#จัดส่งกับDhl

แจ้งอัปเดตการส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice)

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ตามที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการทำธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพกรให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ใบกำกับภาษี (e-Tax Invoice) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ลงลายมือชื่อดิจิทัล ตามมาตรฐานสากลและตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 15 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ทางบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ทำการส่งใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ให้กับลูกค้า โดยมีรูปแบบการส่งมอบให้กับท่านผู้ประกอบการ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. รูปแบบ PDF File พร้อมลงลายชื่อดิจิทัล (digital signature) จัดส่งทางอีเมล

2. รูปแบบ PDF File พร้อมลงลายชื่อดิจิทัล (digital signature) จัดเตรียมให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้วยระบบบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.mybill.dhl.com

ข้อดีจากการเปลี่ยนการส่งใบกำกับภาษีจากในรูปแบบของกระดาษมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1.  ลดภาระในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมากในรูปแบบกระดาษ เพราะสามารถจัดเก็บได้สะดวกบนเซิร์ฟเวอร์และเรียกดูได้เมื่อต้องการ

2. สะดวก รวดเร็ว เพราะได้รับเอกสารผ่านทางอีเมล

3. แก้ไขใบกำกับภาษีได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียกคืนใบกำกับภาษีตัวเดิม

4. ลดค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร ลดคาร์บอนที่เกิดจากระบบขนส่งในการส่งเอกสาร

5. ลูกค้ามี Invoice data ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่างๆ

หากมีคำถามเกี่ยวกับ e-Tax Invoice สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-345-5099 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. หรืออีเมล Invoicequery@dhl.com