Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Incoterms® objašnjenje

Dozvolite nam da vam pomognemo da maksimalno iskoristite Incoterms® 2020


Incoterms® su razvijeni kao skup normi za međunarodne isporuke, kako bi se garantovala nesmetana plovidba međunarodne trgovine. Često se koriste kao skraćenice, kao što su FOB ili CIF, i ponekad mogu dovesti do nesporazuma među poslovnim partnerima. Pratite uputstva eksperata za špediciju i uverite se da aktuelni Incoterms® uvek idu u vašu korist.

Šta Incoterms® 2020 zapravo pokriva?


U okviru ugovora o prodaji, Incoterms® utvrđuje prava i obaveze strana u pogledu isporuke robe od prodavca do kupca. Oni daju zajednički okvir za razumevanje kako i ko organizuje transport, ko snosi rizike koji su mu inherentni i ko je zadužen za bezbednost pošiljke i usklađenost sa carinom.

Incoterms® uvek sledi istu strukturu – akronim od tri slova i naziv lokacije. Naziv lokacije je važan jer ukazuje na to gde se troškovi transporta predaju sa prodavca na kupca. Međutim, od jednog do drugog Incoterm pravila, taj isti naziv lokacije možda ne ukazuje na to gde se rizici prenose, niti daje informacije o tome gde i ko treba da organizuje osiguranje transporta.

Trenutni Incoterms® 2020 sadrži 11 termina. Četiri od njih su posebno dizajnirani za pomorski transport tereta, pošto se primenjuju isključivo na morski i teritorijalni vodni transport; preostalih sedam se odnosi na teret koji se isporučuje bilo kojom vrstom transporta – uključujući i vodu.

Veliki diferencijator: deljenje troškova prevoza


Incoterms® se uglavnom razlikuju po raspodeli transportnih troškova i organizaciji. Ovo pokriva kamione, pomorski, vazdušni ili železnički transport tereta, ali ne samo: utovar, istovar i pakovanje robe su takođe deo jednačine.

U međunarodnoj trgovini, troškovi transporta prirodno imaju značajan uticaj na konačni račun. Kupovina robe pod uslovima EXW – Ex Works (Franko fabrika) ili DPU - Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji) će generisati veoma različite troškove za vas kao kupca. Isto važi i ako ste strana koja prodaje.

Istovremeno, odlučivanje koja od strana je najbolje opremljena za organizovanje brzog, bezbednog i ekonomičnog prevoza takođe može pomoći da budete mirni. Kada ste u nedoumici, dopustite da stručnost špeditera poveže vašu robu tamo gde je najpotrebnija.

Zatražite ponudu

Informacije o kapitalu: rizici, osiguranje i troškovi osiguranja


Iako je važno znati ko je odgovoran za organizovanje i plaćanje prevoza, važno je znati ko i kada snosi rizike pošiljke.

U nekim trenutnim Incoterms® pravilima, kao što su CIP – Carriage and Insurance Paid To (Prevoz i osiguranje plaćeni do), kupac je siguran da će prodavac biti odgovoran za osiguranje tereta. Druga Incoterms® pravila ne obaveštavaju o polisama osiguranja i stoga ih ostavljaju za diskusiju između strana.

Pored toga, dok se rizik i troškovi transporta mogu preneti na istoj lokaciji (na primer, u slučaju EXW ili DPU pošiljki), neka trenutna Incoterms® pravila ne poštuju ovo pravilo. Incoterm CPT – Carriage Paid To (Prevoz plaćen do) već prenosi rizike sa prodavca na kupca kada se teret preda prevozniku, u zemlji porekla, dok troškove transporta snosi prodavac do imenovanog odredišnog mesta.

Carinske obaveze i odgovornosti za poštovanje propisa


Na kraju, ali ne i najmanje važno, trenutni Incoterms® diktiraju ko je odgovoran za podnošenje carinske deklaracije i carinjenje svih dažbina, kako pri izvozu tako i pri uvozu. Prema ovim uslovima, teret takođe mora biti u skladu sa svim merama bezbednosne kontrole i proći sve inspekcije.

U većini Incoterms® pravila, prodavac je odgovoran za izvozne carine, dok je kupac odgovoran za carinjenje uvoza. Samo pod uslovima opcije EXW, kupac preuzima i uvozne i izvozne dažbine pod svojom odgovornošću, dok prodavac snosi ove odgovornosti prema uslovima DDP-a – Delivered Duty Paid (Isporučeno i ocarinjeno).

Steknite logističke uvide putem e-pošte

Pretplatite se na naša mesečna tržišna ažuriranja i budite pozvani na ekskluzivne vebinare na kojima naši stručnjaci za špediciju odgovaraju na sva Vaša pitanja o globalnoj trgovini.

Klasifikacija za Incoterms® 2020


Postoje razlike između svakog pojedinačnog termina, što znači da se Incoterms® lako može grupisati u četiri kategorije, na osnovu prvog slova njihovog akronima – nije tako teško zapamtiti.

Da biste postali stručnjak za Incoterms, možete da pročitate kompletan opis svakog pravila u našem Incoterms® objašnjenju u centru za pomoć

E grupa – EXW

Incoterms® značenje: EXW pošiljke stavljaju gotovo sve obaveze pod odgovornost kupca. One se prenose primaocu u početno vreme i mesto otpreme.

Prodavac obezbeđuje prenos robe do kupca na odabranoj lokaciji.

Kupac organizuje kompletnu isporuku sa mesta utovara, uključujući i glavni transport, i snosi sve rizike od momenta preuzimanja robe od prodavca. Ovo uključuje izvozno carinjenje.

F grupa – FCA, FAS i FOB

Incoterms® značenje: kod opcija FCA – Free Carrier (Franko prevoznik), FAS – Free Alongside Ship (Franko uz bok broda) i FOB – Free on Board (Franko brod), glavni prevoz ne plaća prodavac, a roba se prenosi na mesto koje su ugovorile strane u zemlji prodavca.

Prodavac carini pošiljku za izvoz. On isporučuje teret na imenovano mesto isporuke.

Kupac je odgovoran za zaključenje glavnog ugovora o prevozu, za izbor prevoznika ili špeditera i prati troškove transporta. On je odgovoran za uvozne carine.

C grupa – CPT, CIP, CFR i CIF

Incoterms® značenje: kod opcija CPT, CIP, CFR – Cost & Freight (Cena sa transportom) i CIF – Cost, Insurance and Freight (Cena sa osiguranjem i transportom), glavni prevoz plaća prodavac, ali se rizici prenose kada se roba preda prvom prevozniku. Dva od ovih uslova obavezuju prodavca da osigura robu u korist kupca.

Prodavac je odgovoran za zaključenje glavnog ugovora o prevozu, za izbor prevoznika ili špeditera i prati troškove transporta. On organizuje isporuku robe do mesta utovara za glavni prevoz, gde će rizici takođe biti prebačeni na kupca. On je odgovoran za izvozno carinjenje.

Kupac snosi rizik oštećenja ili gubitka tereta tokom glavnog prevoza. On se takođe oslanja na prodavca da pruži tačne informacije glavnom prevozniku. On je odgovoran za izvozno carinjenje.

D grupa – DPU, DAP, DDP

Incoterms® značenje: takozvana grupa "pune isporuke" uključuje opcije DPU - Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji), DAP – Delivered at Place (Isporučeno na destinaciju) i DDP. Većinu troškova i obaveza snosi prodavac i prebacuje ih na kupca kada primi svoju robu u zemlji odredišta.

Prodavac je odgovoran za zaključenje glavnog ugovora o prevozu, za izbor prevoznika ili špeditera i prati troškove transporta. On organizuje isporuku robe do mesta utovara za glavni prevoz, gde će rizici takođe biti prebačeni na kupca. On je odgovoran za izvozno carinjenje, a takođe i za uvoz u slučaju DDP-a.

Kupac je odgovoran za istovar svog tereta na mestu prenosa robe (osim kod DPU).

Najpopularnija Incoterms® pravila u 2020.


Incoterms® pravila regulišu raspodelu troškova isporuke i određuju kada se rizici od slučajnog gubitka ili oštećenja robe prenose sa kupca na prodavca. Oni navode kada se smatra da je dobavljač ispunio svoje obaveze isporuke.

U pomorskom transportu tereta, mi u kompaniji DHL Global Forwarding smo otkrili da su sledeća Incoterms® pravila za transport tereta do sada najčešće korišćena u 2020. godini:

  1. FOB – Free on Board (Franko brod)
  2. EXW – Ex Works (Franko fabrika)
  3. FCA – Free Carrier (Franko prevoznik)
  4. CFR – Cost & Freight (Cena sa transportom)
  5. CIF – Cost Insurance & Freight (Cena sa osiguranjem i transportom)

Istražite tačnu definiciju svakog pojma u našem Incoterms objašnjenju u centru za pomoć.

Ali kako tačno izabrati pravi Incoterm®? Iako proces donošenja odluka može biti složen i često vezan za tradicionalnu praksu poslovnog sektora ili određenog partnera, pokušali smo da kategorizujemo i pojednostavimo kako se vaša željena alokacija troškova i odgovornosti može prevesti u konkretan Incoterm®.

Pitanja koja treba da postavite sebi i svom poslovnom partneru


Jednostavni početak: ispravan način transporta

FAS – Free Alongside Ship (Franko uz bok broda), FOB, CFR i CIF su dizajnirani za pomorski ili vodeni transport. Ukoliko su ovi uslovi ugovoreni, prodavac je dužan da prilikom isporuke predoči tovarni list ili drugi pomorski transportni dokument.

Po svoj logici, ne bi trebalo da se koriste ako vaša pošiljka neće biti transportovana na barži ili brodu tokom međunarodnog dela. Ostala Incoterms® pravila za transport tereta mogu se koristiti za pomorski, avio i železnički transport.

Incoterms pravila specifična za okeane i plovne puteve generalno podrazumevaju da je pomorski prevoznik treća strana. Međutim, u slučaju iznajmljivanja plovila, strana (kupac ili prodavac) koja iznajmljuje plovilo smatraće se prevoznikom. Glavna tačka diskusije koju treba razjasniti između strana je odgovornost za utovar i istovar tereta na brod.

Strateško razmišljanje: najbolja osoba za posao

Glavni i unutrašnji transport ne uključuje samo vreme koje vaš kontejner ili palete provedu na brodu ili kamionu: oni takođe uključuju praćenje procesa utovara ili istovara i opšteg integriteta tereta tokom njegovog putovanja.

Razmotrimo konkretan primer isporuke kvarljivih stvari. Ako prodavac poseduje neku od neophodne opreme i/ili ima pristup stručnosti za transport takve robe na velike udaljenosti (mislite na posebno obučeno osoblje, kontejnere za hladnjače...), a kupac nema, razumno je dati prodavcu odgovornost za upravljanje transportom prema uslovima opcije DAP – Delivered At Place (Isporučeno na destinaciju).

Uopšteno govoreći, izbor između uslova F-, C- ili D-grupe takođe se može odlučiti na osnovu sposobnosti prodavca ili kupca da zaključi najpovoljniji ugovor o prevozu. U nekim zemljama, prodavac ili kupac može biti zakonski obavezan da koristi nacionalnu liniju za otpremu.

Na kraju, ko je najsposobniji da prati i kontroliše troškove mirovanja, zadržavanja i skladištenja? Dozvolite vašem špediteru da vam stavi kontrolu nad vašim lancem nabavke. 

Istražite naše objašnjenje mirovanja

Mnogo više od formalnosti: osiguranje i carine

Osigurajte svoju robu. Kao kupac, ako želite da jasno pokažete u svom ugovoru da je vaš dobavljač odgovoran za osiguranje vaše robe, podržite svoju transakciju sa relevantnim Incoterms® pravilima za prevoz tereta: izaberite CIF ili CIP – Carriage and Insurance Paid To (Prevoz i osiguranje plaćeni do). Navedite direktno u ugovoru koje rizike osiguranje treba da pokrije.

U međunarodnoj trgovini izvozne carine obično snosi prodavac, a uvozne kupac. Carinjenje robe za uvoz ili izvoz takođe uključuje dozvole i licence neophodne za usklađenost vaše pošiljke.

Kao posledica toga, možda ćete želeti u određenim slučajevima da prepustite kupcu da preuzme odgovornost za ovaj proces i pri uvozu i pri izvozu, što je omogućeno EXW uslovima.

Ako je prodavac taj koji treba da se pobrine za ove formalnosti na oba kraja putovanja, izaberite Incoterm® za DDP – Delivered Duty Paid (Isporučeno i ocarinjeno).

Izabrali ste savršeni Incoterm za svoju pošiljku? Obavezno navedite da koristite izdanje za 2020.

Tri saveta za korišćenje Incoterms® 2020 u svoju korist


1. Donesite dokumentovane odluke da izaberete svoje Incoterms®

Znanje je vaš najbolji saveznik – uverite se da poznajete svoje Incoterms® da biste izabrali najprilagođeniji. 

Pogledajte Incoterms® u centru za pomoć

Osim teorijskog znanja, postavite sebi nekoliko pitanja pre nego što odlučite. Koja od strana će najverovatnije doneti ispravne odluke? Koji je najbolji način za transport vašeg konkretnog tereta? Da li je potrebno osiguranje (ustanovili smo da obično jeste)?

2. Budite precizni u vezi sa svojim izabranim Incoterms®

Tačna lokacija
Da biste bili sigurni da je primenjen ispravan Incoterm, on mora biti jasno naznačen u vašem ugovoru o prodaji, koristeći sledeću strukturu:

[Selected Incoterms®], [Named location], [in accordance with Incoterms® 2020]npr. CIF, Long Beach, Incoterms® 2020

Incoterm važi samo kada ugovorne strane odrede lokaciju grada ili luku. Naznačite ova mesta što je tačnije moguće.

Tačna verzija
Još uvek je moguće koristiti
Incoterms® 2010, Incoterms® 2000, pa čak i ranije verzije Incoterms® pravila. Stoga, prilikom preciziranja uslova isporuke, potrebno je naznačiti koju verziju Incoterms® pravila treba koristiti.

3. Zapamtite šta Incoterms® NE pokriva

Incoterms® samo ukazuje na to kako se transportni troškovi i rizici raspodeljuju između prodavca i kupca, kao što je prethodno objašnjeno.

Incoterms® pravila ne navode cenu koja se plaća za robu, niti način njenog plaćanja.

Oni takođe ne regulišu prenos vlasništva nad robom ili raspolaganje u slučaju kršenja ugovora. Ova pitanja se obično izričito definišu u kupoprodajnom ugovoru ili u zakonima koji se na njega primenjuju. Štaviše, strane su striktno vezane lokalnim zakonima – oni mogu imati prednost nad bilo kojim aspektom ugovora o prodaji, uključujući izabrana Incoterms® pravila.

Tri greške koje treba izbegavati pri izboru Incoterm® pravila


1. Nedosledni uslovi isporuke u vašoj dokumentaciji

Faktura vaše pošiljke će se koristiti kao osnova za određivanje njene carinske vrednosti.

Kao posledica toga, ako vaš ugovor pokazuje da je transport dogovoren sa EXW uslovima, faktura u kojoj se pominje CIP isporuka će pokrenuti pitanja i potencijalno odložiti carinjenje vašeg tereta. Ovo je važno ako vaš ugovor ne navodi da se na fakturi mogu utvrditi drugi uslovi za isporuku ili određivanje cene robe.

2. Zablude između strana o pravima i obavezama izabranog Incoterm® pravila

Incoterms pravila su stvorena da obezbede zajednički referentni okvir za međunarodne isporuke, i na taj način olakšaju globalnu trgovinu. Sa novim izdanjem koje je sada u primeni, udvostručavanje vaših komunikacijskih napora o konkretnim implikacijama izabranih Incoterms® pravila uvek će se isplatiti! EXW i FCA su odličan primer.

U skladu sa FCA uslovima, prodavac prenosi robu prevozniku ili drugoj osobi koju imenuje kupac, direktno u prostorijama prodavca na drugom određenom mestu. U Incoterms® pravilima iz 2020. godine, utvrđeno je da kupac mora obavestiti prodavca o vremenskom periodu ili tačnom datumu kada će prevoznik (ili druga naznačena strana) preuzeti robu.

Za razliku od naizgled sličnih EXW uslova, FCA, međutim, ne utvrđuje obavezu prodavca da obavesti kupca o spremnosti robe za isporuku – žalbe kupca po tom pitanju bile bi neosnovane. Poštujte pravila, obavestite svog kupca!

3. Biranje pogrešnog načina transporta pod CIF ili CIP uslovima

Prema uslovima CIP-a, prodavac mora da zaključi ugovor o prevozu i snosi troškove vezane za isporuku pošiljke na odredište – bez obzira na izabrani način transporta.

Osnova CIF-a podrazumeva obavezu prodavca da zaključi ugovor i plati sve troškove i vozarine neophodne za isporuku robe u navedenu morsku ili rečnu luku odredišta.. Ako je prodaja zaključena po CIF uslovima, isporuka robe drumom može se priznati kao neuredno ispunjenje obaveze isporuke.

Preuzmite Infografiku


Možda će vas zanimati


Želite da pročitate više priča o špediciji?


Steknite najnovije informacije o vazdušnoj, pomorskoj i železničkoj špediciji u svom e-sandučetu svakog meseca, zajedno sa redovnim pozivima na naše vebinare.