#PrepravaSDhl

Colné služby sa nepoužívajú

Akcia
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Akcia

Colné služby od DHL

Niektoré zásielky môžu vyžadovať colné odbavenie. DHL poskytuje výber individualizovaných colných služieb na splnenie požiadaviek colného odbavenia. Možnosti colných služieb zahŕňajú:

 • Bio/fyto/veterinárne kontroly − DHL Express môže zariadiť a pripraviť súvisiace dokumenty na uľahčenie preclenia akýchkoľvek bio, zdravotných, fytosanitárnych, veterinárnych, karanténnych, CITES alebo podobných kontrol požadovaných akoukoľvek regulačnou agentúrou na uľahčenie preclenia zásielky
 • Colné skladovanie − Ak je zásielka zaregistrovaná do kaucie a následne zadržaná viac ako tri kalendárne dni po dátume príchodu v colnom zariadení DHL alebo mimo DHL, buď keď čaká na dokumentáciu od príjemcu alebo dovozcu, alebo keď bolo colné konanie pridelené sprostredkovateľovi tretej strany
 • Colný tranzitný doklads − Vstup v dlhopise (CF7512) umožňuje nedokladovému tovaru zahraničného pôvodu cestovať cez USA do konečného miesta určenia na colné vybavenie sprostredkovateľom dovozcu alebo do zóny zahraničného obchodu (FTZ)
 • Osvedčenie o pôvode − Na požiadanie, alebo ak dokumentácia chýba v mieste pôvodu, DHL Express pripojí požadovanú certifikáciu pre určité komodity na overenie krajiny pôvodu tovaru/tovaru
 • Obchodná faktúra − DHL Express môže priložiť dokument, tiež známy ako Pro forma faktúra , v mene zákazníka, keď je nedokumentový tovar zasielaný medzinárodne a dokument je vyžadovaný colnými orgánmi
 • Vývozné vyhlásenie − DHL Express podá v mene zákazníka, keď colné orgány USA požadujú podanie vyhlásenia pre zásielky nad určitú hodnotu alebo smerujúce do konkrétnych miest určenia
 • Skladovanie všeobecného objednávkového skladu − Ak bola zásielka v sklade DHL Express dlhšie ako 20 kalendárnych dní a došlo k pokusu kontaktovať dovozcu kvôli informáciám potrebným na dokončenie preclenia zásielky, všeobecný objednávkový sklad uplatní variabilný poplatok za clo a skladovanie 
 • Oznámenie makléra - Služba DHL Broker Notification alebo Document Transfer sa používa na prenos dokumentov o colnom konaní inému sprostredkovateľovi, ktorý vybavuje colné odbavenie v mene zákazníka.
 • Dovozné/vývozné dane – colné orgány USA uplatňujú dane na hodnotu dovážaného tovaru
 • Dovozné doklady − DHL Express poskytne kópie dovoznej dokumentácie pre záznamy, ktoré boli predtým dodané dovozcovi / konečnému príjemcovi
 • Viacriadkový vstup − Všetky výrobky vyžadujú identifikáciu a musia byť zatriedené do samostatných harmonizovaných čísel taríf. DHL Express spracuje položky s viac ako piatimi riadkami - napríklad jedna zásielka s viacerými produktmi alebo viac faktúr
 • Získanie povolení a licencií − Na požiadanie DHL Express pripraví a predloží akýkoľvek vstup potrebný na colné odbavenie, vrátane, ale nie výlučne, Všeobecného colného poriadku, Služby pre ryby a voľne žijúce zvieratá a Úradu pre potraviny a liečivá
 • Odklad platby − Poplatok za spracovateľskú službu sa uplatňuje na každú dovoznú zásielku bez dokladov, za ktorú DHL Express zálohuje americké clá, poplatky a dane a potom opätovne fakturuje príjemcovi v USA
 • Úprava po preclení − Ak má dovozca spor s colnými orgánmi USA o vstupe, ktorý bol preclený s už zaplatenými clami a daňami a prepusteným nákladom, DHL Express podá príslušnú reklamáciu na colnej správe USA a bude sledovať výsledky pre dovozcu
 • DHL Express pripraví a predloží predbežné oznámenie (PN) pre všetky dovážané potravinové zásielky v súlade s predpismi o bioterorizme Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA)
 • Jednotné colné konanie − Podľa 19 predpisov CFR 128 o expresných zásielkach môže byť neobmedzený tovar založený na hodnote a komodite preclený na konsolidovanom manifeste pre nákladovo a časovo efektívnejšie spracovanie. DHL bude účtovať servisný poplatok, keď dovozca požiada o jediný formálny záznam, ak je zásielka oprávnená na neformálne preclenie z zoznamu lodného nákladu
 • Dočasný dovoz/vývoz − Na žiadosť zákazníka, alebo ak dokument chýba v zásielke v mieste pôvodu, DHL Express pripraví medzinárodný colný dokument, napr. karnet ATA, ktorý zjednoduší colné postupy pre dočasný dovoz/vývoz rôzneho tovaru
 • V rámci dlhopisu/záruky − V prípade, že klient nie je viazaný, namiesto kontinuálneho dlhopisu sa použije dlhopis s jednou transakciou

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich colných službách, stiahnite si DHL Express Service and Rate Guide.