Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

Tulldeklarering: Vad du behöver veta

Våra transportexperter ger tips på hur du kan undvika förseningar i tulldeklareringen


När varor transporteras från ett land till ett annat finns det ett steg du inte kan hoppa över för internationella sändningar och det är tulldeklareringen. Tullaktiviteter utförs vanligen av särskilt utsedda experter, men genom att ha förberett dig ordentligt kan du undvika onödiga förseningar och frustration. Våra transportexperter ger tips på några rekommenderade metoder som du kan börja använda dig av redan idag för att få processen att flyta på.

Tulldeklarering och tullbetalning (kallas också för ”tulltaxa”) kan vara krångligt att hantera. Men oavsett om du är avsändare eller mottagare är det sannolikt du som ansvarar för sändningens tullklarering vid import eller export. Beroende på valda Incoterms® kan du även vara ansvarig för att så snart som möjligt förtydliga för din affärspartner i det andra landet vem som ska ta hand om klareringen på destinationsplatsen.

Lär dig mer om Incoterms® 

Först och främst: Identifiera dina varor


För smidig hantering av tullaktiviteterna måste du till att börja med ge en exakt beskrivning av de varor du sänder. Det gör du med hjälp av en internationellt standardiserad varukod enligt det harmoniserade systemet, en HS-kod, som ser till att rätt tull och skatt läggs på av tullverket. Observera att HS-koderna är olika i olika länder och att det därför är viktigt att du klassificerar produkterna rätt både för exportland och importland.

Resurser för HS-koder i Europa, Nordamerika och Latinamerika

Artiklarna i sändningen har identifierats rätt, men kan de lämna landet och införas på destinationen? Särskilt när det gäller import kan vissa varor omfattas av myndighetsbestämmelser och av krav på licenser eller andra tillstånd beroende på deras art. För hälsorelaterade produkter kan det till exempel krävas licenser från en hälsomyndighet. Det är viktigt att du skaffar dig kunskap om de specifika krav som gäller för dina sändningar innan du importerar eller exporterar dem.

Omfattas mina varor av myndighetsregler? Några exempel

 • Produkter med dubbla användningsområden. Det här är varor som kan användas såväl civilt som militärt. Det omfattar tillverkade produkter, maskinkomponenter, programvara och teknik. För den typen av varor kontrollerar nationella myndigheter export, transitering och internationell handel i allmänhet. I vissa fall kan export till vissa länder vara förbjudet till följd av ett embargo.
 • Jordbruksprodukter – i syfte att skydda den inhemska jordbruksekonomin inför länder särskilda åtgärder som begränsar eller förbjuder import, så kallade kvoter.
 • Punktskattepliktiga varor – vissa varor omfattas av högre importtullar baserat på importerad kvantitet och varornas värde. Några sådana varor är alkoholhaltiga drycker, tobak, bränsle och mineralolja

Dina varor kan också behöva genomgå vissa processer oavsett art. Om varorna bara importeras eller exporteras tillfälligt, till exempel under en transport genom ett land på väg mot slutdestinationen, kan du behöva ett transiteringsförfarande eller en ATA-carnet för att förhindra att tullar läggs på.

Export


Med rätt dokument kan exportdeklarationen vara enkel. Avsändaren delar nödvändiga dokument (se listmenyerna nedan) med tullagenten som i sin tur skickar in ett klareringsformulär till tullkontoret. Tullkontoret kan besluta att omedelbart skicka vidare godset och delar sändningens exportgodkännande (till exempel ett MRN-nummer i Europa) och du kan gå vidare.

Förenkla tulldeklareringen: den perfekta handelsfakturan

En rätt utformad faktura förenklar kontrollen av sändningen för tullen, din affärspartner och din tullagent. Det här är vad den ska innehålla:

 • HS-numret för varje artikel, både för import- och exportland
 • ett totalbelopp, exklusive moms
 • den valuta transaktionen gjordes i
 • ett fakturanummer
 • namn på och adress till avsändaren (säljaren) och mottagaren (köparen)
 • ett momsredovisningsnummer – det måste inte anges för både avsändaren och mottagaren, men om båda är angivna kan det snabba upp processen betydligt
 • ett EORI-nummer (registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer), om det gäller export från eller import till Europa, så att tullagenten kan utföra de åtgärder som krävs
 • totalvikt och antalet kollin, vilka ska vara desamma som i alla övriga fraktdokument.

Annan information tullagenten behöver

Dessa dokument måste uppvisas både på avsändningsplatsen och vid destinationen oavsett om varorna tullklareras för export eller import:

 • Namn och nummer till kontaktpersoner hos mottagare och avsändare: tullagenten kommer att behöva kontakta mottagaren eller avsändaren för att ordna med tulldeklareringen.
 • Packsedel: den bör överensstämma med alla andra leveransdokument när det gäller totalvikt och antal kollin.
 • Ursprungsland: ursprungsintyg kan komma att begäras vid exportdeklareringen och är obligatoriskt vid import om du vill dra fördel av lägre eller inga importtullar.
 • Tillstånd beroende på produkten – krävs en licens? I vissa fall måste godset genomgå ytterligare inspektion innan det släpps igenom av tullen. Det kallas ofta för exportkontroll. I så fall måste du förklara godsets typ och ändamål för tullmyndigheten i exportlandet.

 

Inspektionen kan vara fysisk eller begränsas till sändningens dokumentation, genom att tullmyndigheten utför kontroller enligt rutiner på olika nivå för att säkerställa att exporten sker i enlighet med nationella och internationella lagar och regler. Myndigheten kan begära att få inspektera containern, produkterna i den eller att få en demonstration av produkternas användning innan de tillåter export.

Här är vårt tips: rådgör med tullagenten innan du gör exporten genom att tillhandahålla dokumentation och information om produkternas art och möjliga användningsområden. På så sätt kan dina experter se till att du slipper onödiga förseningar och straffavgifter.

Import


Om du anlitat en tullagent påminner importprocessen och kontrollerna om de vid exportdeklarering. Det är viktigt att du delar leveransplanen och alla nödvändiga dokument med tullagenten som sedan skapar en tulldeklaration enligt reglerna. De viktiga dokumenten är desamma som de som angetts ovan. Särskilt viktiga är importlicenser och ursprungsintyg.

Utifrån den dokumentation som tullagenten uppvisar beslutar sig tulltjänstemannen antingen för att släppa vidare varorna eller att inspektera transaktionen. I det sistnämnda fallet samordnar tullagenten de vidare åtgärder som krävs tillsammans med dig.

Betala tull och moms


Såvida de inte omfattas av undantag omfattas alla importerade handelsvaror av tull och skatt baserade på den taxa som gäller per deras HS-kod. Det är i allmänhet den registrerade importören som ska betala tull och skatt för importen.

Vissa varor bedöms också i förhållande till annan skatt. Här ingår punktskatt och antidumpningstull, som tillämpas på varor som säljs till ett betydligt lägre pris i importlandet än på hemmamarknaden.

Checklista för betalningar

 • Har transaktionen ett momsregistreringsnummer i både ursprungsland och destinationsland?
 • Direktbetalning eller uppskjuten betalning? Säkerställ att du kan betala tullar, punktavgifter och moms direkt eller via ett anståndskonto. Tullagenten kan också göra utlägg och avveckla betalning för din räkning mot ett mindre arvode.
 • Har du rätt fullmakter? Om du har anlitat en tullagent måste du och dina handelspartner vidta de åtgärder som krävs för att de ska kunna agera för er räkning.
 • Har du ett EORI-nummer? Om du exporterar från eller importerar till Europa måste du godkännas som en registrerad ekonomisk aktör eller anlita en tullagent som är en godkänd ekonomisk aktör.

De dokument som klareringen ger upphov till måste sparas i en bestämd tid, vilken varierar mellan olika länder. Det kan handla om tio år eller längre. Det är för efterlevnadsgranskningsändamål. DHL Global Forwarding tillhandahåller arkiveringstjänster, så att förfrågningar från tullmyndigheter kan besvaras effektivt och utan dröjsmål och risker för rättsliga åtgärder.

Är tullklareringen av export och import klar och alla tullar betalda? Det är dags för sändningen att komma fram till destinationen. Smidig import och export med DHL Global Forwarding.

Ladda ned infografiken


Vi för ut ditt gods på marknaden

Har du frågor till en sjötransportexpert?


Berätta lite mer om dina behov innan vi börjar.