#จัดส่งกับDhl

Withholding Tax 4.0 คืออะไร?

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

DHL Express ริเริ่มและพัฒนา Withholding Tax 4.0 (WHT 4.0) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดขนส่งด่วนระหว่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้กระดาษ (paperless) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยจะเป็นตัวแทนดำเนินการแทนลูกค้า ตั้งแต่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด และนำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกต่อไป

·         ลูกค้าของ DHL Express เพียงชำระค่าบริการพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มตามจำนวนที่ปรากฎบนเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัทฯ เท่านั้น

·         DHL Express จะทำการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าของบริษัทฯ  ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน : โทร. 02-345 5099 

อีเมล : invoicequery@dhl.com