#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

มาเช็คความยั่งยืนขององค์กรคุณกับ Sustainability Health Check

4 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ในโลกที่ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ความยั่งยืนของธุรกิจจึงไม่เพียงแต่เกี่ยวกับความสามารถในการยืนหยัดสร้างรายได้ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ แต่ยังรวมถึงผลกระทบต่อโลกด้วย การผลักดันไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนได้รับแรงผลักดันจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของเราและความเข้าใจว่าธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

แต่ความยั่งยืนในธุรกิจคืออะไร บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ความซับซ้อนของความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยเน้นที่องค์ประกอบที่สําคัญของการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งรวมกันเป็นแกนหลักของรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ของบริษัท

ทําความเข้าใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธุรกิจคุณ

คําว่า 'รอยเท้าคาร์บอน' หรือ carbon footprint มีความหมายเหมือนกันกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากการกระทําของเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เราใช้

สําหรับธุรกิจ สิ่งนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานไปจนถึงโลจิสติกส์ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การเจาะลึกในการทําความเข้าใจและหาปริมาณการปล่อยมลพิษเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น  เกี่ยวข้องกับการทำเข้าใจผลกระทบที่กิจกรรมของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมและการมุ่งมั่นสร้างความเปลียนแปลงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

Scope 1 emissions: ขอบเขตที่ 1 ในการปล่อยมลพิษโดยตรงจากแหล่งที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมเอง

ขอบเขตที่ 1 ของการปล่อยมลพิษหรือ Scope 1 emissions หมายถึงการปล่อยมลพิษโดยตรงจากกิจกรรมที่บริษัทควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยตรง สิ่งเหล่านี้มีตั้งแต่เชื้อเพลิงที่ใช้ในยานพาหนะของบริษัท ไปจนถึงการทําความเย็นในอาคารของบริษัท กุญแจสําคัญในการจัดการการปล่อยมลพิษเหล่านี้อยู่ที่การวัดอย่างแม่นยําซึ่งสามารถทําได้ด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงการบันทึกปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนั้นๆ 

เมื่อทราบแล้วว่าที่มามาจากไหน บริษัทต่างๆ ก็จะสามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยมลพิษเหล่านี้ การปรับปรุงอาคารด้วยเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน หรือแม้แต่การสํารวจแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อการใช้งานโดยตรง เป้าหมายคือการลดผลกระทบโดยตรงของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดําเนินงานทันที

Scope 2 emissions: ขอบเขตที่ 2 ในการปล่อยมลพิษทางอ้อมจากการผลิตพลังงานที่ซื้อมา

การปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 2 หรือ Scope 2 emissions นําเราไปอีกขั้นหนึ่งจากการควบคุมโดยตรงของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมการปล่อยมลพิษทางอ้อมจากการผลิตพลังงานที่ซื้อมา ซึ่งรวมถึงไฟฟ้าที่บริษัทซื้อเพื่อให้แสงสว่างแก่สํานักงานหรือไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต ความท้าทายอยู่ที่การปล่อยมลพิษเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่ไซต์การผลิตพลังงานมากกว่าที่ธุรกิจโดยตรง

อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ สามารถจัดการการปล่อยมลพิษเหล่านี้ผ่านตัวเลือกการจัดหาพลังงานต่างๆ เช่น การซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน การลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนนอกสถานที่ หรือการจัดหาพลังงานสีเขียวโดยตรงสามารถลดฟุตพริ้นต์ Scope 2 ของบริษัทได้อย่างมาก เน้นที่การเลือกแหล่งที่มาพลังงานและพลังงานเหล่านั้นผลิตขึ้นอย่างไร ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนแม้ในการกระทําทางอ้อม

Scope 3 emissions: ขอบเขตที่ 3 ในการปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่น ๆ ทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

การปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 3 หรือ Scope 3 emissions นั้นมีขอบเขตกว้างที่สุดและมักจะซับซ้อนที่สุดในการจัดการด้วย ครอบคลุมการปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่นๆ ทั้งหมดภายในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าที่ซื้อ การขนส่งเชื้อเพลิงที่ซื้อและแม้แต่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย เช่นบรรจุภัณฑ์

ขอบเขตที่กว้างของการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 3 หมายความว่าการจัดการกับการปล่อยมลพิษเหล่านี้ต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งมักจะขยายเกินขอบเขตที่บริษัทจะจัดการได้โดยตรง ธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความยั่งยืนมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากการขนส่ง การจัดการกับการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองภาพรวมที่กว้างขึ้นและทําให้ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายร่วมกันทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า

ดําเนินการตรวจสุขภาพด้านความยั่งยืน

การเริ่มต้นตรวจสุขภาพด้านความยั่งยืนนั้นคล้ายกับการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการผ่าทุกแง่มุมของการดําเนินงานของคุณเพื่อค้นหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้ เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อวัดการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 อย่างแม่นยําและใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ผลลัพธ์ของการตรวจสุขภาพด้านความยั่งยืนนี้ควรตั้งเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และทำได้จริง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทของคุณและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนในภาพรวม เป็นโร้ดแม็ปสําหรับการบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเข้ากับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของคุณ

มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

DHL Express คือผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยรวบรวมหลักการของการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกแง่มุมของการดําเนินงาน ความมุ่งมั่นของเราแสดงให้เห็นชัดเจนจากการตั้งเป้าและลงมือทำเพื่อสร้างอนาคตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยมีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านพลังงานหมุนเวียน การชดเชยการปล่อยคาร์บอน (Offsetting) และโครงการริ่เริ่มในการลดการปล่อยคาร์บอนภายในกระบวนการดำเนินงาน (Insetting)

การเป็นพันธมิตรกับ DHL Express ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกรับบริการจากผู้นําด้านการขนส่งระหว่างประเทศเท่านั้น แต่คุณกําลังแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านความยั่งยืนที่อยู่เหนือการมุ่งหวังกำไรจากการทำธุรกิจ แต่เพื่อก้าวสู่ความมุ่งมั่นในสเกลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อรักษาโลกของเราไว้

การเดินทางสู่ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงความจําเป็นทางศีลธรรม แต่เป็นสิ่งจําเป็นเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เพียงแค่เริ่มทําความเข้าใจและลงมือทำเพื่อลดการปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งอาจมีแนวทางการดำเนินการต่างๆ กัน บริษัทของคุณก็สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเติบโตได้มากขึ้น

เปิดบัญชีธุรกิจกับ DHL Express วันนี้เพื่อจัดส่งสินค้าของคุณไปต่างประเทศ และร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดไปด้วยกัน