Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Nebezpečný tovar a zakázané položky


Spoločnosť DHL Freight je skúsený prepravca nebezpečného tovaru, ktorý poskytuje riešenia pre cestnú a železničnú prepravu nebezpečných tovarov.

Prepravu nebezpečného tovaru upravujú medzinárodné a národné predpisy podľa príslušného spôsobu prepravy. Účelom týchto nariadení je predchádzať nehodám osôb a majetku, ako aj poškodeniu životného prostredia. Predpisy riešia rôzne otázky, ako napríklad požiadavky na balenie, maximálne možné prepravované množstvá a druhy tovaru, ktoré sa môžu alebo nemôžu prepravovať v tej istej prepravnej jednotke.

Na zaistenie súladu medzi všetkými týmito nariadeniami sme zaviedli mechanizmy na harmonizáciu kritérií klasifikácie nebezpečnosti a nástrojov na oznamovanie nebezpečenstiev, ako aj podmienky pre všetky režimy prepravy.

Viac informácií o klasifikácii nebezpečných tovarov nájdete na webových stránkach Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE).

Cestná preprava nebezpečného tovaru


Spoločnosť DHL Freight prepravuje nebezpečný tovar po ceste v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými nariadeniami Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou (ADR). Tieto nariadenia sa uplatňujú v rámci všetkých krajín, ktoré zaviedli do svojej legislatívy dohovor ADR. Okrem toho sa v Európe tiež uplatňujú smernice EÚ týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru.

Dohodu každé 2 roky obnovuje Hospodárska komisia OSN pre Európu (UNECE).

Predpisy

Medzinárodná preprava nebezpečného tovaru cestnou dopravou podlieha medzinárodnej dohode ADR. ADR = Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou.

Pre krajiny oddelené od kontinentálnej Európy morom platí aj kódex IMDG týkajúci sa medzinárodnej námornej dopravy.

Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary (IMDG) sa akceptuje ako medzinárodná smernica pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru alebo nebezpečných látok vodou na plavidlách. Ďalšie informácie o kódexe IMDG nájdete na webovej stránke Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Medzinárodná preprava nebezpečného tovaru po železnici podlieha Nariadeniu o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru (RID). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke OTIF – Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu. OTIF – Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu.

Požadované dokumenty

Na prepravu nebezpečného tovaru sa vyžadujú nasledovné dokumenty:

 • Formulár multimodálnej prepravy nebezpečného tovaru, ktorý sa vyžaduje pre námornú prepravu (krajiny oddelené od kontinentálnej Európy morom)
 • Nákladný list (CMR) uvádzajúci príslušnú klasifikáciu ADR v miestnom úradnom jazyku a v angličtine, nemčine alebo francúzštine

Povinné informácie o nebezpečnom tovare

Vyžadované v poradí:

 • Číslo UN (UN + štvormiestne číslo, ktoré identifikuje nebezpečné látky a predmety v kontexte medzinárodnej prepravy)
 • Technický názov (podľa aktuálnych špecifikácií ADR/RID/IMDG)
 • Čísla štítkov nebezpečenstva ADR/RID/IMDG
 • Obalová skupina (ak je to potrebné)
 • Kód obmedzenia pre tunely (pre ADR/RID)

Nevyžadované v poradí:
 • Celková hmotnosť/litre
 • Čistá hmotnosť/litre
 • Informácie o tovare v obmedzených množstvách alebo v množstvách, na ktoré sa vzťahujú výnimky (ak je to potrebné)
 • Počet a špecifický druh balíkov
 • Názov a adresa príjemcu
 • Názov a adresa odosielateľa
 • Bod vzplanutia v stupňoch Celzia (iba IMDG)
 • Informácie o nebezpečnom tovare musia byť vytlačené na jednotnom formulári objednávky prepravy, ako aj na liste CMR.

Informácie a dokumenty potrebné na prepravu nebezpečného tovaru musia byť doručené spoločnosti DHL Freight v čase objednávky.

Spoločnosť DHL Freight zabezpečí, aby všetky dopravné prostriedky mali k dispozícii zákonom požadovanú dokumentáciu a certifikáty vrátane písomných pokynov pre vodičov podľa ADR v požadovaných jazykoch.

Preprava nebezpečného tovaru vždy vyžaduje osobitné opatrenia, a preto je nutné samostatne dohodnúť harmonogram prepravy.

Vylúčenie tovaru pre DHL Freight


Upozorňujeme, že DHL Freight neprepravuje prostredníctvom svojej siete všetky druhy tovaru. Viac podrobností o vylúčených tovaroch nájdete v časti 1 a v časti 7 našich Zmluvných podmienok DHL Freight.

Príplatky za nebezpečný tovar


Preprava nebezpečného tovaru si vyžaduje dodatočné opatrenia, ako je označenie prepravných jednotiek, vyhlásenia pre príslušné orgány a prepravné spoločnosti, vybavovanie dokladov atď. Nebezpečný tovar podlieha miestnym a/alebo národným poplatkom za zaobchádzanie s nebezpečným tovarom (DGR), ktoré sa účtujú osobitne. Na prepravu nebezpečného tovaru sa vždy vzťahujú dodatočné poplatky.

Ak chcete zistiť viac o miestnych nákladoch a nariadeniach týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru, kontaktujte zákaznícky servis DHL Freight.

Užitočné odkazy
rozprávajúci-sa-zamestnanci

Máte osobitný problém týkajúci sa prepravy, s ktorým by ste potrebovali pomôcť?


Naši odborníci sú pripravení pomôcť