Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

 • Niniejsza informacja ma na celu realizację przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „DHL Parcel PL”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

  Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2020.

  Niniejsza Informacja nie odnosi się do informacji, do których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych. Dodatkowo, niniejsza Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

 • 1. Informacje o Spółce

  DHL Parcel Polska Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000631916 prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP: 9512417713, REGON: 36517088300000. 

  Spółka należy do Grupy DHL, która stanowi globalnie rozpoznawalną markę jako lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych i logistyki. Jedynym udziałowcem Spółki jest Deutsche Post International B.V. z siedzibą w Maastricht, w Holandii, która posiada 100% udziałów w kapitale Spółki.

  Spółka świadczy usługi transportu przesyłek paczkowych, jak i paletowych. Spółka oferuje również szeroki wachlarz usług dedykowanych e-commerce. W ramach DHL Parcel PL funkcjonują dwie dywizje tj. Fracht i e-Commerce Solutions.

  Przedmiotem działalności dywizji e-Commerce Solutions w ramach DHL Parcel PL, jest przede wszystkim świadczenie usług transportowych i kurierskich dla przesyłek o wadze do 31,5 kg oraz usług transportu cięższych przesyłek drobnicowych o wadze do 2.500 kg, w tym palet. Dywizja działa na terytorium Polski (przesyłki krajowe) oraz na terytorium krajów Unii Europejskiej (międzynarodowe usługi drogowe transportowe i kurierskie). Z kolei, przedmiotem działalności dywizji Fracht jest realizacja usługi krajowej i międzynarodowej spedycji oraz transportu drogowego przesyłek, w tym usługi transportu cało-pojazdowego i częściowego.

  2. Cele strategii podatkowej Spółki

  Spółka realizuje strategię podatkową mającą na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie zobowiązań publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki, jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Spółka jako rzetelny podatnik aktywnie współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej, dochowując starań celem zbudowania pozytywnej relacji.

  Zarząd oraz kierownictwo Spółki wdrażają mechanizmy wewnętrzne celem zapewnienia skutecznej i adekwatnej kontroli organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności Spółka:

  • nadzoruje i weryfikuje prawidłowość dokonywanych przez Spółkę rozliczeń podatkowych;
  • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji, również w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
  • kładzie nacisk na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych Spółki;
  • inwestuje w regularne poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
  • podejmuje decyzje w celu eliminowania wątpliwości podatkowych poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

  Strategia podatkowa Spółki podlega okresowym przeglądom i jest dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanego ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności w branży transportowej.

  3. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2020 i plany jej realizacji w latach kolejnych

  W roku podatkowym 2020, realizowana przez Spółkę strategia podatkowa nastawiona była w szczególności na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych w związku z dynamicznym rozwojem działalności operacyjnej Spółki oraz zapewnienie zgodności z prawem zawieranych przez nią transakcji. 

  Decyzja o realizacji zdarzeń gospodarczych w Spółce następuje w oparciu o obiektywne przesłanki ekonomiczne, a Spółka nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych, ani nie realizuje transakcji mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej.

  Pod warunkiem niezaistnienia okoliczności mających kluczowe znaczenie dla działalności gospodarczej Spółki, w perspektywie najbliższych lat, za wyjątkiem corocznej rewizji i aktualizacji, Spółka nie planuje dokonywania istotnych zmian co do realizowanej strategii podatkowej.

 • 1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

  Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Organizacja procesu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w 2020 r. miała w Spółce następujący przebieg:

  1. Ogólny nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego należy do Zarządu Spółki.
  2. Zapewnienie realizacji obowiązków podatnika (i płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych) należy do Działu Podatków zarządzanego przez Kierownika działu, który podlegał bezpośrednio Dyrektorowi ds. Księgowości.
   Realizacja obowiązków płatnika (z tytułu wypłacanych wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych oraz należności z tytułu zawieranych umów cywilno- prawnych) należy do Dział Wynagrodzeń i Administracji Personalnej. 
  3. Dyrektor ds. Księgowości zapewnia właściwe deklarowanie kwot zobowiązań podatkowych. 
  4. Dokumenty związane z rozliczeniami podatkowymi są archiwizowane w uporządkowany sposób.

  Spółka wdrożyła działania i procedury (zarówno w formie pisemnej lub w formie praktycznych procesów postępowania) celem zapewnienia prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie:

  • weryfikacji kontrahentów;
  • archiwizacji dokumentów;
  • obsługi faktur przychodzących,
  • weryfikacji prawidłowości rozliczeń w podatku VAT;
  • akceptacji bieżących rozliczeń podatkowych;
  • wewnętrznego systemu weryfikacji procesów podatkowych. 

  2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

  Spółka podejmuje wszelkie niezbędne formy współpracy z organami podatkowymi w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 • 1. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych

  Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w szczególności:

  • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych lub mogą rodzić dodatkowe wątpliwości podatkowe;
  • pogłębia analizę stanu faktycznego na potrzeby identyfikacji ewentualnych niepewności podatkowych;
  • prowadzi wszechstronną analizę przepisów prawa podatkowego w oparciu o właściwe przepisy;
  • identyfikuje rozwiązania zgodne z przepisami prawa podatkowego;
  • konsultuje się z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości;
  • podejmuje ostateczną decyzję zgodną z wynikiem ustaleń.

  W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako podatnik w szczególności z tytułu następujących podatków:

  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • podatku od nieruchomości;
  • podatku od towarów i usług.

  W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe, jako płatnik następujących podatków:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz wypłat należności na podstawie umów cywilno-prawnych;
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT).

  2. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

  Spółka kładzie szczególny nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych, w tym identyfikuje obowiązki związane z przekazywaniem Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR).

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 • 1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

  W roku podatkowym 2020 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

  Lp.        Rodzaj transakcji      Strona transakcji

  1.           Transport drogowy    Nierezydenci

  2.          Uzyskanie gwarancji  Nierezydent

  3.          Zarządzanie płynnością (cashpooling) Nierezydent

  2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała, ani nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych, tj.:

  • łączenia z innymi spółkami;
  • przekształcenia w inną spółkę;
  • wniesienia wkładu do innej spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki);
  • wymiany udziałów.
 • 1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

  2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowa

  W roku podatkowym 2020 Spółka otrzymała indywidualną interpretację podatkową w zakresie podatku od towarów i usług.

  3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

  4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym 

  W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 • W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.