Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Pojmovnik za slanje tereta


Osnovne informacije o slanju tereta


Otpremnica (BOL)

Otpremnica (BOL) je pravni dokument koji prevoznik izdaje pošiljaocu da potvrdi prijem svog tereta i predstavlja dokaz ugovora o prevozu između dve strane. Takođe deluje kao pravo vlasništva i materijalizuje prenos vlasništva nad robom na kupca po njenom prijemu.

Pored toga, otpremnica pruža prevozniku i vozačima sve potrebne informacije za obradu pošiljke, a može se koristiti u svrhe osiguranja i carinjenja. Kao NVOCC, DHL Global Forwarding može izdati sopstvene otpremnice, koje se nazivaju kućne otpremnice.

 

Konsolidacija kupaca

Konsolidacija kupaca se sastoji u grupisanju porudžbina od više dobavljača u jednoj ili više zemalja u namenske kontejnere za transport punim kontejnerima (FCL) koji se isporučuju direktno na odredište, umesto da se upravlja pojedinačnim pošiljkama zbirnim kontejnerskim transportom (LCL). Dizajnirana je da smanji troškove isporuke povećanjem faktora opterećenja kontejnera. Istražite našu uslugu

CMR

CMR je akronim za francuski naziv Konvencije o ugovoru o međunarodnom drumskom transportu robe. Zajedno sa drugim zakonskim odredbama koje se odnose na drumski transport tereta, omogućio je definisanje standardnog drumskog teretnog lista, koji se naziva CMR tovarni list i koji se koristi u većini evropskih zemalja.

Primalac

Primalac je kupac vaše pošiljke. Često je to ista osoba ta koja će primiti robu, ali ne nužno.

Unakrsna trgovina

Prevoz tereta se definiše kao unakrsna trgovina kada se roba premešta od tačke porekla do odredišta bez ulaska u zemlju u kojoj je pošiljalac registrovan.

FCL Full Container Load (Transport punim kontejnerima)

Premeštanje vaše robe pomorskim transportom punim kontejnerima (FCL) znači da će kontejner – bez obzira na njegovu vrstu ili veličinu – prevoziti isključivo vaš teret. To je pouzdan, fleksibilan i ekonomičan način za transport vaše robe od vrata do vrata. Sa više vrsta opreme i dostupnih dodatnih usluga, FCL pošiljke mogu biti prilagođene tačnim potrebama vašeg tereta. Saznajte više o našim FCL uslugama

House Airway Bill (HAWB)

House Airway Bill (HAWB) je transportni dokument za vazdušne pošiljke, koji izdaje i potpisuje špediter po prijemu pošiljke. Navodi odredbe i uslove prevoza robe.

Incoterms®

Incoterms® utvrđuje prava i obaveze strana u pogledu isporuke robe od prodavca do kupca. Oni daju zajednički okvir za razumevanje kako i ko organizuje transport, ko snosi rizike koji su mu inherentni i ko je zadužen za bezbednost pošiljke i usklađenost sa carinom. Njihovo imenovanje uvek sledi istu strukturu – akronim od tri slova i naziv lokacije. Saznajte više o Incoterms®

LCL

Premeštanje vaše robe zbirnim kontejnerskim transportom (LCL) znači da će vaš teret biti konsolidovan dodatnim porudžbinama različitih pošiljalaca i/ili primalaca u jedan kontejner. Ako vaša pošiljka ne zahteva ceo kontejner ili vreme tranzita avio prevoza tereta, to smanjuje i vaše logističke troškove i emisije ugljenika.

DHL je ​​posvećen da predvodi tranziciju na čist i održiv pomorski transport: od 1. januara 2021. neutrališemo emisije ugljenika svih pomorskih zbirnih kontejnerskih transporta (LCL) pomoću održivih morskih biogoriva. Saznajte više o našim LCL uslugama

Naplata treće strane

Naplata treće strane nastaje kada troškove slanja plaća osoba koja nije ni pošiljalac, ni primalac komercijalne pošiljke.

Steknite logističke uvide putem e-pošte

Pretplatite se na naša mesečna tržišna ažuriranja i budite pozvani na ekskluzivne vebinare na kojima naši stručnjaci za špediciju odgovaraju na sva Vaša pitanja o globalnoj trgovini.

Carina - Pojmovnik o isporuci


Carinjenje

Carinjenje je proces dobijanja službene dozvole za unošenje robe u (uvoz) ili iznošenje (izvoz) robe iz zemlje. Generalno, transportni dokument, kao što je otpremnica, faktura i lista za pakovanje. Carinski organi mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju, npr. Sertifikat o poreklu ili dokaz o preferenciji. Saznajte više o našim uslugama carinjenja

Carinske dažbine

Carinske ili uvozne dažbine su porezi koji se plaćaju na robu unesenu u zemlju. Osim ako nije izuzeta, sva uvezena komercijalna roba podleže carinama i porezima na osnovu njihove tarifne klasifikacije prema Harmonizovanom sistemu opisa i kodiranja robe (HS). Neka roba se takođe procenjuje u odnosu na druge poreze – uključujući akcize ili antidampinške dažbine.

Harmonizovani sistemi opisa i kodiranja robe (HS)

Harmonizovani sistem je međunarodno priznat sistem za klasifikaciju proizvoda. Zemlje učesnice klasifikuju robu kojom se trguje na osnovu zajedničkog skupa definicija za carinske svrhe.

 

Fokus na održivosti


Od naših belih knjiga do našeg pojmovnika, analiziramo ključna razmatranja kada je u pitanju smanjenje uticaja vaše isporuke na životnu sredinu