Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Incoterms®


Incoterms® pravila transporta se često koriste u celom svetu u međunarodnim i domaćim ugovorima i definišu odgovornosti između kupca i prodavca u vezi sa troškovima i rizicima, kao i u vezi sa teretom i propisima.

2020. u odnosu na 2010.


Ključne promene

  • DAT – Delivered At Terminal (Isporučeno na terminalu) preimenovan je u DPU - Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji)
  • FCA – Free Carrier (Franko prevoznik) sada omogućava da se otpremnice izdaju nakon utovara

Druge promene

  • CIF – Cost Insurance and Freight (Cena sa osiguranjem i vozarinom) i CIP – Carriage and Insurance Paid To (Prevoz i osiguranje plaćeni do) imaju nove aranžmane osiguranja, ali nivo osiguranja je i dalje stvar dogovora između kupca i prodavca.
  • Preciznije je navedena raspodela troškova između kupca i prodavca – u jednom članku su navedeni svi troškovi za koje je odgovoran kupac odnosno prodavac.
  • FCA – Free Carrier (Franko prevoznik), DAP – Delivered At Place (Isporučeno na destinaciju), DPU - Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji) i DDP – Delivered Duty Paid (Isporučeno i ocarinjeno) sada uzimaju u obzir kupca i prodavca koji organizuju sopstveni prevoz, umesto da koriste treću stranu.
  • Bezbednosne obaveze sada su više istaknute.
  •  Objašnjenja za korisnike (Explanatory Notes for Users) za svaki Incoterm® zamenila su uputstva za 2010. godinu (2010 edition’s Guidance Notes) i dizajnirana su tako da korisnicima budu lakša.
  • CIP sada kao obavezno pokriće osigurava ICC A ili ekvivalent tome. U okviru Incoterms® 2010 bio je to ICC C. Potrebno pokriće osiguranja prema CIF-u ostaje.

Pravila za bilo koji način transporta za 2020.


EXW – Ex-Works (Franko fabrika)

Ex WORKS (EXW) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada mu je stavi na raspolaganje u objektu prodavca ili na drugo naznačeno mesto (radionice, fabrika, skladište itd.). Da bi došlo do isporuke, prodavac ne mora da utovari robu na dostavno vozilo, niti da uradi izvozno carinjenje, ukoliko je primenljivo.

FCA – Free Carrier (Franko prevoznik)

FREE CARRIER (FCA) znači da prodavac isporučuje robu kupcu na jedan od dva navedena načina:

  • Prvi, kada je navedeno mesto prostorija prodavca, roba se smatra dostavljenom kada se utovari u prevozno sredstvo koje organizuje kupac.
  • Drugi, kada je navedeno mesto negde drugde, roba se smatra dostavljenom kada, ukrcana na prevozno sredstvo prodavca, dođe do navedenog drugog mesta, bude spremna za istovar sa prevoznog sredstva prodavca i stavi na raspolaganje prevozniku ili drugoj osobi koju je nominovao kupac. 

Bez obzira koji je način izabran kao mesto isporuke, na tom mestu rizik prelazi sa prodavca na kupca i u tom trenutku troškovi se generišu na račun kupca.

CPT – Carriage Paid To (Prevoz plaćen do)

CARRIAGE PAID TO (CPT) znači da prodavac isporučuje robu (i prenosi rizik) kupcu predajući je prevozniku kojeg je ugovorio prodavac ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Prevoz i osiguranje plaćeni do)

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca predajući je prevozniku koji je ugovoren od strane prodavca ili nabavlja robu koja je tako već isporučena.  Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

DAP – Delivered At Place (Isporučeno na destinaciju)

DELIVERED AT PLACE (DAP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do definisanog odredišta ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta. U ovom Incoterms pravilu, prema tome, isporuka i dolazak na odredište su isto.

DPU – Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji)

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba istovarena i stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji se odnose na isporuku i istovar robe na mesto odredišta. U ovom Incoterms pravilu, prema tome, isporuka i dolazak na odredište su isto. DPU je jedino Incoterms pravilo koje zahteva od prodavca da istovari robu na odredištu. Prodavac bi stoga trebalo da organizuje istovar na naznačenom mestu. Ako stranke nameravaju da prodavac ne snosi rizik i troškove istovara, treba izbegavati DPU pravilo i umesto njega koristiti DAP.

DDP – Delivered Duty Paid (Isporučeno i ocarinjeno)

DELIVERED DUTY PAID (DDP) znači da prodavac završava isporuku kada se roba stavi na raspolaganje kupcu, uvozno ocarinjena, po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do definisanog odredišta ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta. U ovom Incoterms pravilu, prema tome, isporuka i dolazak na odredište su isto.

Pravila za pomorski i rečni transport za 2020.


FAS – Free Alongside Ship (Franko uz bok broda)

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi uz bok plovila (npr. na kej ili baržu) naznačenog od strane kupca u naznačenoj luci isporuke pošiljke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba nađe uz bok broda i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

FOB – Free on Board (Franko brod)

FREE ON BOARD (FOB) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu koje je odredio kupac u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba ukrca na plovilo i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

CFR – Cost and Freight (Cena sa vozarinom)

COST AND FREIGHT (CFR) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. U CFR-u, prodavac ne duguje kupcu da osigura transport. Kupcu bi se, dakle, savetovalo da obezbedi pokriće za sebe.

CIF – Cost Insurance and Freight (Cena sa osiguranjem i vozarinom)

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.

Preuzmite brošure o pravilima


ICC obuka


Pročitajte više o Incoterms® pravilima sa zvanične internet stranice International Chamber of Commerce (ICC - Međunarodne privredne komore), gde možete i naručiti publikaciju „Incoterms® 2020“.

Prijavite se za onlajn trening o Incoterms® 2020 pravilima na icc.academy.

Možda će vas zanimati