#คําแนะนําสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สํารวจกลยุทธ์ CHINA +1 และผลกระทบ

5 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ในสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน กลยุทธ์ China Plus One หรือที่เรียกว่า Plus One หรือ CHINA +1 ได้กลายเป็นแนวทางสําคัญสําหรับธุรกิจทั่วโลก รวมถึงภาคการผลิตที่เฟื่องฟูของประเทศไทย กลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่การกระจายการลงทุนนอกพรมแดนของจีน และได้รับความนิยมอย่างมากท่ามกลางความท้าทายจากโควิด-19 และความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น บล็อกนี้พยายามที่จะเปิดเผยการริเริ่มของกลยุทธ์ China Plus One และความสําคัญเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก โดยเผยให้เห็นว่าแนวทางนี้ช่วยให้ธุรกิจไทยมีกรอบการทํางานที่แข็งแกร่งสําหรับการบริหารความเสี่ยงผ่านการกระจายความเสี่ยง และการรักษาช่องทางการค้าใหม่ๆ ไดอย่างไร ด้วยการแยกแยะผลกระทบ และระบุภาคส่วนที่มีความได้เปรียบ เราได้กําหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก CHINA +1 เพื่อกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจไทย และนวัตกรรมในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทําความเข้าใจผลกระทบของกลยุทธ์ CHINA +1 

หัวใจสําคัญของกลยุทธ์ CHINA +1 เกี่ยวข้องกับการขยายการผลิต และการจัดหานอกเหนือจากประเทศจีน เพื่อรวมประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง และลดการพึ่งพาตลาดเดียว แนวทางนี้เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างมีนัยสําคัญโดยการแนะนําชั้นที่สําคัญของการจัดการความเสี่ยง และการกระจายความเสี่ยง สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตของไทย การใช้ CHINA +1 ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้พึ่งพาซัพพลายเออร์จีนน้อยลง และเป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตลาดทางเลือก

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างลึกซึ้งในระดับโลก โดยกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆ คิดใหม่ และกระจายโมเดลธุรกิจของตน กระตุ้นให้พวกเขาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ส่งออกของจีนเท่านั้น แต่ยังสำรวจโอกาสในตลาดที่กำลังเติบโตอื่นๆ อีกด้วย การเคลื่อนไหวเพื่อกระจายความเสี่ยงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นขั้นตอนเชิงรุกในการคว้าช่องทางการเติบโตใหม่ในการค้าระหว่างประเทศ

ใครได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ CHINA +1

กลยุทธ์ CHINA +1 เผยให้เห็นข้อได้เปรียบที่สําคัญสําหรับภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย โดยกระตือรือร้นที่จะกระจายห่วงโซ่อุปทานของตนจากการพึ่งพาจีนเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สิ่งทอ และสินค้าอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก การรวมตัวของตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดียและเวียดนาม ทําให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีแรงงานที่คุ้มค่าและความสามารถในการผลิตเฉพาะทาง ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิตของไทย และลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ "Made in China"

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่ผลิตส่วนประกอบไฮเทค อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน และบริการดิจิทัล ยังพบคุณค่าที่โดดเด่นในกลยุทธ์ CHINA +1 พวกเขาได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ส่งออกที่หลากหลายของจีน และเข้าถึงระบบนิเวศนวัตกรรมของตลาดทางเลือก การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ไม่เพียงลดความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการผลิตของจีน แต่ยังควบคุมศักยภาพการเติบโตที่อื่นๆ ทําให้มีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตการผลิตของจีน และข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาด เช่น อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีความสำคัญสําหรับบริษัทไทยที่มุ่งเป้าไปที่ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และหลากหลาย

CHINA +1 โอกาสกลยุทธ์สําหรับธุรกิจไทย

การนําทางแนวยุทธศาสตร์ CHINA +1 นําเสนอโอกาสพิเศษให้กับธุรกิจไทยควบคู่ไปกับความท้าทาย แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทไทยสามารถขยายการเข้าถึงตลาด เพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการรวมศูนย์กลางการผลิตเพิ่มเติมเข้ากับการดําเนินงานของตน กุญแจสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จคือ ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบด้านต้นทุน และความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ของการสานพันธมิตรในซัพพลายเชนรายใหม่เข้ากับโครงสร้างธุรกิจ

การเริ่มต้นการเดินทางของ Plus One ต้องใช้กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุม ทําให้ผู้ผลิตและองค์กรไทยสามารถประเมินสถานที่ที่มีศักยภาพ +1 ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้อควรพิจารณาที่สําคัญ ได้แก่ :

  • ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน: การประเมินศักยภาพทางการเงินของการขยายการดําเนินงานไปยังสถานที่ +1 ที่เลือก
  • การเข้าถึงการขนส่ง ระหว่างประเทศ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านลอจิสติกส์รองรับการจัดส่งไปและกลับจากสถานที่ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
  • ความแข็งแกร่งของระบบนิเวศการผลิต: การระบุตลาดที่มีระบบนิเวศการผลิตที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยเสริมความสามารถทางอุตสาหกรรมและความต้องการของห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย

การประเมินเชิงกลยุทธ์นี้ครอบคลุมไปถึงการทําวิจัยตลาดโดยละเอียดเพื่อระบุภูมิภาคที่สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตและสถาปัตยกรรมห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกฎระเบียบ คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสภาวะตลาดแรงงานของประเทศที่มีศักยภาพ +1 เช่น เวียดนามและอินเดียต้องการการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดการกับข้อควรพิจารณาเหล่านี้ ธุรกิจไทยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเชี่ยวชาญผ่านโอกาส และความท้าทายที่เกิดจากยุทธศาสตร์จีน +1 การใช้กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงนี้จะช่วยลดความเสี่ยง และวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ให้กับวิสาหกิจไทยเพื่อการเติบโตระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน

DHL Express สามารถสนับสนุนธุรกิจไทยได้อย่างไร

DHL Express พร้อมช่วยเหลือธุรกิจไทยในการปรับตัวสู่กลยุทธ์ CHINA +1 โดยนําเสนอโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่ปรับแต่งให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละธุรกิจ ความเชี่ยวชาญของเราในการขนส่งระหว่างประเทศช่วยให้เราสามารถอํานวยความสะดวกในการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพจากประเทศจีนและสถานที่ตั้ง +1  เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่นสําหรับบริษัทที่ต้องการกระจายห่วงโซ่อุปทาน ของตน

ด้วยการนําเสนอโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ เราจึงมั่นใจได้ว่าการปรับตัวในตลาดใหม่จะราบรื่น จัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมหลายประเทศและปรับให้เข้ากับความต้องการด้านโลจิสติกส์ในการกระจายฐานการผลิตของคุณ

DHL Express เข้าใจดีว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดใหม่ครอบคลุมมากกว่าแค่การขนส่งสินค้า DHL Express จึงนําเสนอเครื่องมือ และทรัพยากรที่จําเป็นระดับแนวหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อไขความกระจ่างเกี่ยวกับความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ และความท้าทายด้านกฎระเบียบ:

  • บริการ On Demand Delivery: โซลูชันการจัดส่งที่ยืดหยุ่นของเราช่วยให้ผู้รับสามารถปรับเวลา และสถานที่จัดส่งได้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นสินทรัพย์สําคัญสําหรับธุรกิจที่พยายามเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในพื้นที่ใหม่ๆ
  • แพลตฟอร์ม MyDHL+: ในฐานะเครื่องมือการจัดส่งที่ครอบคลุม MyDHL+ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการการจัดส่ง ตั้งแต่การสร้างและติดตามการจัดส่ง ไปจนถึงกําหนดเวลาการรับสินค้า MyDHL+ ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการนําเข้า ทําให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงการค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับธุรกิจที่เตรียมพร้อมที่จะคว้าโอกาสระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความซับซ้อนของโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่ปรับแต่งได้ของ DHL Express และเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบ บริษัทไทยจึงมีความพร้อมในการรับมือกับความซับซ้อนของกลยุทธ์ CHINA +1 ทรัพยากรเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการเอาชนะความท้าทายด้านโลจิสติกส์ และอํานวยความสะดวกในการบูรณาการตลาดอย่างราบรื่น ส่งผลให้ธุรกิจไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

พันธมิตรเพื่อการเติบโต: DHL Express และ CHINA +1

การนำกลยุทธ์ China Plus One ถือเป็นจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจไทยที่มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปทั่วโลก การเป็นพันธมิตรกับ DHL Express ช่วยปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ และความเชี่ยวชาญด้านศุลกากรเชิงลึก ทําให้เราเป็นพันธมิตรในอุดมคติสําหรับบริษัทต่างๆ ที่เข้าสู่ตลาดใหม่ เราสนับสนุนให้วิสาหกิจไทยปรับตัวในเชิงรุก และวางกลยุทธ์ CHINA +1 อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ

เปิดบัญชีธุรกิจกับ DHL Express วันนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ CNINA +1