Nawigacja i treść

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - poniżej dowiesz się jak DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Twoje dane osobowe.

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, w Warszawie 02-823.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Michał Czarnecki, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

 • Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych będzie DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany "DHL".

  Inspektor ochrony danych DHL

  W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Michał Czarnecki, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

  Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności DHL cele przetwarzania danych przez DHL.

  Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Ci każdorazowo komunikowany przez DHL w momencie pozyskiwana Twoich danych.

  Dane osobowe są przetwarzane przez DHL w celu realizacji Twojego zamówienia, w tym zamówionych przez Ciebie usług dodatkowych, jak również, gdy usługi – zamawiane przez inny podmiot – są świadczone z Twoim udziałem lub na Twoją rzecz, rejestracji, obsługi i zapewnienia działania Twojego konta klienta na dhl24.com.pl lub w innych serwisach DHL (jeśli je założyłeś), rejestracji, obsługi i zapewnienia działania Twojego konta na efaktura.dhl.parcel.pl (jeśli je założyłeś), prowadzenia kontaktów w związku z wykonywaniem usług i badaniem ich jakości, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany dyspozycji, przesyłania informacji finansowo-rozliczeniowych, realizacji promocji, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na DHL, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomości, które do nas skierujesz oraz w celach marketingowych polegających na przedstawianiu Ci ofert usług DHL i podmiotów trzecich, dane mogą być także przetwarzane w wewnętrznych celach administracyjnych Grupy DHL (raporty, statystyki, testowanie nowych rozwiązań biznesowych).

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

  • umowa łącząca Ciebie z DHL w zakresie realizacji Twojego zamówienia, w tym zamówionych przez Ciebie usług dodatkowych i w zakresie realizacji innych zobowiązań DHL wobec Ciebie, prowadzenia kontaktów w związku z wykonywaniem usług, reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany dyspozycji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • umowa łącząca Ciebie z DHL w zakresie utrzymywania i obsługi Twojego konta klienta w serwisach DHL, np. dhl24.com.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DHL obejmujących realizację usług – zamawianych przez inny podmiot – świadczonych z Twoim udziałem lub na Twoją rzecz, przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w Twojej wiadomości, przesłanej na adres email DHL lub poprzez formularz na stronie internetowej DHL, lub chat a także badanie jakości świadczonych usług, co w niektórych przypadkach może obejmować przekazanie Twoich danych do innych spółek z grupy DHL w niezbędnym zakresie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DHL polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług DHL i podmiotów trzecich (w tym poprzez przygotowanie dedykowanej oferty, tworzonej w oparciu o szacunkowe ilości przesyłek), ustalenia, dochodzeniu roszczeń lub ochrony przed roszczeniami a także obejmujących działania niezbędne do wykonania umowy, której stroną nie jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • obowiązek prawny ciążący na DHL, w szczególności związany z prawem przewozowym albo pocztowym, przekazywaniem określonych informacji organom publicznym, w tym organom ścigania, oraz dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  • dobrowolnie wyrażona zgoda na przysłanie informacji handlowych poprzez konkretny kanał komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DHL polegających na weryfikacji stron umowy - listy sankcyjne USA, UE, lokalne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Będziemy pozyskiwać informacje, czy strona znajduje się na liście. Weryfikacji podlegają podmioty, które łączy trwalsza relacja biznesowa z DHL. Przy wysyłce przesyłek zagranicznych weryfikowany będzie zarówno zleceniodawca jak i odbiorca przesyłki (podstawą może być także przepis prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO – przy listach sankcyjnych UE). W przypadku wątpliwości będziemy prosić o podanie dodatkowych informacji.
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DHL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) stanowiących wewnętrzne cele administracyjne Grupy DHL (raporty, statystyki, testowanie nowych rozwiązań biznesowych).

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych w procesie wspólnego pozyskiwania klientów, dla których współadministratorami są DHL Parcel oraz GERLACH Sp. z o.o., ul. Batorowska 30, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, (dalej „Gerlach”)( punkt kontaktowy Michał Czarnecki, dpo.parcel@dhl.com);

  • prawnie uzasadniony interes administratorów, który stanowi prowadzenie wspólnej bazy klientów (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
  • wspólna usługa polegająca na pozyskaniu klientów korzystających z indywidualnej odprawy celnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • obowiązek prawny ciążący na administratorach związany z realizacja praw osób których dane są przetwarzane w ramach procesu – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Komu i gdzie DHL może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza DHL? (informacje o odbiorcach danych)

  Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów DHL, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez DHL.

  Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe DHL może przekazać jedynie następującym podmiotom:

  • podmiotom współpracującym z DHL i realizującym na rzecz DHL usługi, w tym przewozowe, lub
  • ubezpieczycielom DHL, lub
  • podmiotom świadczącym na rzecz DHL usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, lub
  • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
  • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom DHL i doradcom DHL, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony DHL przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez DHL roszczeń, lub
  • partnerom DHL, których aktualna, pełna lista znajduje się tutaj, lub
  • innym spółkom z grupy DHL uczestniczącym w realizacji określonego zadania, lub
  • podmioty z grupy wspierające DHL w procesie weryfikacji stron umowy (listy sankcyjne), a także AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH, Sigmaringer Straße 109, D-70567 Stuttgart.

  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

  Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. Jedynie w przypadku rozpatrywania reklamacji Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom z grupy DHL w wewnętrznych celach administracyjnych. W takim przypadku nasi dostawcy usług IT mogą przetwarzać takie dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą będą mechanizmy wskazane w rozdziale V RODO, w szczególności tzw. zatwierdzone klauzule umowne. Podstawą transferu danych do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej są decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające zapewnienie przez nie odpowiedniego stopnia ochrony. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

  Jak długo DHL będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

  • Okres przechowywania Twoich danych przez DHL będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych przez DHL.
  • W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez DHL w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a DHL (np. umowy przewozu) lub w celu wykonania innych zobowiązań na Twoją rzecz przez DHL (np. do prowadzenia konta klienta na serwisach DHL, w tym dhl24.com.pl), Twoje dane osobowe DHL będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań DHL na Twoją rzecz, np. wynikających z umowy przewozu (zamówienia) oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich Twoich roszczeń wobec DHL i roszczeń DHL wobec Ciebie, związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy przewozu (zamówienia), chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem, np. z umową przewozu (zamówieniem) (np. w celach rozliczeniowych związanych z danym zamówieniem, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).
  • W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez DHL z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DHL, Twoje dane osobowe DHL będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku DHL może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec DHL lub roszczeń DHL wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DHL obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, DHL może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec DHL lub roszczeń DHL wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec DHL wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
  • Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DHL obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, DHL może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do DHL, przy czym DHL może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec DHL lub roszczeń DHL wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Ponadto, w przypadku podniesienia roszczeń w stosunku do DHL lub przez DHL, np. w związku z umową przewozu (zamówieniem) zawartą pomiędzy Tobą a DHL, Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich roszczeń.
  • W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez DHL z uwagi na ciążący na DHL obowiązek prawny, DHL będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na DHL właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez DHL tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek DHL posiadania dokumentu tych zdarzeń.
  • W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez DHL na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody, będą one przetwarzane do czasu jej wycofania albo ustania celu przetwarzania.
  • W przypadku weryfikacji stron umowy dane mogą być archiwizowane do 5 lat (w przypadku potrzeby dokładniejszego sprawdzenia).

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych w procesie wspólnego pozyskiwania klientów, dla których współadministratorami są DHL Parcel oraz Gerlach:

  • okres wymagany przepisami prawa do przechowywania dokumentacji księgowej, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego lub roku obrotowego,
  • 3 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach realizacji praw,
  • okres trwania umowy – w zakresie prowadzenia wspólnej bazy klientów.

  Informacja o przysługujących Ci prawach

  W związku z tym, że DHL przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD DHL za pośrednictwem emaila: dpo.parcel@dhl.com

  Jeżeli zwrócisz się do DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DHL może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. DHL będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  Jeżeli DHL wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, DHL może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych w procesie wspólnego pozyskiwania klientów, dla których współadministratorami są DHL Parcel oraz Gerlach w celu skorzystania z praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD DHL za pośrednictwem emaila: dpo.parcel@dhl.com

  Prawo dostępu do danych

  Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy DHL przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez DHL Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

  Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne DHL ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DHL są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  Prawo do przenoszenia danych

  Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DHL oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DHL, jeżeli:

  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez DHL bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

  Prawo do wycofania zgody

  W przypadku wyrażenia zgody na konkretny cel przetwarzania danych, masz  prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DHL.

  Na skutek sprzeciwu DHL zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a DHL zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

  Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

  Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

  W zależności od sytuacji, w której DHL może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez DHL jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z DHL lub warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez DHL, np. otwarcia i prowadzenia przez DHL konta klienta na serwisach DHL, np. dhl24.com.pl.

  Podanie nazwy i adresu nadawcy, nazwy i adresu odbiorcy jest niezbędne w celu zamówienia usługi. Podanie telefonu odbiorcy niezbędne jest do skorzystania z dodatkowych usług polegających na powiadomieniu SMS oraz usługi informowania przed doręczeniem. W niektórych okolicznościach podanie numeru telefonu lub adresu e-mail może być konieczne, ze względu na charakter usługi. Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić ustawowy wymóg i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.

  W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do DHL (np. o przesłanie oferty DHL), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia DHL udzielenia odpowiedzi.

  Informacja o konsekwencjach niepodania danych

  W zależności od sytuacji, w której DHL może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z DHL, złożenie zamówienia, skorzystanie z dodatkowych usług, otwarcie i prowadzenie Twojego konta klienta w serwisach DHL, np. dhl24.com.pl, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od DHL, otrzymanie od DHL oferty lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do DHL, złożenie do DHL reklamacji, skargi, interwencji czy zmiany dyspozycji zamówienia.

  Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

  Dodatkowe informacje dla adresatów przesyłek

  Twoje dane osobowe zawarte na liście przewozowym (kategoria danych) zostały przekazane nam przez zleceniodawcę usługi.

 • 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych pozyskiwanych w związku z zawarciem i realizacją umowy z Twoją firmą jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa („DHL”).

  2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

  W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- Michał Czarnecki. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com  

  Polecamy kontakt z inspektorem w szczególności w przypadku, w którym chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw tj. prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile sprzeciw uzasadniony jest przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją.

  3. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy zawartej z Twoją firmą – dla strony umowy podstawą będzie niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dla przedstawiciela lub pracownika podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes DHL, polegający na zawarciu i bieżącym wykonywaniu tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przechowywania przez nas lub przekazywania określonych informacji organom publicznym, w tym organom ścigania, oraz dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych co stanowi obowiązek prawny ciążący na DHL (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu weryfikacji stron umowy – listy sankcyjne USA, UE, lokalne (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Będziemy pozyskiwać informacje, czy strona znajduje się na liście. W przypadku wątpliwości będziemy prosić o podanie dodatkowych informacji. Zapewnienie zgodności z ww. wymogami stanowi prawnie uzasadniony interes DHL;
  • dla strony umowy - w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit c RODO), co stanowi obowiązek prawny ciążący na DHL.
  • w celu przesyłania informacji marketingowych wybranym kanałem komunikacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

  4. Jakie kategorie Twoich danych osobowych będziemy przetwarzać?

  DHL będzie przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

  • Imię, nazwisko,
  • Numer telefonu służbowego,
  • Służbowy adres email,
  • Stanowisko służbowe.
  • Dane związane z zawarciem i realizacją umowy.
  • Dla przedstawicieli osób prawnych również: PESEL i funkcja w organizacji.

  5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

  Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów DHL, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez DHL.

  Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe DHL może przekazać jedynie następującym podmiotom:

  • podmiotom współpracującym z DHL i realizującym na rzecz DHL usługi, w tym przewozowe oraz lub
  • podmiotom z grupy wspierającym DHL w procesie weryfikacji stron umowy (listy sankcyjne), a także AEB Gesellschaft zur Entwicklung von Branchen-Software mbH, Sigmaringer Straße 109, D-70567 Stuttgart oraz lub
  • ubezpieczycielom DHL, lub
  • podmiotom świadczącym na rzecz DHL usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, archiwizacji doradztwa prawnego lub podatkowego, innym spółkom z grupy DHL uczestniczącym w realizacji określonego zadania lub
  • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
  • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom DHL i doradcom DHL, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony DHL przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez DHL roszczeń.

  6. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych?

  Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

  7. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

  Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy z Twoją firmą (a następnie przedawnienia roszczeń z nią związanych). Jeśli jesteś stroną umowy - dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa (podatkowego, ustawie o rachunkowości).

  Twoje dane osobowe mogą być przez nas przechowywane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów wskazanych powyżej.

  W przypadku weryfikacji stron umowy dane mogą być archiwizowane do 5 lat (w przypadku potrzeby dokładniejszego sprawdzenia).

  W przypadku wyrażonej zgody, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

  8. Jakie przysługują Ci prawa?

  W związku z tym, że DHL przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD DHL za pośrednictwem emaila: dpo.parcel@dhl.com

  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i pozostałe prawa

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DHL.

  Na skutek sprzeciwu DHL zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  Prawo dostępu do danych

  Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy DHL przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez DHL Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

  Prawo do sprostowania danych

  Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

  Prawo do przeniesienia danych do innego administratora

  Masz prawo do przeniesienia danych (przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy) dostarczonych DHL do innego administratora.  

  Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

  c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

  e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne DHL ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DHL są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

  Prawo do wycofania zgody

  Masz prawo do wycofania w każdym momencie wyrażonej przez siebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

  9. Źródło pochodzenia Twoich danych osobowych

  Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas procesu zawierania umowy albo Twojego pracodawcy/podmiotu, dla którego świadczysz usługi.

  Podanie danych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

  10. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

 • 1) Administrator danych – kto nim jest i jak możesz się z nami skontaktować?

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa ("DHL").

  Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e mail: dpo.parcel@dhl.com

  2) Inspektor Ochrony Danych – jak się z nim skontaktować?

  W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), Michał Czarnecki. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

  3) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

      a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest fakt, że jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DHL wynikającego w szczególności z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych dodatkowych  - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. b - w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące zdrowia) niezbędne do  wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy;

      b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

      c) w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      d) Twój adres e-mail może zostać wykorzystany w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu takiej ankiety (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania - aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe powyżej).

  4) Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności: Avature Private Limited Company, New York, NY, US (HQ) 45 Rockefeller Plaza (szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w aplikacji rekrutacyjnej odnajdziesz TUTAJ), eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland. 

  5) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami). W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego. 

  6) Jakie prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Ci przysługują?

  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy DHL przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od DHL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DHL, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DHL oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez DHL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Tobie praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres mailowy, który znajduje się w punkcie 2 powyżej. 

  Jeżeli zwrócisz się do DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DHL może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. DHL będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  7) Czy masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres dpo.parcel@dhl.com.

  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8) Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie danych osobowych żądanych przez DHL jest wymagane przez DHL dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

  Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  9) Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

 • 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa ("DHL").

  Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com

  2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

  W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), Michał Czarnecki. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

  3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w celach:

  a) prowadzenia przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO").

  b) Twój adres e-mail może zostać wykorzystany w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania Twoich danych w tym zakresie będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przeprowadzeniu takiej ankiety (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania - aby skorzystać z tego prawa skontaktuj się z naszym IOD (dane kontaktowe powyżej).

  c) w uzasadnionych przypadkach, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  d) w zakresie podania przez Ciebie danych dodatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. b - w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dotyczące zdrowia) niezbędne do  wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy;

  4. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności: Avature Private Limited Company, New York, NY, US (HQ) 45 Rockefeller Plaza (szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w aplikacji rekrutacyjnej odnajdziesz TUTAJ), eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland.

  5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia Twojej zgody, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego.

  W przypadku Twojego udziału w toczącej się rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami). 

  6. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy DHL przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od DHL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DHL, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DHL oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez DHL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Tobie praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres mailowy, który znajduje się w punkcie 2 powyżej.

  Jeżeli zwrócisz się do DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DHL może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. DHL będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  7. Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres dpo.parcel@dhl.com.

  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie danych osobowych żądanych przez DHL jest wymagane przez DHL dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

  Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  9. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – [dalej jako RODO] informujemy:

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa ("DHL").

  Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com

  2. Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

  W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), Michał Czarnecki. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com

  3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  • w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy. (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
  • w przypadku, gdy w dokumentach aplikacyjnych dostarczy nam Pani/Pan więcej informacji niż były one wymagane w ogłoszeniu i ograniczone przepisami prawa oznacza to wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
  • jeśli Pani/Pana dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia) prosimy o wyrażenie osobnej zgody w formularzu rekrutacyjnym (podstawa prawna art. 9 ust 2 lit. a) RODO);
  • w przypadku wyrażenia osobnej zgody, wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  • w przypadku wyrażenia osobnej zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym, Pani/Pana dane zawarte we wniosku rekrutacyjnym mogą zostać udostępnione podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem Danych Osobowych (przewoźnikom, service partnerom), w celu przedstawienia im Pani/Pana kandydatury w celu świadczenia usług na rzecz Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem wskazanych podmiotów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, a zakresie danych dotyczących zdrowia art. 9 ust 2 lit. a)  RODO).
  • w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy: w odniesieniu do bieżącej rekrutacji: 6 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami), w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji: 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji w oparciu o wyrażoną zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, poprzez wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy dostarczyłeś nam dane w szerszym zakresie niż było to wymagane w procesie rekrutacyjnym (wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające) dane osobowe będą przetwarzane  do czasu wycofania zgody lub retencji dokumentacji rekrutacyjnej.

  5. Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być przewoźnicy świadczący usługi przewozu na rzecz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki. Pani/ Pana dane osobowe możemy także przekazać podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. w szczególności: eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland.

  6. Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne nie mniej ich niepodanie wiązać się będzie z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.

  7. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych;
  • posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególna sytuacją;
  • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

   Oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Pani/Panu praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres mailowy, który znajduje się w formularzu rekrutacyjnym. Jeżeli zwróci się Pan/Pani do DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DHL może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. DHL będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  8. Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

 • 1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

  Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa ("DHL").

  Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com

  2) Jak możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

  W DHL został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ("IOD"), Michał Czarnecki, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez następujący e-mail: dpo.parcel@dhl.com.

  3) W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  DHL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach:

      a) w celu przeprowadzenia aktualnie toczącego się procesu rekrutacyjnego - podstawę prawną przetwarzania stanowi fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 ("RODO") , a w zakresie danych podanych przez Ciebie dodatkowo - podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub art. 9 ust. 2 lit. b - w przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. (dotyczące zdrowia) niezbędne do  wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy.

      b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych w tym celu - podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

      c) w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4) Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, w tym dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, tj. w szczególności: Avature Private Limited Company, New York, NY, US (HQ) 45 Rockefeller Plaza (szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w aplikacji rekrutacyjnej odnajdziesz TUTAJ), eRecruitment Solutions sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz Sonru Ltd, Chelsea House, Distillery Road, Wexford, Ireland.

  5) Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być dłuższy dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami). W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu otrzymania danych przez DHL/przesłania przez kandydata zgłoszenia rekrutacyjnego.

  6) Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują?

  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy DHL przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania przeniesienia Twoich danych, w tym prawo do otrzymania od DHL w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które dostarczyłaś/dostarczyłeś DHL, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony DHL oraz prawo do żądania, by dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane przez DHL bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Oświadczenie o cofnięciu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub związane z realizacją pozostały przysługujących Tobie praw prosimy kierować w formie pisemnej na wskazany wyżej adres Administratora Danych Osobowych lub elektronicznej na adres mailowy, który znajduje się w punkcie 2 powyżej.

  Jeżeli zwrócisz się do DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, DHL może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. DHL będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

  7) Czy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres dpo.parcel@dhl.com.

  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8) Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne?

  Podanie danych osobowych żądanych przez DHL jest wymagane przez DHL dla celów przeprowadzenia rekrutacji.

  Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  9) Czy będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany "DHL".
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: "IOD"), który dostępny jest pod dpo.parcel@dhl.com lub adresem korespondencyjnym DHL. 
  3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   a. prowadzenia bazy kontaktów, również w celu nawiązania potencjalnych relacji handlowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) i może prowadzić do nawiązania współpracy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
   b. prowadzeniu marketingu bezpośredniego usług DHL i podmiotów trzecich (w tym poprzez przygotowanie dedykowanej oferty, tworzonej w oparciu o szacunkowe ilości przesyłek), reagowania na interwencje, skargi, reklamacje lub zmiany dyspozycji, przygotowania odpowiedzi lub załatwienia sprawy, która została zgłoszona w Pani/Pana wiadomości, w przypadku żądania zaprzestania kontaktu - oznaczenia jako podmiotu, który nie życzy sobie takich działań - co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
   c. prezentacji oferty naszych usług - po uzyskaniu zgody na kontakt danym kanałem komunikacji. Podstawą jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
   d. prowadzenia kontaktów w związku z badaniem opinii w zakresie nawiązania współpracy  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
   e. archiwizacji ewentualnych rozmów telefonicznych - w celu rozwiązania zgłoszonej przez ciebie sprawy oraz oceny postępowania naszego konsultanta, co stanowi prawnie uzasadniony interes DHL (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   f. weryfikacji stron umowy (również przed jej zawarciem) - listy sankcyjne USA, UE, lokalne (podstawą jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DHL (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy pozyskiwać informacje, czy strona znajduje się na liście. W przypadku wątpliwości będziemy prosić o podanie dodatkowych informacji,
  4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające DHL w realizacji jej procesów (inne podmioty z Grupy DHL, podmioty IT, doradztwo prawne, podmioty przechowujące i niszczące dokumenty).
  5. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych: dane przetwarzane będą odpowiednio: do momentu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, lub weryfikacji bazy danych (np. zaprzestania prowadzenia przez Państwa działalności).
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo:
   a. wycofania zgody w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
   b. żądania dostępu do dotyczących Pani/ Pana danych osobowych oraz ich sprostowania jeżeli są one nieprawidłowe,
   c. w przypadkach przewidzianych prawem - żądanie usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
   d. w przypadkach przewidzianych prawem - żądanie ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   e. w przypadkach przewidzianych prawem - przeniesienia danych do innego administratora.
  7. Przysługuje też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. 
  8. W celu realizacji uprawnień wskazanych w pkt 6 i 7 prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który dostępny jest pod: dpo.parcel@dhl.com lub adresem korespondencyjnym DHL. 
  9. Pani/Pana dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  11. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  12. Państwa dane pozyskane zostały z informacji przekazanych podczas dotychczasowych kontaktów, jak również ze źródeł ogólnodostępnych (CEIDG, KRS, strony prywatne, media społecznościowe, inne: np. beneficjenci środków UE). 
  13. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do nawiązania i realizacji współpracy. 
  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego obiektów DHL (automatu paczkowego), jest DHL Parcel Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany „DHL”.
  2. Inspektor ochrony danych DHL
   W DHL został powołany inspektor ochrony danych, dalej zwany „IOD”. Możesz kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, wysyłając maila na adres: dpo.parcel@dhl.com.
  3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania
   DHL prowadzi monitoring wizyjny obiektów DHL, a w konsekwencji przetwarza Twoje dane osobowe w celu ochrony mienia DHL oraz zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek oraz przeciwdziałania naruszeniom prawa i ochrony przed roszczeniami. W związku z potrzebą realizacji wymienionych celów podstawą prawną prowadzenia monitoringu i związanym z nim przetwarzaniem danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes DHL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Komu i gdzie DHL może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza DHL? (informacje o odbiorcach danych)
   Do Twoich danych utrwalonych w ramach monitoringu wizyjnego dostęp będą miały, poza pracownikami DHL, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemu monitoringu. Zapisy z monitoringu mogą zostać udostępnione również ubezpieczycielom DHL, a także osobom świadczącym na rzecz DHL usługi wsparcia prawnego.
  5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych
   Twoje dane osobowe utrwalone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Jak długo DHL będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)
   DHL przechowuje zapis z monitoringu wizyjnego przez okres od 3 do 5 miesięcy. Po upływie tego okresu przechowywane są wyłącznie materiały, które zostały wyodrębnione na potrzeby postępowania, które prowadzone jest przez organy ścigania lub na potrzeby dochodzenia roszczeń albo ochrony przed roszczeniami w związku ze zdarzeniem utrwalonym w ramach monitoringu. Tak wyodrębnione materiały przechowywane są przez okres postępowań, w ramach których mogą stanowić dowód w sprawie.
  7. Informacja o przysługujących Ci prawach
   Gdy spełnione są odpowiednie przesłanki, masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.  W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD DHL za pośrednictwem emaila: dpo.parcel@dhl.com.
   Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: uodo.gov.pl).
  8. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych
   Podanie przez Ciebie danych osobowych utrwalonych w ramach monitoringu nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Dane są przetwarzane w związku z korzystaniem z automatu paczkowego.
  9. Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania
   Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.