla kakor som används på dessa webbplatser.

  Alla kakor i denna tabell har delats upp i fyra kategorier, numrerade från 1 till 4 - kategorinumren står i kolumn 1. Observera att kakorna kan tillhöra mer än en kategori.

  Kategorier:

  [1] Absolut nödvändiga: Dessa kakor är viktiga för att du ska kunna röra dig på webbplatsen och använda alla dess funktioner. Utan dessa kakor kan du inte använda de tjänster som du har angett. Denna funktion bygger, som redan nämnts, på artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

  [2] Prestanda: Dessa kakor samlar in information om hur du som besökare använder en viss webbplats, till exempel vilka sidor som du brukar besöka. De samlar däremot inte in information som kan identifiera en besökare. All information som dessa kakor samlar in är ihopklumpad och därför anonym. Den används bara för att utveckla webbplatsen.

  [3] Funktionalitet: Dessa kakor hjälper webbplatsen att komma ihåg vilka val du gör, så att den kan anpassas till mer personliga preferenser.  Dessa kakor kan till exempel användas för att komma ihåg och spara det senaste spårningsnumret som du angav när du använde ett spårningsprogram.  Informationen som dessa kakor samlar in kan vara anonymiserad, vilket gör att kakorna inte kan spåra dig när du surfar på andra webbplatser.

  [4] Riktad reklam eller annonsering: Dessa kakor används för att visa annonser som är mer anpassade till dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger som du ser en annons och hjälper oss att mäta hur effektiv en annonskampanj är. De brukar läggas upp på nätet av annonseringsnätverk i samarbete med en webboperatör.

  Kaka

  Namn

  Ändamål

  Mer information

  Tillåter kakor på webbplatsen

  dhlpcp

  Om den är inställd på 1 har besökaren ställt in webbläsaren så att den tillåter kakor. Om det inte finns en sådan kaka är inga kakor tillåtna.

   

   

  dhlah

  Spärrad artikel (visades). Försvinner efter 365 dagar.

   

   

  dhlolc

  Spärrad överlagring (visades). Försvinner efter 30 dagar.

   

  Recaptcha-kaka

  nocap

   

   

  Kaka för kampagnnamn [2]

  campaignName

  Denna kaka skapas när du besöker en DHL-sida via DHL:s reklambanner eller via en länk som ingår i en kampanj / mejlat reklamutskick.
  Kakan lagrar ett kampanj-id som identifierar kampanjkällan på ett unikt sätt.
  Om du kontaktar DHL genom att använda någon av våra webbkontakter eller registreringsblanketter inom 24 timmar när du har besökt någon av våra webbplatser finns kampanjens id med som bilaga till e-postbrev som skickades till vår försäljningsavdelning eller kundtjänst.
  Denna information används enbart för att bedöma hur framgångsrika våra kampanjer är och för att se om någon kund har kontaktat oss som en följd av en kampanj.
  Kakan sparar inga personuppgifter om kunder, bara kampanjens id,
  och försvinner efter 24 timmar.

   

  Google Analytics [2]

  _utma
  _utmb
  _utmz

  Vissa länder använder sig även av Google Analytics för speciella lokala ändamål.
  Dessa kakor används för att samla in information om hur besökarna använder våra lokala webbplatser. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och utveckla de lokala webbplatserna. Kakorna samlar in uppgifter anonymt, t.ex. antalet besökare på den lokala webbplatsen, uppgifter om vilken webbplats besökaren kommer ifrån samt vilka sidor som besökts.

  Läs mer om integritet på Google

  Google Analytics [2]

  _ga

  Den här kakan används för att särskilja användare. Kakan försvinner efter 2 år.

  Läs mer om integritet på Google

  Google Analytics [2]

  _gid

  Den här kakan används för att särskilja användare och försvinner efter 24 timmar.

  Läs mer om integritet på Google

  Kakor från MediaMind [2]

  U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4 och C4.

  MediaMinds kakor skapas när du kommer in på speciella kampanjsidor via en reklambanner från DHL, via en länk som finns i ett mejlat kampanj- eller reklamutskick eller när du har använt en kampanjlänk som ingår i en annons i fysiska medier.
  MediaMinds kakor spårar när och var du såg DHL-annonser på nätet, hur du intresserade dig för dessa annonser och när du besökte DHL:s webbplats efter att du sett dessa annonser.
  Vi använder oss av informationen för att mäta resultatet från annonskampanjer. Informationen levereras i sammanslagna rapporter, så därför kommer ingen enskild användarinformation att visas. Den kontrollerar inte något annat sätt att surfa och används bara konfidentiellt av DHL internt

  Läs mer om integritet på MediaMind

  You Tube-kakor [2]

  use_hitbox
  VISITOR_INFO1_LIVE

  Vi bäddar in videoklipp genom att använda YouTubes läge för förstärkt sekretess. Några av dessa videoklipp kommer från vår officiella YouTube-kanal.
  Detta läge kan placera kakor på din dator så snart du klickar på YouTube-videospelaren, men YouTube kommer inte att spara identifierbara personuppgifter för uppspelning av inbäddade videoklipp som använder läget för förstärkt sekretess.

  Läs mer om inbäddade videoklipp på YouTubes informationssida

  Partner Networks spårningskakor

  anj, sess, uuid2

  Dessa kakor registrerar dina användaruppgifter och anonymiserade IP-adress och använder denna information för att beräkna försäljningsprovisioner som har med kundkontoprodukten i DHL:s partnerprogram att göra. Kakorna sparas i krypterad form och innehåller inga identifierbara personuppgifter. Informationen används endast för att ta fram statistik som sedan används internt inom DHL i ihopklumpad form. IP-adresserna sparas i anonymiserad form, vilket innebär att de två sista siffrorna ersätts med nollor. Kakorna försvinner efter sextio dagar. Om du inte vill att dessa uppgifter ska sparas, kan du förhindra detta genom att klicka på följande bortkopplingslänk:
  https://partner.dhl.de/opt/out.php
  Du kan återkalla opt-out-funktionen (det vill säga ”acceptera” inställningarna) genom att klicka på följande länk:
  https://partner.dhl.de/opt/in.php

   

  Adobe Analytics [2]

  s_cc

  Denna kaka har ställts in via JavaScript-koden för att avgöra om kakor accepteras eller ej. Det här är en sessionskaka som försvinner när webbläsaren stängs.

  Läs mer om integritet på Adobe

  Adobe Analytics [2]

  s_sq

  Den här kakan samlar in anonym information om vilken länk en besökare har klickat på. Syftet är att ta reda på vilka länkar som används eller ej och att utveckla webbplatsen. Det här är en sessionskaka som försvinner när webbläsaren stängs.

  Läs mer om integritet på Adobe

  Adobe Analytics [2]

  s_vi

  Denna kaka används för att upptäcka en återbesökare som en och samma användare och samla in information om hur vår webbplats används. Vi använder den här informationen för att vidareutveckla webbplatsen och anpassa innehållet så att det bättre passar besökarna. Kakan samlar in ovanstående information anonymt (enskilt besökar-id, tid / datumstämpel). Detta är en permanent kaka som inte försvinner förrän efter 5 år.

  Läs mer om integritet på Adobe

  Adobe Analytics [2]

  s_fid

  Denna kaka används för att identifiera unika besökare om standard s_vi-kakan inte är tillgänglig på grund av kakbegränsningar från tredje part. Används ej för implementeringar som använder förstapartskakor.
  Detta är en permanent kaka som varar i 5 år.

  Läs mer om integritet på Adobe

   

  Om du använder Unifaun godsspårning, ställer vi också in följande kakor:

  Kaka Namn Ändamål Mer information
  Förstahands-cookie JSESSIONID Bibehåller användarsessioner i webbläsare och servrar sammansynkade.  

  Om du använder DHL e-frankering, ställer vi också in följande kakor:

  Kaka Namn Ändamål Mer information
    ofi.domain
  ofi.domainfix
  Gör det möjligt för backend att tekniskt lätt identifiera vilken domän användaren använder just nu. Ställs in vid ingångspunkten eller baserat på URL-parametrar.
    ofi.lang
  ofi.langfix
  Gör det möjligt för backend att tekniskt lätt identifiera vilket språk användaren använder just nu. Ställs in vid ingångspunkten eller baserat på URL-parametrar.
    ofi.template.se Gör det möjligt för backend att tekniskt lätt identifiera den mall som applikationen ska presenteras i. Ställs in vid ingångspunkten eller baserat på URL-parametrar.
    ofiCustomerCookie Lagrar avsändarens adresser och/eller kundernas e-postadresser i för återanvändning vid framtida köp. Kunden måste aktivt lagra avsändaradressen genom att bocka för en kryssruta.
    OFISESSIONID Gör det möjligt för backend att identifiera användarens session. Ställs in via Tomcat.

   

  Om du använder DHL Finder (platssökning), ställer vi också in följande kakor:

  Kaka Namn Ändamål Mer information
    i18next Denna kaka används för att känna igen besökarens språkinställning i syfte att erbjuda en trivsammare webbplatsupplevelse. Informationen används för att bestämma vilket språk som är lämpligt för besökaren och se till att språket är inställt i enlighet med detta. Kakan samlar ovanstående information anonymt. Den används endast konfidentiellt inom DHL för att utveckla webbplatser och förbättra användarupplevelsen. Det här är en sessionskaka som försvinner när webbläsaren stängs.  
    br_<primaryKey>

  Den här kakan används för att känna igen en återkommande besökare som en och samma användare. Informationen används för att avgöra om besökaren redan har graderats för en plats. Kakan samlar in ovanstående information anonymt (enskilt besökar-id, tid / datumstämpel). Den försvinner efter 24 timmar.  

  Tredjepartskakor i inbäddat innehåll

  Observera att det på vissa sidor på våra webbplatser kan finnas kakor som inte har med DHL att göra. När du besöker en sida med inbäddat innehåll från till exempel YouTube eller Vimeo, kan det hända att dessa tjänsteleverantörer placerar sina egna kakor i din webbläsare.  DHL har ingen kontroll över hur dessa kakor används och kommer inte heller åt dem på grund av att kakor endast är åtkomliga för den som ursprungligen placerat ut dem besökarens webbläsare. Vill du få mer information om kakorna bör du därför kontrollera den aktuella tredje partens webbplats.

  Webbfyrar

  För att kunna hålla DHL:s webbinnehåll aktuellt, lättillgängligt och uppdaterat använder vi oss av webbanalystjänster som Webtrends (se Webtrends i tabellen om kakor ovan för mer information). Dessa analystjänster hjälper oss att förstå hur människor använder våra webbplatser.  De har olika tekniker för datainsamling, exempelvis webbfyrar. Webbfyrar är små elektroniska bilder som placerar ut kakor, räknar besök och förstår hur en webbplats används och hur effektiv den är. Detta i sin tur gör att vi får veta vilket innehåll som är av intresse för våra besökare så att vi kan skräddarsy informationen på våra webbplatser.  Webbfyrarna är anonyma och samlar inte in eller innehåller inte någon information som kan identifiera dig. Informationen är anonym och används bara för statistiska ändamål. Analysuppgifterna och kakorna kan inte användas för att identifiera dig som fysisk person eftersom de aldrig innehåller personuppgifter som exempelvis ditt namn eller din e-postadress.

  Hur hanteras kakor?

  Det går att använda våra produkter och tjänster utan kakor. Du kan ställa in din webbläsare och bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte. Du kan begränsa dem till vissa webbplatser eller ställa in webbläsaren så att den meddelar dig varje gång en kaka skickas iväg. Du kan också radera kakor från datorns hårddisk (filen "cookies"). Kom ihåg att i så fall får du räkna med att du inte kan ta del av hela webbplatsen och inte heller använda alla funktionerna på sidan.

  De flesta webbläsare accepterar viss kontroll över de flesta kakor genom inställningarna i webbläsaren.

  Vill du läsa mer om kakor, om hur man kan se att de accepteras och hur man hanterar och raderar dem kan du besöka

  Allt om kakor

  Vill du ha mer EU-specifik rådgivning om kakor och få veta vilka alternativ det finns för dig att välja bort kakor [opt-out] kan du också besöka följande hemsida:

  Dina webbalternativ

  Vill du inte bli spårad av LiveBall måste du blockera dessa kakor i inställningarna i din webbläsare.

  Läs mer om detta på

  Allt om kakor

  Du kan också välja bort vissa eller alla reklamkakor som placerats på din dator genom att besöka Webbplatsen Network Advertising Initiative (NAI).

  Det är inte alla som besöker vår webbplats via en webbläsare. Det finns till exempel besökare som väljer att gå in på DHLs webbplatser eller appar från en mobil enhet. Då är det inte alltid möjligt att blockera kakor eller ändra i webbläsarens inställningar.

  Vill du inte bli spårad av dotMailer måste du blockera dessa kakor i inställningarna i din webbläsare.

  Läs mer om detta i tråden

  Allt om kakor

  Vill du inte bli spårad av Google Analytics någonstans kan du ändra detta på

  Google Analytics Opt-out Browser Add-on

  Vill du inte bli spårad av MediaMind på någon webbsida alls, kan du ändra detta genom att klicka på MediaMinds välja-bort-länk nedan:

  MediaMind Opt-Out

  Om du tidigare har valt bort spårningsfunktionen och vill ändra din inställning, kan du klicka på länken MediaMind Opt-In nedan:

  MediaMind Opt-In

  För närvarande är Eloqua webbövervakning aktiverad på DHLs webbplatser.

  Klicka här om du vill välja bort Eloqua webbövervakning.

  Vill du inte bli spårad av Adobe Analytics på någon webbsida alls, kan du ändra detta genom att klicka på Adobe Analytics välja-bort-länk nedan:

  Adobe Analytics Opt-Out

  Om du tidigare har valt att inte bli spårad av Adobe Analytics och nu vill ändra din inställning, kan du klicka på länken Opt-In nedan:

  Adobe Analytics Opt-In

  Kom ihåg att om du raderar dina kakor eller om du använder en annan webbläsare eller dator, så måste du ändra inställningarna i webbläsaren igen till att välja-bort.

 • Det finns kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för att kontakta oss på elektronisk väg. Om du utnyttjar detta alternativ kommer uppgifterna som du anger i formuläret att skickas till oss och sparas.

  Vi använder de personuppgifter du lämnar enbart för webbplatsens tekniska administration och för att uppfylla dina önskemål - det vill säga i första hand för att hantera ingångna avtal eller dina förfrågningar.

  Här hittar du exempel på vilken typ av information som behandlas i samband med kontaktformulären.

  Genom att behandla personuppgifterna i formuläret kan vi lättare hantera kontakten med dig. Dessutom kan vi behandla personuppgifterna medan vi hanterar en kundförfrågan.

  Uppgifterna behandlas huvudsakligen för att vi ska kunna fullfölja avtalet i enlighet med artikel 6.1 b i Allmänna dataskyddsförordningen och för att skydda legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f i samma förordning.

 • DHL vidtar alla erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att de inte går förlorade eller används på felaktigt sätt. Dina uppgifter sparas till exempel i en säker driftmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras uppgifterna med hjälp av tekniken Secure Socket Layer (SSL) under överföringen. Det innebär att vi använder oss av ett godkänt krypteringsförfarande för kommunikationen mellan din dator och DHL:s servrar, dvs. om din webbläsare stöder SSL.

  Vill vi emellertid påpeka att om du kontaktar DHL via e-post kan vi inte garantera sekretessen för den information som då skickas. Innehållet i e-postmeddelanden kan läsas av tredje part. Därför bör du alltid skicka konfidentiell information med vanlig post.

 • Vår policy för skydd och hantering av personuppgifter är föremål för regelbunden granskning.

  DHL förbehåller sig rätten att när som helst ändra sin policy för skydd och hantering av personuppgifter, med eller utan förvarning. Ta för vana att kontrollera policyn regelbundet så att du håller dig informerad om eventuella ändringar. När du besöker någon av DHL:s webbplatser godkänner du denna sekretesspolicy.

  Denna policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Produkter och tjänster

 • Kompletterande information om dataskydd i samband med godsspårning:

  Typ av information

  Exempel

  Extern åtkomst till information

  Artikel nr

   

  Avsändare och mottagare

  Avsändarens namn

   

  Avsändare och mottagare

  Avsändarens adress

   

  Avsändare och mottagare (efter att postnumret har angivits)

  Mottagarens namn

   

  Avsändare och mottagare (efter att postnumret har angivits eller som inloggad och identifierad mottagare)

  Mottagarens adress

   

  Avsändare

  Namnet på mottagarens ombud, i förekommande fall

  Granne

  Avsändare och mottagare (efter att postnumret har angivits eller som inloggad och identifierad mottagare)

  Adressen till mottagarens ombud, i förekommande fall

  Granne

  Avsändare

  Avsändarens kunduppgifter (EKP-nummer, faktureringsnummer)

   

  Avsändare

  Produktnamn / namn på tjänsten (för närvarande endast i godsspårning för företagskunder NOLB)

  DHL Paket, DHL Paket International, Betalning vid leverans, Skrymmande gods

  Avsändare och mottagare (endast för tjänster som rör mottagaren, t.ex. skrymmande gods och betalning vid leverans)

  Pågående transport

   

  Avsändare och mottagare

  Mottagarens signatur (POD)

   

  Avsändare

  Bekräftelse på verifierad minimiålder +16 / +18

  Okulär ålderskontroll

  Avsändare

  1. Syftet med behandling av personuppgifter - viktig information

  Vi behandlar dina personuppgifter exempelvis för att kunna

  • fullfölja det avtal som vi ingått med dig eller en avsändare
  • visa status för en försändelse eller ge information via vår kundtjänst
  • fullgöra våra skyldigheter i enlighet med lagstadgade krav
  • uppfylla våra säkerhetskrav (t.ex. för att uppdaga brott)
  • sammanställa statistik om provision på våra tjänster
  • utföra kvalitetssäkring, processoptimering och planeringssäkerhet

  2. Lagringstid

  Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. I vissa fall måste vi behålla uppgifterna längre enligt lag.

 • Med DHL e-frankering, som finns på sendparcel.dhl.se, kan du skapa och köpa ett paketmärke för nationell och internationell frakt med DHL Paket.

  1. Typ av uppgifter som samlas in och sparas som en del av DHL:s e-frankering

  Typ av information

  Beskrivning och exempel

  Typ av DHL-produkt

  t.ex. DHL-paket upp till max. 2kg

  Artikel nr

  Nummer som används för att identifiera varan under transporten inom Deutsche Post DHL:s nätverk

  Upphämtningsadress

  Valfritt om en varuhämtning redan bokats

  Avsändarens namn och adress samt företagets namn

  Avsändarens postadress

  Mottagarens namn och adress samt företagets namn

  Mottagarens postadress

  Avsändarens telefonnummer

   

  Mottagarens telefonnummer

   

  Uppgifter om tulldeklarationen

  Valfritt; detaljerad beskrivning av försändelsens innehåll för internationella, tullbelagda transporter

  Avsändarens e-postadress

  Avsändarens giltiga e-postadress som orderbekräftelsen ska skickas till

  Mottagarens e-postadress

  Valfritt: mottagarens giltiga e-postadress som paketavin ska skickas till

  Betalningsmetod

  Uppgifter om vilken betalningsleverantör (t.ex. PayPal) som har använts

  DHL-ombud

  Serviceställe där man kan lämna in paket

   

  DHL:s e-frankering sparar inga andra betalningsuppgifter än namnet på den betalningsleverantör som anlitats All betalningshantering och användning av de betalningsuppgifter som krävs för detta ändamål (t.ex. kreditkortsuppgifter och bankinformation) utförs exklusivt av betalningsleverantörerna.

  2. Syften och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

  Uppgifterna samlas in via DHL:s e-frankering i syfte att skicka paket från en avsändare till en mottagare. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna i syfte att fullfölja avtalet utgör artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

  Uppgifterna behandlas också i enlighet med artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen för att uppfylla lagstadgade krav.

  Slutligen behandlas personuppgifterna även för följande ändamål:

  • För att uppfylla våra säkerhetskrav (t.ex. för att uppdaga brott).
  • För att sammanställa statistik.
  • För att utföra kvalitetssäkring, processoptimering och planeringssäkerhet.

  Därför har DHL International GmbH ett berättigat intresse att säkerställa en smidig hantering och en ständig förbättring av sina produkter och tjänster. DHL anser att det inte finns något berättigat intresse eftersom intrånget i privatlivet  har begränsats till ett minimum, till exempel genom pseudonymisering. Artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) utgör därför den rättsliga grunden.

Uppdaterad senast: 2018-05-26