Nawigacja i treść

INFORMACJE DOTYCZĄCE POUFNOŚCI

DHL Parcel Polska Sp. z o. o. (dalej zwana “DHL”) cieszy się z Państwa wizyty na tej stronie i z zainteresowania firmą, jej produktami i usługami. Niezwykle ważna jest dla nas ochrona państwa danych osobowych w ciągu całego procesu. 

Należy pamiętać, że wymogi dotyczące ochrony danych mogą być różne w różnych krajach. Dlatego należy wejść na stronę DHL z danego kraju, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych obowiązującej w danym kraju.

Poniżej zamieszczamy informacje o tym, jak DHL zbiera dane podczas państwa wizyty na stronie i w jaki sposób oraz do jakich konkretnych celów je następnie przetwarza.

Informacje ogólne

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("podmiot danych"); dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub jeden lub więcej czynników odnoszących się do fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego identyfikatora danej osoby fizycznej. Obejmuje to takie informacje, jak prawdziwe imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Informacje, które nie mogą zostać powiązane z prawdziwą tożsamością takie jak ulubione witryny lub liczba użytkowników witryny nie są uważane za dane osobowe.

 • Niniejsza informacja dotycząca prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

  Nazwa kontrolera i dane do kontaktu:

  DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (spółka zależna, jeśli dotyczy) jest kontrolerem w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):

  Osmańska 2
  02-823 Warszawa
  Polska

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Zespół ds. Ochrony danych udzieli pomocy w przypadku zapytań, przyjmie sugestie i obsłuży skargi.

  Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych i dane do kontaktu:

  DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  02-823 Warszawa
  Polska
  dpo.parcel@dhl.com

 • Przetwarzamy państwa dane osobowe, aby na przykład

  • wykonać umowę zawartą z Państwem lub z nadawcą,
  • uprzyjemnić odwiedzanie naszych stron internetowych / aplikacji
  • wysyłać Państwu newsletter, w przypadku subskrypcji,
  • wysyłać lub wyświetlać - w miarę możliwości - reklamy dostosowane do użytkownika,
  • w razie potrzeby przeprowadzić kontrolę kredytową,
  • obsłużyć wnioski za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta,
  • wypełniać obowiązki ustawowe,
  • spełniać własne wymogi bezpieczeństwa (np. do celów związanych z wykrywaniem przestępstw),
  • tworzyć statystyki
  • oraz w celu zapewnienia jakości, optymalizacji procesów i pewności planowania.

  Więcej szczegółów, w tym także informacje dotyczące typów danych celów przetwarzania I podstawę prawną znajdą Państwo poniżej pod odpowiednimi produktami.

 • Niezależnie od prawa do otrzymania przysługują Państwu następujące prawa:

  • mogą Państwo poprosić o informacje na temat tego, jakie dane osobowe są przechowywane
  • mogą Państwo poprosić o poprawienie, usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych pod warunkiem, że działania te są dozwolone przez prawo i zgodne z obowiązującymi warunkami umowy.
  • mogą Państwo es poprosić o otrzymanie danych osobowych podanych w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.
  • mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. Tutaj znają Państwo właściwy organ zajmujący się ochroną danych.

  Prawo sprzeciwu

  Prawo sprzeciwu dotyczy całego przetwarzania danych I wynika z art. 6 ust. 1 punkt f RODO.

  Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw wystarczy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w Kto jest odpowiedzialny?.

 • Dane są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne. Konieczność przechowywania danych wynika z okresów ustawowych. Jeżeli przepisy prawa nie określają okresu przechowywania, dane są przechowywane do celów realizacji zamówienia i fakturowania oraz jako dowód prawidłowego wykonania umowy, do wygaśnięcia okresów odpowiedzialności, a następnie są usuwane.

 • Polityka prywatności danych DHL reguluje obowiązujące w całej grupie standardy przetwarzania danych i koncentruje się szczególnie na tzw. transferach do krajów trzecich, które oznaczają przekazywanie danych do krajów spoza UE, w których brak przepisów ochrony danych na odpowiednim poziomie. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Polityki prywatności danych DHL, proszę kliknąć na poniższy link:

  DHL Privacy Policy (Summary)

Wizyta na naszej stronie

 • DHL dba o zapewnienie prywatności osobom odwiedzającym stronę firmy. Podczas odwiedzin naszych serwisów internetowych serwery zawsze zapisują na potrzeby połączenia i konfiguracji oraz bezpieczeństwa tymczasowo dane komputera łączącego się z naszą witryną, listę stron internetowych odwiedzanych w witrynie, datę i czas trwania wizyty, adres IP urządzenia, dane identyfikacyjne przeglądarki i używanego systemu operacyjnego, a także informacje o stronie internetowej, przez którą użytkownik połączył się z naszą stroną. Dodatkowe dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie są gromadzone, chyba że zostaną podane dobrowolnie, np. w czasie wypełniania formularza kontaktowego online, w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, wypełnienia umowy lub prośmy o informację.

  Podstawą prawną przetwarzania wspomnianych kategorii danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W związku z powyższymi celami, w szczególności w związku z potrzebą zagwarantowania bezpieczeństwa i płynnego ustanowienia połączenia mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.

  Ponadto używamy plików cookies, narzędzi śledzących i narzędzi ukierunkowujących. Więcej informacji na ten temat zamieściliśmy poniżej w sekcji Obecność w sieci i optymalizacja witryny.

  Gdy w przeglądarce włączysz funkcję lokalizacji, odpowiednio do systemu operacyjnego, użyjemy tych danych, aby zaoferować usługi oparte na lokalizacji (np. podamy lokalizację najbliższego oddziału, placówki pakowania, itp.). Nie wykorzystamy tych danych do żadnego innego celu. Po wyłączeniu tej funkcję dane zostaną natychmiast usunięte.

 • Ze względu na umowy i aby świadczyć usługi i wywiązywać się z obowiązków potrzebujemy również danych osobowych związanych z umowami zawieranymi z Państwem. Te dane są stosowane, w zależności od przypadku, do wykonania umowy (wysyłki), zarządzania danymi klientów, obsługi płatności lub oceny zdolności kredytowej. Niektóre dane dotyczące przesyłek są również przekazywane władzom kraju tranzytowego lub docelowego w celu odprawy celnej i podatkowej lub kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Podane informacje zwykle zawierają: nazwę i adres spedytora, imię i nazwisko oraz adres odbiorcy, opis towarów, liczbę sztuk, wagę i wartość przesyłki.

  Podstawą prawną jest w tym wypadku zazwyczaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie ma na celu wykonanie umowy, której są Państwo stroną.

  Więcej informacji na temat ochrony danych w kontekście konkretnych usług lub produktów znajdą Państwo w sekcji Produkty i usługi.

 • Jeśli są już Państwo klientem DHL państwa dane adresowe (np. imię i nazwisko, adres) będą przetwarzane w celu skontaktowania się Państwem i przekazania najnowszych informacji dotyczących ofert, widomości, produktów i usług. Niezależnie do udzielonej zgody, przetwarzamy Państwa adresy e-mail wyłącznie po to, aby przekazać Państwu dotyczące produktów własnych DHL i produktów pokrewnych

  Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów marketingu bezpośredniego uznaje się za dokonywane w uzasadnionym interesie.

  Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się wspomnianemu przetwarzaniu. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej w sekcji Kto jest odpowiedzialny?

  Rejestracja w jednym z naszych newsletterów upoważnia nas do użycia adresu e-mail w celu przesyłania informacji. Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając na odpowiedni link umieszczony na dole newslettera.

  W przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub wypisania się z newslettera dane zostaną zablokowane, odpowiednio usunięte i nie będą już przetwarzane w celach związanych z newsletterem.

 • DHL nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przekazuje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim i nie będzie tego robić w przyszłości, chyba że jest to wymagane przepisami prawa, jest wymagane do celów wynikających z umowy, chyba, że nie wyrazi Państwo na to wyraźnej zgody. Na przykład w przypadku zamówienia produktów konieczne może okazać się przekazanie adresów i zamówień naszym kontrahentom. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z określonymi usługami i produktami można znaleźć poniżej w sekcji Produkty i usługi.

  Zewnętrzni dostawcy usług, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu są na mocy umów zobowiązani do zachowanie ścisłej poufności zgodnie z art. 28 RODO. W takim przypadku DHL pozostaje odpowiedzialny za ochronę Państwa danych. Usługodawcy postępują zgodnie z instrukcjami DHL, a bezpieczeństwo gwarantują środki techniczne i organizacyjne, a także kontrole i weryfikacje.

 • Korzystamy z oprogramowania śledzącego, aby sprawdzić, ilu użytkowników odwiedza naszą witrynę i jak często to robią. Tego oprogramowania nie używamy do zbierania indywidualnych danych osobowych lub poszczególnych adresów IP. Dane te są wykorzystywane do celów statystycznych i do udoskonalania strony internetowej wyłącznie w anonimowej i skróconej formie.

 • "Pliki cookies" to małe pliki, które umożliwiają nam przechowywanie informacji związanych z urządzeniem użytkownika, a także samym użytkownikiem, w szczególności podczas jego odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych. Pliki cookies pomagają nam określić, częstotliwość odwiedzania są naszych stron internetowych oraz liczbę odwiedzających. Pomagają nam w konfigurowaniu ofert, aby były one jak najbardziej pomocne i efektywne.

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, używamy "ciasteczek sesyjnych" w celu zoptymalizowania strony internetowej oraz zagwarantowania jej wygodnego i bezproblemowego przeglądania przez użytkownika. Pliki cookie są przechowywane wyłącznie na czas wizyty na stronach internetowych i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

  Ponadto do przechowywania informacji o użytkownikach, którzy wielokrotnie odwiedzają nasze strony internetowe używamy „trwałych plików cookie”. Celem korzystania z plików cookie jest zapewnienie optymalnego wsparcia użytkownikowi, a także „rozpoznanie” użytkownika, a tym samym umożliwienie prezentacji (w miarę możliwości) zróżnicowanych stron internetowych i nowych treści podczas kolejnych wizyt. Nasza strona internetowa zawiera baner z ciasteczkami, informujący o fakcie, że dalsze przeglądanie witryny stanowi wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analizy jest art. 6 ust. 1 RODO. Oczywiście mają Państwo prawo zgłaszania sprzeciwu i rezygnacji (patrz: Jak zarządzać plikami cookies).

  Nie tworzymy indywidualnego profilu działań online. Zawartość trwałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Nazwa, adres e-mail, adres IP itp. nie są zapisywane w większości naszych witryn. Istnieją jednak wyjątki, które opisane zostały poniższej w tabeli plików cookie.

  Istnieją cztery wyjątki:

  1) Plik cookie Eloqua służce do śledzenia. Treść tego trwałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego, a sam plik jest używany w taki sam sposób, jak wszystkie inne trwałe pliki cookie. Jednak w przypadku kontaktu z DHL za pomocą niektórych formularzy kontaktowych online zawierających treści logistyczne, adres e-mail zostanie dodany do pliku cookie i utworzy indywidualny profil działań online danego użytkownika. Te same formularze kontaktowe umożliwiają również aktualizację e-mail marketingowych. Udzielenie zgody daje nam również możliwość prezentowania spersonalizowanych treści, ofert lub promocji, które mogą Państwa zainteresować.

  Jeśli nie zdecydują się Państwo na aktualizację e-maila do celów marketingowych, nie będziemy się mogli z Państwem w przyszłości kontaktować, a Państwa e-mail DHL będzie wykorzystywać w sposób poufny wyłącznie do celów wewnętrznych, aby zrozumieć Państwa indywidualne działania online. Oznacza to, że będziemy nadal prezentować Państwu nową i ulepszoną zawartość strony internetowej dostosowaną do Państwa konkretnych potrzeb.

  Więcej na temat pliku cookie Eloqua służącego do śledzenia znajdą Państwo w poniższej w tabeli plików cookie.

  Mogą Państwo zrezygnować z śledzenia przez pliki Eloqua na wszystkich stronach internetowych (lub w przypadku wcześniejszej rezygnacji zresetować ustawienia), mogą to Państwo zrobić w sekcji „Jak zarządzać plikami cookie”.

  2) Pliki śledzące MediaMind. Te trwałe pliki cookie śledzące pobierają adres IP użytkownika i wykorzystują go do dostarczania danych geograficznych o lokalizacji, aby pomóc DHL w monitorowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi. Pliki cookie są całkowicie zaszyfrowane i nie zbierają żadnych innych danych umożliwiających identyfikację, więc adres IP nie może być łączony z danymi osobowymi i nie jest udostępniany stronom trzecim. Adres IP jest przechowywany w sposób bezpieczny a DHL wykorzystuje go wyłącznie wewnętrznie w celu pozyskania zbiorczych raportów. Pliki cookie wygasają po 30 dniach.

  Więcej na temat plików cookie MediaMind Tracking znajdą Państwo w poniższej w tabeli plików cookie DHL.

  Aby zrezygnować z śledzenia przez MediaMind na wszystkich stronach internetowych, wystarczy kliknąć na link Optymalizacja MediaMind poniżej:

  MediaMind Opt-Out

  Jeśli już wcześniej zrezygnowali Państwo z tej opcji i teraz chcą Państwo zresetować ustawienia wystarczy kliknąć na link MediaMind Opt-In umieszczony poniżej:
  MediaMind Opt-In

  3) Google Analytics Cookies. Niewielka liczba krajów może używać plików cookie Google Analytics na małą skalę do określonych celów lokalnych. Te pliki cookie wykorzystują adres IP do rozpoznawania, ale nie identyfikują Państwa jako osoby fizycznej. Innymi słowy, informacje te są gromadzone w formie zanonimizowanej. Pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych lokalnych witryn i wykorzystują te informacje do tworzenia raportów oraz pomagają nam w ulepszaniu lokalnych witryn.

  Więcej na temat Google Analytics znajdą Państwo w tabeli cookie DHL poniżej.

  Aby wyłączyć możliwość śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach należy wejść na:
  Google Analytics Opt-out Browser Add-on

  4) dotMailer Tracking Cookie. Treść tego trwałego pliku cookie śledzenia jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego a plik stosuje się w taki sam sposób, jak wszystkie inne trwałe pliki cookie. W przypadku klientów DHL lub kontaktu z DHL za pomocą niektórych formularzy kontaktowych online zawierających treści logistyczne, Państwa adres e-mail jest dodawany do pliku cookie w celu utworzenia indywidualnego profilu działań użytkownika online. Te same formularze kontaktowe umożliwiają również aktualizację e-maila do celów marketingowych. Udzielenie zgody, daje nam również możliwość prezentowania spersonalizowanych treści, ofert lub promocji, które mogą Państwa interesować.

  Jeśli nie zdecydują się Państwo na aktualizację e-maila do celów marketingowych, nie będziemy się mogli z Państwem w przyszłości kontaktować, a Państwa e-mail DHL będzie wykorzystywać w sposób poufny wyłącznie do celów wewnętrznych, aby zrozumieć Państwa indywidualne działania online. Oznacza to, że będziemy nadal prezentować Państwu nową i ulepszoną zawartość strony internetowej dostosowaną do Państwa konkretnych potrzeb.

  Więcej na temat plików cookie dotMailer Tracking znajdą Państwo w tabeli cookie DHL poniżej.

  Tabela plików cookie DHL i kategorie

  W tabeli poniżej przedstawiamy szczegółowy opis wszystkich rodzajów plików cookie używanych na tej stronie internetowej.

  Wszystkie pliki cookie ujęte w tabeli zostały podzielone na kategorie według 4 ponumerowanych grup. Numery kategorii są wymienione w kolumnie 1. Należy pamiętać, że pliki cookie mogą należeć do więcej niż jednej kategorii.

  Kategorie:

  [1] Bezwzględnie konieczne: pliki cookie, które są niezbędne, do poruszania się po witrynie i korzystania z jej funkcji. Bez nich nie można zapewnić usług, o które Państwo proszą. Jak już opisano powyżej, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  [2] Wydajność: pliki cookie zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, na przykład, które strony najczęściej odwiedzają. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są traktowane zbiorczo i podlegają anonimizacji. Tych plików cookie używa się tylko w celu poprawy działania witryny.

  [3] Funkcjonalność: pliki cookie, które pozwalają stronie zapamiętać opcje wybrane przez użytkownika i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Na przykład mogą być używane do zapamiętywania i zapisywania ostatniego numeru śledzenia wprowadzonego podczas korzystania z aplikacji śledzącej. Informacje zbierane przez te pliki mogą być anonimizowane i nie mogą śledzić aktywności podczas przeglądania innych stron internetowych.

  [4] Kierowanie lub reklama: pliki cookie służące do wyświetlania reklam lepiej dopasowanych do Państwa i Państwa zainteresowań. Używa się ich również w celu ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Pomagają także mierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zazwyczaj są umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony.

  Allow cookies for site

  • dhlpcp: Jeśli ustawione na 1, użytkownik zezwolił witrynie na zapisywanie plików cookie. Jeśli ten plik cookie nie istnieje, pliki cookie nie są dozwolone.
  • dhlah: Zamknięty artykuł (obejrzany). Wygasa po 365 dniach.
  • dhlolc: Zamknięta nakładka (wyświetlono). Wygasa po 30 dniach. 

  Recaptcha-Cookie:

  • nocap: Plik cookie jest tworzony np. kiedy wysyłasz do nas wiadomość lub autoryzujesz swoje zapytanie na stronie internetowej i pomyślnie rozwiązałeś reCaptcha. Zastosowanie mechanizmu Google reCaptcha dostarczanej przez Google Inc. ma na celu ochronę naszych stron internetowych przed spamem i innymi nadużyciami. Mechanizm  służy przede wszystkim uniemożliwieniu automatycznemu oprogramowaniu (tzw. robotom internetowym) na korzystanie z witryn internetowych w niewłaściwych celach i w niewłaściwy sposób. W przypadku, gdy Twoje działania będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi Ci wykonywania wybranych działań na naszej stronie internetowej. Powyższe  stanowi prawnie uzasadniony interes administratora -  podstawę prawną zastosowania w/w mechanizmu (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha (w szczególności: numer IP, rodzaj i ustawienia przeglądarki internetowej, informacje o koncie Google). Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Campaign Name Cookie[2]:

  • campaignName: Ten plik cookie jest tworzony po przejściu na stronę internetową DHL z banneru promocyjnego DHL lub z linku zawartego w kampanii / e-mailu promocyjnym. Plik cookie przechowuje identyfikator kampanii, który jednoznacznie identyfikuje źródło kampanii. W przypadku kontaktu z DHL za pomocą jednego z formularzy kontaktowych lub rejestracyjnych w ciągu 24 godzin od wejścia na jedną z naszych stron internetowych, identyfikator kampanii zostanie dołączony do e-maila wysłanego do działu sprzedaży DHL lub do działu obsługi klienta. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do oceny skuteczności kampanii i monitorowania, czy klienci skontaktowali się z nami w wyniku kampanii. Ten plik cookie nie przechowuje danych osobowych klientów natomiast zapisuje identyfikator kampanii.Plik cookie wygasa po 24 godzinach.

  Search Parameter Cookie[3]:

  • searchParams: Ten plik cookie służy do przechowywania wyszukiwanych słów i słów wpisywanych w polach wyszukiwania. Pola wyszukiwania znajdują się w prawym górnym rogu każdej z naszych stron internetowych. W ten sposób zapamiętujemy wyszukiwane hasła i podczas ponownego wyszukiwania wstępnie wypełniamy pole wyszukiwania poprzednimi sugestiami. Ten plik cookie został stworzony w celu poprawy funkcjonalności witryny i ułatwienia klientom korzystania z witryn DHL.Ten plik cookie nas stałe zapisuje wyszukiwane frazy, które są dostępne do czasu, gdy użytkownik  samodzielnie wyczyści pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie.

  Shipper Reference Details Cookie [3]:

  • shipRefDetails: Ten plik cookie służy do przechowywania wszystkich wcześniej śledzonych wartości referencyjnych nadawcy, które wprowadza się podczas korzystania z aplikacji DHL Express Spedytor umożliwiającej śledzenie przesyłek. Ten plik cookie został stworzony w celu poprawy funkcjonalności witryny i ułatwienia klientom korzystania z witryn DHL.Ten plik cookie nas stałe zapisuje wszystkie dane dotyczące nadawcy , które są dostępne do czasu, gdy użytkownik  samodzielnie wyczyści pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookie.

   Można sprawdzić korzystając z dowolnej aplikacji DHL Express śledzącej zawierającej dane nadawcy

  Waybill Cookie [3]:

  • AWB: Ten plik cookie służy do zapisywania ostatniego numeru śledzenia wprowadzonego podczas korzystania z jednej z naszych głównych aplikacji internetowych służących do śledzenia przesyłek. Ten plik cookie został stworzony w celu poprawy funkcjonalności witryny i ułatwienia klientom korzystania z witryn DHL. Ten plik cookie zapisuje tylko poprzednią wartość numeru śledzenia do momentu wpisania nowego numeru w tej samej aplikacji śledzącej.

   Można sprawdzić korzystając z naszych głównych aplikacji śledzących

  Waybill Brand Cookie [3]:

  • BRAND: Ten plik cookie służy do przechowywania informacji o ostatnim rodzaju wysyłki wybranym z opcji dostępnych w rozwijanym menu głównych internetowych aplikacji do śledzenia przesyłek. Został stworzony w celu poprawy funkcjonalności witryny i ułatwienia klientom korzystania z witryn DHL. Ten plik cookie przechowuje opcję typu przesyłki wybraną poprzednio w rozwijanym menu do momentu wyboru innej opcji w tej samej aplikacji śledzącej.

   Można sprawdzić korzystając z naszych głównych aplikacji śledzących

  Fast Track Cookie [3]:

  • Bez ustalonej nazwy: Ten plik cookie jest używany do przechowywania zarówno ostatniego wprowadzonego numeru śledzenia, jak i rodzaju wysyłki wybranego z rozwijanego menu, gdy korzystają Państwo z mniejszych aplikacji Fast Track umożliwiających śledzenie przesyłek online. Został stworzony w celu poprawy funkcjonalności witryny i ułatwienia klientom korzystania z witryn DHL. Ten plik cookie przechowuje opcję poprzedniego numeru przesyłki i opcję typu przesyłki wybraną poprzednio w rozwijanym menu do momentu wyboru nowej opcji w tej samej aplikacji śledzącej Fast Track.

   Więcej na aplikacji śledzącej DHL Express Fast Track tutaj

  Tab System Cookie [3]:

  • Bez ustalonej nazwy: Ten plik cookie służy do przechowywania ostatniej karty wybranej na stronie za pomocą systemu kart z wieloma widokami. Został stworzony w celu poprawy funkcjonalności witryny i ułatwienia klientom korzystania z witryn DHL. Ten plik cookie zapamiętuje tylko poprzednio wybraną kartę, do momentu wyboru innej karty na tej samej stronie.

  Google Analytics [2]:

  • _utma, _utmb, _utmz: Niektóre kraje używają Google Analytics do określonych celów lokalnych. Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych lokalnych stron. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagamy nam ulepszać lokalne witryny. Plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej np. liczbę odwiedzających witrynę, dane skąd użytkownicy wchodzą na naszą stronę i które strony odwiedzają.

   Więcej informacji na temat prywatności na Google

  Google Analytics [2]:

  • _ga: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 2 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności na Google

  Google Analytics [2]:

  • _gid: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 24 godzinach.

   Więcej informacji na temat prywatności na Google

  Google [4]:

  • IDE: Te pliki cookie przechowywane są w Google DoubleClick. Używane są w celu personalizacji reklam wyświetlanych użytkownikom na bazie ich poprzednich wizyt na naszej stronie.

   Więcej informacji na temat prywatności na Google

  Google [4]:

  • NID: Ten plik cookie będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, np. dotyczące preferowanego języka.

   Więcej informacji na temat prywatności na Google

  Eloqua Tracking Cookie [2]:

  • ELOQUA: Ten plik cookie jest używany do rozpoznawania osoby, która powróciła na stronę jako unikalny użytkownik i gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych witryn. Tych informacji używamy do tworzenia raportów. Pomagają nam one ulepszać stronę i umożliwiają dostarczanie użytkownikom lepiej dobranych treści. Ten plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej, chyba że kontakt z DHL następuje za pomocą pewnych formularzy kontaktowych online dotyczących kwestii logistycznych. W tym momencie łączymy informacje przechowywane w pliku cookie z Państwa adresem e-mail. Tylko DHL wykorzystuje ten plik cookie. Jest to plik wykorzystywany wewnętrznie i poufnie w celu poprawy stron internetowych i podniesienia zadowolenia użytkownika.

   Więcej informacji na temat prywatności na Eloqua

  LiveBall Tracking Cookies [2]:

  • LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u: Te pliki cookie zbierają informacje przy użyciu anonimowych numerów identyfikacyjnych. Adres IP jest zapisywany i wykorzystywany do dostarczania nieinwazyjnych danych geograficznych o lokalizacji. Ta informacja pomaga nam śledzić zachowanie przeglądarki internetowej, dzięki czemu możemy zrozumieć działania użytkowników i poprawić ich komfort oraz oferowane przez nas usługi. Pliku nie można przekonwertować na dane osobowe. Te pliki cookie są ustawiane w przypadku kontaktu z DHL za pomocą niektórych formularzy online umieszczonych na naszych stronach internetowych - na przykład, kiedy otwierają Państwo u nas konto DHL Express. Pliki cookie są używane wyłącznie przez DHL i wyłącznie w sposób poufny. Wygasają po 365 dniach.

   Więcej informacji na ten temat na Privacy

  dotMailer Tracking Cookie [2]:

  • tracked_session: Ten plik cookie jest tworzony po przybyciu na określone strony internetowe z linku zawartego w kampanii lub e-mailu promocyjnym. Używamy tych informacji do kompilowania raportów i pomagamy nam ulepszać stronę i dostarczać lepszą, ukierunkowaną treść. Plik cookie gromadzi informacje w anonimowej formie, chyba że kontakt z DHL nastąpił za pomocą określonych formularzy kontaktowych online dotyczących treści logistycznych. W tym momencie łączymy informacje przechowywane w pliku cookie z Państwa adresem e-mail. Zebrane informacje obejmują odsłony strony, długość pobytu na stronie i przeglądarkę użytą do przeglądania treści. Informacje te pomagają DHL mierzyć wydajność kampanii e-mailowych. Jeśli plik cookie pozostaje anonimowy, wygasa po 30 dniach. Jeśli zostaje połączony z adresem e-mail, wygasa po 2 latach (730 dniach) od momentu ostatniej identyfikacji kontaktów. Tylko DHL wykorzystuje ten plik cookie. Jest to plik wykorzystywany wewnętrznie i poufnie w celu poprawy stron internetowych i podniesienia zadowolenia użytkownika.

   Więcej informacji na temat prywatności na dotMailer

  MediaMind Cookies [2]:

  • U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.: Pliki cookie MediaMind są tworzone po wejściu na określone strony internetowe kampanii DHL z banneru promocyjnego DHL, z linku zawartego w kampanii / e-mailu promocyjnym lub po użyciu linku kampanii podanego w ramach reklamy w mediach offline. Pliki cookie MediaMind śledzą to kiedy i gdzie widzieli Państwo reklamy DHL w Internecie, w jaki sposób zainteresowali się Państwo tymi reklamami i kiedy odwiedzili Państwo stronę DHL po objerzeniu tych reklam. Informacje te pomagają DHL mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Informacje na ten temat są dostarczane jako raporty zbiorcze, więc nie wyświetlają się żadne informacje o użytkowniku. Plik nie monitoruje innych działań związanych z przeglądaniem strony i jest używany poufnie tylko przez DHL.

   Więcej informacji na temat prywatności na MediaMind

  You Tube Cookies [2]:

  • use_hitbox, VISITOR_INFO1_LIVE: Osadzamy filmy wideo w ulepszonym trybie prywatności YouTube. Niektóre z nich pochodzą z naszego oficjalnego kanału YouTube. Ten tryb może ustawiać pliki cookie na Państwa komputerze po kliknięciu odtwarzacza wideo YouTube, ale YouTube nie będzie przechowywać informacji o plikach cookie umożliwiających identyfikację osób w celu odtworzenia umieszczonych filmów w trybie rozszerzonej prywatności.

   Aby dowiedzieć się więcej należy sprawdzić informacje kanału YouTube na temat osadzania filmów strona

  Adobe Analytics [2]:

  • s_cc: Ten plik cookie został ustawiony przez kod JavaScript i odczytany w celu ustalenia, czy włączono obsługę plików cookie. Ten plik cookie jest plikiem sesyjnym i wygaśnie, gdy przeglądarka zostanie zamknięta.

   Więcej informacji na temat prywatności na Adobe

  Adobe Analytics [2]:

  • s_sq: Ten plik cookie zbiera informacje anonimowo o tym, który link kliknął użytkownik. Sprawdza, które linki są używane, a które nie, co ma na celu ulepszanie ofert internetowych. Ten plik cookie jest plikiem sesyjnym i wygaśnie, gdy przeglądarka zostanie zamknięta.

   Więcej informacji na temat prywatności na Adobe

  Adobe Analytics [2]:

  • s_vi: Ten plik cookie służy do wykrywania użytkownika powracającego i gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony. Używamy tych informacji, aby rozbudowywać stronę internetową i dostarczać użytkownikom treści, których oczekują. Plik cookie gromadzi powyższe informacje anonimowo (indywidualny identyfikator odwiedzającego, oznaczenie czasu / daty). Jest to stały plik cookie, który wygasa po 5 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności na Adobe

  Adobe Analytics [2]:

  • s_fid: Ten plik cookie służy do identyfikacji unikalnego użytkownika, jeśli standardowy plik cookie s_vi jest niedostępny z powodu ograniczeń plików cookie przez strony trzecie. Nie jest używany w rozwiązaniach używających własnych plików cookie. To jest stały plik cookie, który wygasa po 5 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności na Adobe

   

  Jeśli korzystasz z aplikacji DHL eCommerceshop Manager, wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  Ostatnia rola użytkownika [2]:

  • psm_last_user_role: Plik cookie zapisuje do jakiej roli (admin, manager, point) użytkownik jest obecnie zalogowany. Po wylogowaniu z aplikacji i przy ponownym wejściu na stronę parcelshop.dhl.pl (bez podawania pełnego adresu logowania) użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania do roli z tego pliku cookie. Plik wygasa po 30 dniach

  Plik sesji [1]:

  • SID: Sesyjny plik cookie, wartością jest ID sesji.

  Plik sesji [1]:

  • YII_CSRF_SESSION_TOKEN: Wartość pliku cookie to losowo wygenerowany token, który służy do ochrony użytkownika aplikacji przed atakami CSRF.

  Plik sesji [1]:

  • YII_CSRF_TOKEN: Wartość pliku cookie to losowo wygenerowany token, który służy do ochrony użytkownika aplikacji przed atakami CSRF.

  Google Analytics [2]:

  • _ga: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 2 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gid: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 24 godzinach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gat: Pliki cookie wykorzystywany jest przez Google Analytics do sprawdzania wskaźnika zapytań do własnych serwerów. Plik wygasa po 1 minucie.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Maps [3]:

  • NID, SAPSID, SID, SSID, CONSENT: Różne unikalne identyfikatory, które przechowują ustawienia użytkownika, takie jak preferowany poziom powiększenia.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Maps [3]:

  • 1P_JAR: Plik cookie używany do zbierania danych statystycznych oraz wskaźników konwersji na stronie internetowej.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

   

  Jeśli korzystasz z aplikacji DHL24, wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  Informacja o cookies [2]:

  • CSCookieInfo: Plik cookie odpowiedzialny za wyświetlanie komunikatu o plikach cookie w aplikacji. Wygasa po 10 latach.

  Plik sesji [1]:

  • SID: Sesyjny plik cookie, wartością jest ID sesji.

  Informacja o cookies [1]:

  Plik sesji [1]:

  • YII_CSRF_TOKEN: Wartość pliku cookie to losowo wygenerowany token, który służy do ochrony użytkownika aplikacji przed atakami CSRF.

  DHL24 [3]:

  • SHOW_NEW_FOR_RETURN: Plik cookie odpowiada za wyświetlanie funkcjonalności na stronie dhl24.com.pl.

  DHL24 [3]:

  • dhl_sap: Plik cookie przechowuje wartość, od której zależy jakie informację będą wyświetlane użytkownikowi.

  Google Analytics [2]:

  • _ga: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 2 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gid: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 24 godzinach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gat: Pliki cookie wykorzystywany jest przez Google Analytics do sprawdzania wskaźnika zapytań do własnych serwerów. Plik wygasa po 1 minucie.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _utma, _utmb, _utmc, _utmd, _utmt, _utmz: Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Używamy tych informacji do tworzenia raportów, które pomagają nam ulepszać stronę. Plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej, np. liczbę odwiedzających witrynę, dane skąd użytkownicy wchodzą na naszą stronę i które strony na niej odwiedzają.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

   

  Jeśli korzystasz z aplikacji Przekieruj Paczkę, wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  Plik sesji [1]:

  • SID: Sesyjny plik cookie, wartością jest ID sesji.

  Informacja o cookies [1]:

  • cookiesAlert: Plik cookie odpowiedzialny za wyświetlanie komunikatu o plikach cookie w aplikacji. Wygasa po 1 roku.

  Plik sesji [1]:

  • YII_CSRF_TOKEN: Wartość pliku cookie to losowo wygenerowany token, który służy do ochrony użytkownika aplikacji przed atakami CSRF.

  Google Analytics [2]:

  • _ga: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 2 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gid: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 24 godzinach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gat: Pliki cookie wykorzystywany jest przez Google Analytics do sprawdzania wskaźnika zapytań do własnych serwerów. Plik wygasa po 1 minucie.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google [4]:

  • IDE: Te pliki cookie przechowywane są w Google DoubleClick. Używane są w celu personalizacji reklam wyświetlanych użytkownikom na bazie ich poprzednich wizyt na naszej stronie.

   Więcej informacji na temat prywatności na Google

   

  Jeśli korzystasz z aplikacji Zwróć Paczkę, wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  Plik sesji [1]:

  • SID: Sesyjny plik cookie, wartością jest ID sesji.

  Informacja o cookies [1]:

  • CSCookieInfo: Plik cookie odpowiedzialny za wyświetlanie komunikatu o plikach cookie w aplikacji. Wygasa po 10 latach.

  Plik sesji [1]:

  • YII_CSRF_TOKEN: Wartość pliku cookie to losowo wygenerowany token, który służy do ochrony użytkownika aplikacji przed atakami CSRF.

  Google Analytics [2]:

  • _ga: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 2 latach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gid: Plik cookie używany jest do rozróżniania użytkowników i traci ważność po 24 godzinach.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _gat: Pliki cookie wykorzystywany jest przez Google Analytics do sprawdzania wskaźnika zapytań do własnych serwerów. Plik wygasa po 1 minucie.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Google Analytics [2]:

  • _utma, _utmb, _utmc, _utmd, _utmt, _utmz: Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Używamy tych informacji do tworzenia raportów, które pomagają nam ulepszać stronę. Plik cookie gromadzi informacje w formie anonimowej, np. liczbę odwiedzających witrynę, dane skąd użytkownicy wchodzą na naszą stronę i które strony na niej odwiedzają.

   Więcej informacji na temat prywatności w Google

  Pliki cookie stron trzecich w treści osadzonej

  Należy pamiętać, że na niektórych stronach naszych witryn można natknąć się, na pliki cookie, które nie są powiązane z DHL. Podczas wizyty na stronie z zawartością osadzoną na przykład w serwisie YouTube lub Vimeo, dostawcy tych usług  mogą ustawić własne pliki cookie w Państwa przeglądarce. DHL nie kontroluje tych plików cookie i nie ma do nich dostępu ze względu na ich sposób działania, który powoduje, że pliki cookie są dostępne tylko dla strony, która je pierwotnie ustawiła. Należy sprawdzać strony internetowe osób trzecich, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie.

  Sygnały nawigacyjne w sieci Web

  Aby treści DHL online były odpowiednie, łatwe w użyciu i aktualne, korzystamy z analityki internetowej np. Webtrends (więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Webtrends w tabeli plików DHL), która pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. Usługi te wykorzystują technologie gromadzenia danych, takie jak sygnały nawigacyjne. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to małe obrazy elektroniczne, które dostarczają pliki cookie, liczą odwiedziny i rozumieją efektywność użytkowania i witryny. To z kolei pozwala nam zorientować się jakie treści interesują naszych gości i pomaga nam w odpowiednim doborze informacji prezentowanych na naszych stronach internetowych. Sygnały nawigacyjne są anonimowe i nie zawierają ani też nie zbierają informacji identyfikujących użytkownika. Informacje są anonimowe i wykorzystuje się je wyłącznie do celów statystycznych. Dane z analityki internetowej i pliki cookie nie mogą służyć do identyfikacji osoby fizycznej, ponieważ nie zawierają danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail.

  Jak zarządzać  plikami cookies

  Z naszych produktów i usług bez plików cookie można także korzystać bez plików cookies. W przeglądarce można dezaktywować zapisywanie plików cookie, ograniczać ich działanie do określonych witryn lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała użytkownika o wysyłaniu pliku cookie. W dowolnym momencie można również usunąć pliki cookie z twardego dysku (plik: "ciasteczka"). Należy pamiętać, że w tym przypadku nastąpi okrojona prezentacja strony, a wskazówki dla użytkownika będą miały ograniczony zakres.

  Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz sprawdzić, które pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i jak je usuwać, należy wejść na:

  All About Cookies

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie związanych z regulacjami UE oraz różnych dostępnych opcji rezygnacji można wejść na stronę:
  Your Online Choices

  Aby unie możliwość śledzenie przez LiveBall należy ustawić i usunąć cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
  Więcej na ten temat na:
  All About Cookies

  Można także zrezygnować z niektórych lub wszystkich plików cookie dotyczących reklam umieszczanych na komputerze osobistym odwiedzając witrynę internetową. Network Advertising Initiative (NAI) website

  Nie każdy odwiedzający naszą witrynę korzysta z przeglądarki internetowej. Na przykład niektórzy użytkownicy uzyskują dostęp do witryn internetowych lub aplikacji DHL za pomocą urządzenia mobilnego. W takim wypadku niemożliwe może okazać się wyłączenie plików cookie lub zmiana ustawień.

  Aby zrezygnować z śledzenia przez dotMailer należy ustawić i usunąć cookies za pomocą ustawień przeglądarki.

  Więcej na ten temat na:

  All About Cookies

  Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, należy wejść na:

  Google Analytics Opt-out Browser Add-on

  Aby uniemożliwić śledzenie przez MediaMind na wszystkich stronach, należy kliknąć na poniższy link Optymalizacja MediaMind:

  MediaMind Opt-Out

  W przypadku wcześniejszej i chęci zmiany ustawień, należy kliknąć na link Opt-In MediaMind poniżej:

  MediaMind Opt-In

  Obecnie na stronach internetowych DHL są Państwo śledzeni przez Eloqua.

  Aby dezaktywować śledzenie w sieci przez Eloqua proszę kliknąć tu.

  Aby uniemożliwić śledzenie przez Adobe Analytics na wszystkich stronach, należy kliknąć na link umożliwiający rezygnację z Adobe Analytics:
  Adobe Analytics Opt-Out

  Jeśli śledzenie zostało wcześniej zablokowane a teraz chcą Państwo cofnąć to ustawienie, wystarczy kliknąć na link
  Adobe Analytics Opt-In

  Uwaga: w przypadku usunięcia pików cookie lub użycia innej przeglądarki lub innego komputera trzeba będzie od nowa ustawić status rezygnacji.

 • Możliwości pracy w Grupie DHL są tak różnorodna jak różnorodne są nasze zespoły pracujące na całym świecie. Około 510 000 pracowników w ponad 220 krajach łączy ludzi, czyniąc ich życie łatwiejszym. Jeśli chcesz odpowiedzieć na jedną z naszych otwartych ofert pracy, tutaj znajdziesz więcej informacji na temat oferty oraz na temat ochrony danych.

 • Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, za pomocą których można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w formularzu zostaną do nas przesłane i zapisane.

  Z podanych danych osobowych korzystamy wyłącznie w celu technicznego administrowania stronami internetowymi oraz w celu spełnienia Państwa życzeń i wymagań tj. przede wszystkim w celu przetwarzania umów zawartych z Państwem lub w związku z Państwa zapytaniami.

  Tutaj znajdą Państwo przykłady typów danych przetwarzanych w ramach formularzy kontaktowych.

  Przetwarzanie danych osobowych z formularza umożliwia nam przede wszystkim obsługę kontaktów. Ponadto dane mogą być przetwarzane w trakcie przetwarzania próśb klienta.

  Dane są przetwarzane przede wszystkim w celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu zabezpieczenia uzasadnionych prawnie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • DHL podejmuje wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed zagubieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Na przykład Państwa dane są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest dostępne dla osób postronnych. W niektórych przypadkach dane osobowe są szyfrowane podczas transmisji za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że do komunikacji między Państwa komputerem a serwerami DHL stosujemy zatwierdzoną procedurę szyfrowania, jeśli Państwa przeglądarka obsługuje protokół SSL.

  W przypadku kontaktów z DHL z pomocą poczty elektronicznej poufność przesłanych informacji nie jest gwarantowana. Treść wiadomości e-mail mogą czytać osoby trzecie. Dlatego zalecamy wysyłanie nam poufnych informacji wyłącznie tradycyjną pocztą.

 • Regularnie weryfikujemy nasze oświadczenie o ochronie danych.

  DHL zastrzega sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu lub bez. Prosimy o częste sprawdzanie informacji o jakichkolwiek zmianach. Korzystając ze stron DHL wyrażają Państwo zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

  Niniejsze oświadczenie zostało zaktualizowane 24.05.2018.

Produkty i usługi

 • Śledzenie przesyłek

  Dodatkowe informacje na temat ochrony danych związanej ze śledzeniem przesyłek:

  Rodzaj danych Przykład Dostęp z zewnątrz do danych
  Numer przesyłki   Nadawca i adresat
  Nazwa nadawcy   Nadawca i adresat
  Adres nadawcy   Nadawca i adresat (po wprowadzeniu kodu pocztowego)
  Nazwa adresata   Nadawca i adresat (po wprowadzeniu kodu pocztowego or as a looged-in and identified recipient)
  Adres adresata   Nadawca
  Nazwa zastępcy adresata, jeśli dotyczy Sąsiad Nadawca i adresat (po wprowadzeniu kodu pocztowego lub jako zalogowany i zidentyfikowany adresat)
  Adres zastępcy adresata, jeśli dotyczy Sąsiad Nadawca
  Dane klienta nadawcy (numer EKP, numer rozliczeniowy)   Nadawca
  Nazwa produktu / nazwa usługi (obecnie tylko w ramach śledzenia przesyłki dla klientów biznesowych NOLB) DHL Paket, DHL Paket International, COD, Bulky Goods Nadawca i adresat (odnosi się jedynie do usług dotyczących adresata, takich jak Bulky Goods i COD)
  Postęp przesyłania   Nadawca i adresat
  Podpis odbiorcy (POD)   Nadawca
  Potwierdzenie weryfikacji wieku minimalnego +16/+18 Kontrola wzrokowa wieku Nadawca


  1. Cele przetwarzania danych – kluczowe informacje

  Przetwarzamy Państwa dane, aby na przykład:

  • wykonać umowę przewozu paczek zawartą z Państwem lub nadawcą,
  • wyświetlać status przesyłki lub przekazywać informacje za pośrednictwem działu obsługi klienta,
  • wypełniać obowiązki w ramach ustawowych wymagań,
  • spełniać nasze wymogi bezpieczeństwa (np. w celu wykrywania przestępstw),
  • tworzyć statystyki dotyczące świadczenia usług,
  • oraz w celu zapewnienia jakości, optymalizacji procesów i pewności planowania
  2. Okres przechowywania

  Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne. Konieczność ta wynika z ustawowych okresów przechowywania.

Ostatnie uaktualnienie: 24.05.2018