#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย

5 Mins Read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ด้วยจำนวนประชากรที่มากกว่า 70 ล้านคน การนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทยอาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายตลาด อย่างไรก็ตาม การดำเนินตามกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากต้องทำความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อกำหนดด้านเอกสารที่จำเป็น และขั้นตอนทางศุลกากรต่างๆ 

ไม่ว่าคุณจะส่งอาหาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คู่มือนี้จะให้คำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญๆ สำหรับการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเฉพาะรายผลิตภัณฑ์ และการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น

1. รู้จักประเภทสินค้าต้องห้าม และต้องกำกัด

ก่อนการนำเข้าสินค้าใดๆ มายังประเทศไทย คุณควรศึกษาก่อนว่าสินค้าประเภทใดสามารถนำเข้ามาในประเทศได้บ้าง 

สินค้าต้องห้ามคือ สินค้าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสั่งห้ามไม่ให้นำเข้า หรือส่งออกจากประเทศอย่างเด็ดขาด ตัวอย่างสินค้าต้องห้ามของประเทศไทยโดยอ้างอิงจากกรมศุลกากรของไทย ได้แก่:

 • ยาเสพติด
 • สื่อลามกอนาจาร
 • สินค้าลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตรหรือเหรียญปลอม
 • สัตว์สงวนหรือสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองในบัญชี CITES

2. ขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตอย่างถูกต้อง

สินค้าบางอย่างสามารถนำเข้าได้แต่มีเงื่อนไข โดยผู้จัดส่งสามารถนำเข้าสินค้าต้องกำกัดเข้าสู่ประเทศได้ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์บางประการเท่านั้น เช่น การได้มาซึ่งการอนุญาตหรือใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ที่จำเป็น การปฏิบัติตามกฎกำกับดูแลบางอย่าง หรือการปฏิบัติตามโควต้า

ต่อไปนี้คือสินค้าต้องกำกัดสำหรับนำเข้ามาในประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการขออนุญาตนำเข้า

 • พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ วัตถุโบราณ ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยกรมศิลปากร
 • ปืน กระสุน วัตถุระเบิด และสิ่งของที่ทำหน้าที่เหมือนปืน ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พืช และส่วนต่างๆ ของพืช ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยกรมวิชาการเกษตร
 • สัตว์ที่ยังมีชีวิต และซากสัตว์ ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยกรมปศุสัตว์
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • บุหรี่ ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยกรมสรรพสามิต
 • อุปกรณ์สื่อสารวิทยุ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ออกใบอนุญาตนำเข้าโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เมื่อผู้จัดส่งได้รับใบอนุญาตแล้ว จะต้องกรอกแบบฟอร์มศุลกากร และยื่นเอกสารสำหรับการขนส่งทั่วไป เช่น:

 • Invoice
 • รายการพัสดุ (Packing list)
 • ใบตราส่งสินค้าทางทะเล/ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Bill of lading/airway bill) และ
 • ตราสารเครดิต (Letter of credit หรือ L/C)

3. ตรวจสอบว่าสินค้าทุกชิ้นติดฉลากอย่างถูกต้อง

ขั้นต่อไปคือ การตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณติดฉลากสินค้าทั้งหมดของคุณอย่างถูกต้อง ต่อไปนี้เป็นฉลากประเภทต่างๆ สำหรับการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท

ฉลากอาหาร 

คุณตัดสินใจที่จะนำเข้าอาหารขายดีจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยใช่ไหม ตามกฎระเบียบของ อย. ของไทย สินค้าอาหารจะต้องติดฉลากภาษาไทยก่อนนำเข้า หรือทำการจัดจำหน่าย หากฝ่าฝืน สินค้าของคุณอาจจะถูก อย. ไทยยึดได้

ผู้นำเข้าอาหารเหล่านี้ต้องขออนุญาตใช้ฉลากที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า โดยการยื่นแบบฟอร์ม สบ. 3/1 พร้อมด้วยสูตรการผลิต วิธีการผลิต ผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหารและการติดฉลาก ผ่านระบบส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ อย. ไทย

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว อย. ไทยจะออกเลขสารบบอาหาร (Food serial number) และการอนุญาตใช้ฉลาก ฉลากที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าจะต้องใช้สำหรับอาหารบางอย่างที่มีการควบคุมโดยเฉพาะเท่านั้น

สำหรับอาหารประเภทอื่นๆ ผู้นำเข้าต้องเตรียมฉลากที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าประกอบไปด้วย:

 • ชื่ออาหาร
 • เลขสารบบอาหาร
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ หรือผู้นำเข้า
 • ส่วนประกอบของอาหารโดยระบุเป็นมาตรวัดสำหรับแต่ละวัตถุดิบ
 • เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนักของวัตถุดิบหลัก
 • ข้อความเตือนสารก่อภูมิแพ้
 • ชื่อประเภทตามหน้าที่ของวัตถุเจือปนในอาหาร พร้อมด้วยชื่อเฉพาะของเลขสารบบสากล
 • ข้อความระบุสารแต่งกลิ่นรส
 • การแสดงข้อความ “ควรบริโภคภายใน” หรือ “วันหมดอายุ”
 • ข้อความเตือน (ถ้ามี)
 • คำแนะนำในการเก็บรักษา (ถ้ามี)
 • คำแนะนำวิธีการปรุงอาหาร (ถ้ามี)
 • คำแนะนำสำหรับการใช้ และข้อความสำคัญสำหรับอาหารของทารกหรือเด็กแรกเกิด
 • ข้อความเพิ่มเติมตามที่ระบุในภาคผนวก
 • ข้อความตามที่ระบุโดยประกาศเฉพาะ

นอกจากนี้ อย. ไทยยังกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างมีฉลากโภชนาการ และปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน (Guideline Daily Amounts - GDA) ด้วย

ฉลากแอลกอฮอล์ 

ฉลากสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องแสดงชื่อ และที่อยู่ของผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ และคำเตือนด้านสุขภาพเป็นภาษาไทย โดยใช้ข้อความที่รัฐบาลอนุญาตโดยเฉพาะ

ฉลากเครื่องสำอาง

ฉลากเครื่องสำอางยังต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับด้วยเช่นกัน ตัวแทนหรือผู้นำเข้าในประเทศสามารถให้การช่วยเหลือในการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ และรับรองว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องฉลาก

4. ชำระอากรและภาษี

เมื่อคุณตรวจสอบแน่ใจแล้วว่า สินค้านำเข้าของคุณติดฉลากอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของไทย ขั้นตอนต่อไปคือการชำระอากร และภาษีที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดมูลค่าศุลกากร อากร และอัตราภาษี จากนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิธีการ และสถานที่รับสินค้า และชำระอากรและภาษีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ต้องการคัดค้านการประเมินราคาศุลกากร หรือขอยกเว้นอากรและภาษี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ #1: กรอกและส่งแบบฟอร์มคำขอ 

แบบฟอร์มคำขอสามารถรับได้ผ่านช่องทางออนไลน์อหรือที่สำนักงานไปรษณีย์ ให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมกับการแจ้งเตือนชำระภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการซื้อและใบเสร็จ ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ที่กำหนด 

ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องจ่ายอากรอและภาษีใดๆ

ขั้นตอนที่ #2: เลือกจากตัวเลือกต่างๆ

คุณจะได้รับแจ้งจากส่วนบริการของศุลกากรที่มีหน้าที่ให้บริการทางไปรษณีย์

คุณสามารถเลือกที่จะ:

 • รอรับแจ้งผลการพิจารณาจากไปรษณีย์ไทย และไปรับสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุ หรือ
 • ติดต่อขอทราบผล และรับสินค้าที่ฝ่ายคัดกรองและตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์ กองบริการศุลกากรไปรษณีย์ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ทำให้กระบวนการนำเข้าสู่ประเทศไทยไหลลื่นขึ้นกับ DHL Express

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดประเทศไทยได้อย่างมั่นใจ และใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

อย่าพลาดที่จะเลือกพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่ไว้ใจได้อย่าง DHL Express เพื่อยกระดับพิธีการนำเข้า และรับประกันว่าสินค้าของคุณ จะได้รับการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ด้วยความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ และกระบวนการทางศุลกากร ตลอดจนเครือข่ายและทรัพยากรที่ได้รับการยอมรับ เราสามารถช่วยให้คุณรับมือกับความซับซ้อนของการนำเข้าสินค้ามาในประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย สมัครบัญชีธุรกิจกับเราวันนี้